Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Rada Polityki Pieniężnej planuje w kolejnych miesiącach dalsze działania związane z obniżeniem inflacji! Jak wysoko mogą jeszcze wzrosnąć stopy procentowe?

|
selectedselectedselected
Rada Polityki Pieniężnej planuje w kolejnych miesiącach dalsze działania związane z obniżeniem inflacji! Jak wysoko mogą jeszcze wzrosnąć stopy procentowe?
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,50 pkt proc., tj. do poziomu 1,75%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

  • ▪ stopa lombardowa 2,25%;
  • ▪ stopa depozytowa 1,25%;
  • ▪ stopa redyskontowa weksli 1,80%;
  • ▪ stopa dyskontowa weksli 1,85%

W gospodarce światowej trwa ożywienie, choć negatywnie na koniunkturę oddziałują ograniczenia podażowe na części rynków, wysokie ceny surowców, a w niektórych gospodarkach, w tym w strefie euro, ponowne nasilenie się pandemii. Aktualne prognozy wskazują, że w 2022 r. wzrost globalnego PKB pozostanie jednak relatywnie wysoki, choć niższy niż w 2021 r. Pojawienie się nowego wariantu koronawirusa przyczyniło się do wzrostu niepewności dotyczącej dalszego kształtowania się sytuacji epidemicznej i gospodarczej na świecie, a przez to do pewnego pogorszenia nastrojów na rynkach finansowych i wzrostu awersji do ryzyka.

 

Ceny surowców – w szczególności gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla, a także części surowców rolnych – są nadal znacznie wyższe niż rok wcześniej. Wraz z przedłużającymi się zaburzeniami w globalnych łańcuchach podaży i nadal wysokimi cenami transportu międzynarodowego, a także wobec ożywienia popytu, przyczynia się to do wyraźnego wzrostu inflacji na świecie, która w wielu krajach osiąga poziomy nienotowane od dekad. Podwyższane są także prognozy inflacji na kolejne kwartały, co wskazuje na ryzyko dłuższego niż wcześniej oceniano wpływu szoku pandemicznego na procesy inflacyjne.

Reklama

 

Wobec takich uwarunkowań część banków centralnych wycofuje akomodację monetarną, choć decyzje władz monetarnych nie są jednorodne i uwzględniają uwarunkowania prowadzenia polityki pieniężnej w poszczególnych gospodarkach. Banki centralne w Europie Środkowo-Wschodniej podnoszą stopy procentowe. EBC, mimo najwyższej w historii strefy euro inflacji, utrzymuje ujemne stopy procentowe oraz nadal skupuje aktywa na dużą skalę. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych utrzymuje natomiast stopy zbliżone do zera, sygnalizując jednocześnie możliwość szybszego ograniczania tempa skupu aktywów, co wraz ze wzrostem awersji do ryzyka powoduje presję na aprecjację dolara na rynkach międzynarodowych.

 

W Polsce trwa ożywienie aktywności gospodarczej mimo kolejnej fali wzrostu zachorowań. O bardzo dobrej koniunkturze świadczy wstępny szacunek PKB, zgodnie z którym wzrost gospodarczy w III kw. br. wyniósł 5,3%, przy znaczącym przyspieszeniu inwestycji. Dane o produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i produkcji budowlanomontażowej za październik wskazują na solidny wzrost aktywności gospodarczej także w IV kw. Nadal poprawia się też sytuacja na rynku pracy, co znajduje odzwierciedlenie w spadku bezrobocia i wyraźnym wzroście przeciętnych wynagrodzeń. W najbliższych kwartałach oczekiwane jest utrzymywanie się korzystnej sytuacji gospodarczej, choć czynnikiem niepewności jest wpływ pandemii na globalną i krajową koniunkturę, a także oddziaływanie ograniczeń podażowych oraz wysokich cen surowców energetycznych na gospodarkę.

 

Reklama

Inflacja w Polsce według szybkiego szacunku GUS wzrosła w listopadzie br. do 7,7% w ujęciu rok do roku, a w ujęciu miesięcznym wyniosła 1,0%. Podwyższona inflacja wynika w głównej mierze z oddziaływania czynników zewnętrznych i niezależnych od krajowej polityki pieniężnej, w tym istotnie wyższych niż przed rokiem cen surowców energetycznych i żywnościowych na rynkach światowych, wcześniejszych podwyżek cen energii elektrycznej i opłat za wywóz śmieci oraz rosnących cen towarów, który podaż jest ograniczana przez globalne zaburzenia pandemiczne. Dodatnio na dynamikę cen oddziałuje także trwające ożywienie gospodarcze, w tym popyt stymulowany wzrostem dochodów gospodarstw domowych.

 

Obserwowany w bieżącym roku istotny wzrost światowych cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, rekordowy wzrost cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, a także przedłużające się globalne zaburzenia podażowe spowodowały silny wzrost inflacji w Polsce, która utrzyma się na podwyższonym poziomie również w nadchodzącym okresie. Ograniczająco na inflację będzie działała zapowiedziana przez rząd tzw. Tarcza Antyinflacyjna.

 

W dłuższej perspektywie nastąpi obniżenie inflacji, do czego przyczyni się oczekiwane wygaśnięcie części globalnych szoków podbijających obecnie dynamikę cen, a także podwyższenie stóp procentowych NBP. Jednocześnie jednak, wobec kontynuacji ożywienia krajowej aktywności gospodarczej oraz oczekiwanego utrzymywania się korzystnej sytuacji na rynku pracy, a także prawdopodobnie dłuższego oddziaływania zewnętrznych szoków na dynamikę cen, utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych.

Reklama

 

Decyzje Rady w kolejnych miesiącach będą nadal nakierowane na obniżenie inflacji do poziomu zgodnego z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie, przy uwzględnieniu kształtowania się sytuacji koniunkturalnej, tak aby zapewnić średniookresową stabilność cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy po globalnym szoku pandemicznym. Ocena Rady dotycząca skali łącznego zacieśnienia monetarnego niezbędnego dla realizacji powyższych celów będzie uwzględniała napływające informacje dotyczące perspektyw inflacji oraz wzrostu gospodarczego, w tym perspektyw sytuacji na rynku pracy.

 

NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym oraz inne instrumenty przewidziane w Założeniach polityki pieniężnej. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Wiadomości z Narodowego Banku Polskiego

Wiadomości z Narodowego Banku Polskiego

Polski bank centralny z siedzibą główną w Warszawie. NBP jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa. NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.


Tematy

inflacja inflacja bazowa inflacja w USA inflacja w Polsce jaka jest inflacja w Polsce stopy procentowe w Polsce inflacja CPI inflacja co to co to jest inflacja poziom inflacji w polsce rodzaje inflacji inflacja 2019 inflacja 2020 inflacja w polsce 2019 co to inflacja ile wynosi inflacja 2018 inflacja co to jest inflacja definicja rentowność obligacji stopy procentowe nbp stopa inflacji w Polsce wskaźnik inflacji rodzaje obligacji poziom inflacji rentowność obligacji USA wzrost inflacji nbp stopy procentowe inflacja polska inflacja gus gus inflacja wenezuela inflacja inflacja w polsce 2020 rentowność obligacji skarbowych polska inflacja stopy nbp inflacja w polsce wykres inflacja 2021 gus inflacja kosztowa rentowność obligacji 10 letnich nbp inflacja inflacja nbp santander obligacji skarbowych inflacja w europie nn obligacji zakup obligacji investor obligacji santander prestiż obligacji korporacyjnych nn krótkoterminowych obligacji pko obligacji skarbowych santander prestiż obligacji skarbowych stopy procentowe prognozy stopy procentowe usa inflacja popytowa inflacja podażowa przyczyny inflacji kalkulator inflacji skutki inflacji przeciwieństwo inflacji gus wskaźnik inflacji prognoza inflacji pozytywne skutki inflacji inflacji wskaźniki inflacji nn obligacji krótkoterminowych inflacja euro ipopema obligacji pzu obligacji krótkoterminowych noble funds obligacji noble fund obligacji millennium obligacji klasyczny kalkulator obligacji oprocentowanie obligacji emisja obligacji ile wynosi inflacja stopy procentowe wykres inflacja w wenezueli inflacja pełzająca inflacja 2021 inflacja to inflacja wrzesień 2020 inflacja polska 2020 inflacja usa wskaźnik inflacji 2021 pko obligacji długoterminowych santander obligacji korporacyjnych subfundusz obligacji korporacyjnych millenium notowania gus inflacja 2020 inflacja styczeń 2019 wskaźnik inflacji 2020 typy inflacji wskaźnik inflacji 2020 monitor polski stopa inflacji 2019 inflacja 2020 gus inflacja przyczyny inflacja maj 2019 inflacja wenezuela inflacja krocząca inflacja encyklopedia zarządzania inflacja 2020 polska inflacja w niemczech wskaźnik inflacji 2019 inflacja w polsce w latach 2000 do 2016 realna inflacja w polsce eurostat inflacja inflacja 2019 gus inflacja polska 2018 inflacja roczna 2018 gus aviva obligacji dynamiczny millennium obligacji korporacyjnych pekao obligacji plus axa obligacji pioneer obligacji plus kalkulator obligacji skarbowych nn subfundusz obligacji fundusz obligacji długoterminowych fundusze obligacji inflacja 2018 inflacja gus 2018 inflacja w polsce w 2000 roku wyniosła 10 stopa inflacji 2018 pioneer obligacji strategicznych investors obligacji nn obligacji plus open life obligacji korporacyjnych quercus obligacji skarbowych inflacja na świecie inflacja w polsce w latach 2000 do 2019 inflacja czerwiec 2020 inflacja galopująca bezpośrednie skutki inflacji inflacja luty 2021 arka bz wbk obligacji skarbowych fundusz obligacji skarbowych inflacja polska 2021 inflacja w europie 2020 prognoza inflacji 2021 inflacja marzec 2021 inflacja w polsce 2020 wykres inflacja polska wykres inflacja 2021 prognoza polska inflacja 2020 nn obligacji notowania zakup obligacji w pko bp wycena obligacji skarbiec obligacji wysokiego dochodu emitent obligacji aviva investors obligacji dynamiczny
Reklama
Reklama