Publikacja: -
Wydarzenie: -
Pilne

Regulamin

Treści publikowane w serwisie mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, a poszczególne teksty są wyrazem osobistych poglądów ich autorów. Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego. Fxmag.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.

I. Postanowienia ogólne

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a. Wydawca – podmiot świadczący usługę dostępu i/lub możliwości zamówienia magazynu FxMag na stronie www.fxmag.pl, to jest firma Consilium Invest FX Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-349) przy ul. Lipińskiego 17, zarejestrowana w XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie pod numerem KRS 0000401362, o nr NIP 897-177-89-82.

b. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Wydawcy.

c. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.fxmag.pl.

d. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Wydawcę, za pośrednictwem Serwisu, w szczególności zaś udzielenia Użytkownikowi dostępu do elektronicznej wersji zakupionego numeru magazynu FxMag albo przesyłanie zamówionego wcześniej ww. magazynu w wersji papierowej.

e. FxMag – magazyn w postaci cyfrowego pliku i/lub magazyn w postaci papierowej.

f. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca we własnym imieniu lub w imieniu osoby prawnej, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

g. Autor – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca we własnym imieniu lub w imieniu osoby prawnej, która przesyła i/lub publikuje swoje utwory (artykuły, grafiki, etc.) w magazynie FxMag.

h. Program Lojalnościowy – usługa dla Użytkowników Serwisu, w której za zdobyte punkty Użytkownik ma możliwość odblokowania dostępu do materiałów o ograniczonym dostępie oraz innych nagród, które Wydawca zdecyduje się przyznać w ramach konkursów lub promocji.

2. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Wydawca ustala niniejszym Regulamin.

II. Oferowane usługi w ramach Serwisu

1. Zawierając umowę o świadczenie usług dostępu do Serwisu, Użytkownik korzysta z następujących Usług:

a. możliwość zakupu elektronicznej i/lub papierowej wersji wybranego numeru magazynu FxMag

b. możliwość zamówienia prenumeraty papierowej wersji magazynu FxMag

c. dostęp do publikacji na stronie www.fxmag.pl (otwarty lub zamknięty, w zależności od charakteru publikacji).

d. dostęp do otwartych materiałów szkoleniowych dostępnych w Serwisie

2. Usługi dostępne w Serwisie mają charakter darmowy lub odpłatny. Usługą odpłatną są usługi wskazane w pkt. 1a oraz 1b, natomiast usługą bezpłatną jest usługa wskazana w pkt. 1c (w zakresie objętym otwartym dostępem).

3. Dostęp do usług wskazanych w pkt. 1d odbywa się w ramach Programu Lojalnościowego.

4. Dostęp zamknięty, o którym mowa w pkt. 1c dotyczy publikacji, które ukazały się w magazynie FxMag. Dostęp do wspomnianych publikacji otrzymują wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali zakupu elektronicznej i/lub papierowej wersji magazynu, w którym ukazała się publikacja

5. Wydawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania opłat od dowolnych Usług w Serwisie. Jednakże o wszelkich zmianach dotyczących zasad płatności za Usługi Użytkownik zostanie powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej przesłanej przez Wydawcę na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

6. Wydawca zobowiązuje się do wyraźnego odróżniania Usług odpłatnych od Usług bezpłatnych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

7. Wydawca zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników.

8. Wydawca informuje, że wszelkie informacje nt. odpłatności za poszczególne Usługi dostępne w ramach Serwisu będą publikowane na stronie www.fxmag.pl

9. Pakiet powitalny nie daje jego posiadaczowi pełni uprawnień dla klientów posiadających pakiet abonamentowy. Pakiet ten uprawnia jedynie do uczestnictwa w zamniętych webinarach i umożliwia dostęp do nagrań do nagran ze szkoleń z serii Handluj Klasycznie, Handluj z Price Action, Handluj z Harmonią, Handluj z Ichimoku oraz Psychologia Tradingu.

III. Zasady odpowiedzialności

1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.

3. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w magazynie FxMag, Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).

4. W przypadku przesyłania do Wydawcy materiałów takich jak np. artykuły, znaki graficzne, zdjęcia etc., Autor oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych utworów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Autor ponosi całkowitą odpowiedzialność).

5. Autor udziela Wydawcy na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez Użytkownika w FxMag w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych.

6. Wydawca zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Wydawcy oraz podmiotom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

IV. Moment zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu

1. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi następuje w chwili rejestracji w Serwisie.W przypadku Usług płatnych moment ten wydłużany jest do czasu otrzymania płatności za usługę wybraną przez Użytkownika i zaksięgowanie jej na koncie bankowym należącym do Wydawcy.

2. Rozwiązanie umowy następuję z chwilą usunięcia danych Użytkownika z bazy Serwisu po uprzedniej prośbie Użytkownika. Taką prośbę należy skierować na adres: support@fxmag.pl. Użytkownik zostanie powiadomiony mailowo o fakcie usunięcia danych z bazy Serwisu.

V. Zasady korzystania z Usług płatnych

1. Cena brutto (zawierająca podatek VAT) magazynu FxMag (pojedynczy egzemplarz w formie elektronicznej lub papierowej; prenumerata) jest każdorazowo widoczna przy formularzu służącym do jego zamówienia i podawana jest w złotych polskich (PLN).

2. Płatności za usługi dokonywane są poprzez system płatności elektronicznych dotpay.pl

3. Koszty dostawy wliczone są w cenę usługi.

4. Przesyłka zamówionej prenumeraty magazynu FxMag realizowana jest za pośrednictwem firmy InPost.FxMag dostarczany jest w terminie do 7 dni od daty zamówienia magazynu, nie dłużej jednak niż w ciągu 21 dni(termin do reklamacji) od ww. daty.

5. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenie prenumeraty magazynu FxMag i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym tu mowa, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

VI. Reklamacje i zwroty

1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Wydawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: support@fxmag.pl Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko Użytkownika oraz jego adres e-mail).

3. Wydawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Wydawca powiadomi w tym terminie reklamującego mailem o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez reklamującego.

5. Reklamacja nie zostanie rozparzona w przypadku opisanym w dziale VII pkt. 7.

6. Klient będący konsumentem, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki z FxMag). Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu, o którym tu mowa należy dokonać na adres: Consilium Invest FX Sp. z o.o. ul. Lipińskiego 17, 30-349 Kraków.

VII. Zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym

1. W Programie Lojalnościowym uczestniczy każdy Użytkownik Serwisu od momentu rejestracji. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym kończy się w momencierozwiązania umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu.

2. Użytkownik zdobywa punkty za zakup wybranych Usług dostępnych na łamach Serwisu, a także w ramach promocji i konkursów organizowanych przez Wydawcę.

3. Usługi, z którymi związane są punkty Programu Lojalnościowego są oznaczone w Serwisie informacją o ilości punktów przyznanych za zakup Usługi.

4. Punkty przyznawane są w momencie zaksięgowania kwoty związanej z zakupem Usługi na koncie Wydawcy, lub, w przypadku czynności nie związanych z zakupem Usługi, w momencie uznania ich przez Wydawcę.

5. Wydawca zastrzega sobie prawo do zamiany systemu punktów zarówno w ramach zdobywania jak i wykorzystywania ich w Serwisie.

6. Wykorzystanie punktów w Programie Lojalnościowym nie podlega reklamacji ani zwrotom.

7. W przypadku zgłoszenia reklamacji w związku z Usługą, za którą Użytkownikowi zostały przyznane punkty w ramach Programu Lojalnościowego:

a. Punkty są odejmowane z puli Użytkownika, gdy ich ilość jest nie większa niż liczba punktów w puli.

b. Reklamacja nie może mieć miejsca, gdy ich ilość jest większa niż liczba punktów w puli Użytkownika.

VIII. Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest firma Consilium Invest FX Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-349) przy ul. Lipińskiego 17. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach:
– realizacji umowy,
– obsługi reklamacji,
– w celach marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych Wydawcy lub jego partnerów (wszelkie informacje będą wysyłane zawsze za pośrednictwem Wydawcy, podane podczas rejestracji dane nie będą nikomu udostępniane), brania udziału w konkursach organizowanych przez Wydawcę lub jego partnerów.

2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w panelu Użytkownika na stronie www.fxmag.pl

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne, by Użytkownik mógł korzystać z funkcjonalności Serwisu wskazanych w Dziale II pkt. 1, a także by Wydawca mógł realizować pozostałe cele wskazane w pkt. 1 niniejszego Działu.

4. Wydawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu.

5. Wydawca spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6. Wydawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.

7. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Wydawca ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Wydawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

8. Wydawca informuje, że w trakcie korzystania z Usług oferowanych przez Serwis zbierane są i wykorzystywane dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów Użytkowników zawierają: numer IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), informacje o przeglądarce (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas spędzony na stronie Serwisu oraz informacje o stronach, które są otwierane. Wydawca zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania)

9. Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

10. Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

11. Wydawca informuje, że ruch na stronach Serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania ze stron Serwisu. Korzystając ze stron Serwisu Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

IX. Przepisy końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2015.

2. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym www.fxmag.pl/regulamin

3. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Zamknij
Zarejestruj się, aby otrzymać tygodniowy Pakiet Powitalny od portalu FxMag