Publikacja: -
Wydarzenie: -
Pilne

Regulamin

  I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Portal Internetowy FXMAG, na który składają się w szczególności Serwisy i Usługi zdefiniowane w Rozdziale II (Definicje) poniżej, udostępniany jest Użytkownikom przez spółkę FXMAG Spółka z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Lipińskiego 17 (30-349 Kraków) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000664168, NIP 676-252-31-88, zwaną dalej Usługodawcą lub "FXMAG".
  2. Portal Internetowy FXMAG działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. W ramach Portalu Internetowego FXMAG działają udostępniane we własnym imieniu przez Usługodawcę Serwisy i Usługi:
   1. w domenie internetowej fxmag.pl i jej subdomenach;
   2. w innych domenach (wraz z ich subdomenami) niż wskazane w pkt a) powyżej.
   3. w zewnętrznych serwisach społecznościowych oraz streamingowych (m.in. Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Vimeo)
  4. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu Internetowego FXMAG poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią. Odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie określają odpowiednie umowy zawierane przez Użytkownika z osobami trzecimi.
  5. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego FXMAG. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów w Portalu FXMAG, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  6. Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone w Portalu Internetowym FXMAG.
  7. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego FXMAG, w szczególności z Usług i Serwisów dostępnych w Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Internetowego FXMAG, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
  II. DEFINICJE
  1. Portal Internetowy FXMAG, Portal FXMAG - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością spółki FXMAG Spółka z o.o. i dostępna pod adresem www.fxmag.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują FXMAG Spółka z o.o.;
  2. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu FXMAG oraz Usług dostępnych w Portalu FXMAG;
  3. Serwisy - wyodrębnione w ramach Portalu FXMAG serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami, do których prawa przysługują FXMAG Spółka z o.o.;
  4. Partner - każdy podmiot współpracujący z FXMAG na podstawie stosownej umowy;
  5. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu FXMAG, umożliwiające w szczególności:
   1. zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez FXMAG lub Partnerów,
   2. korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych,
   3. dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet,
   4. korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;
  6. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU FXMAG
  1. W ramach Portalu FXMAG Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
   1. zapoznać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu FXMAG lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych;
   2. korzystać z wyszukiwarek, kalkulatorów, itp.;
   3. korzystać z darmowych kont użytkownika;
   4. dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w szczególności zawierać umowy kupna;
  2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu FXMAG odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.
  3. Z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu FXMAG dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu/Portalu FXMAG w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu FXMAG dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu/Portalu FXMAG.
  4. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.
  5. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, o których mowa w Rozdziale I pkt. 6 niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu FXMAG jest bezpłatne.
  6. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt. 7 poniżej.
  7. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu FXMAG treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu FXMAG i prezentowanych w nim Materiałów.
  8. Portal FXMAG zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Portalu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Portalu FXMAG.
  9. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem FXMAG prosimy kierować na adres: support@fxmag.pl
  IV. Własność intelektualna
  1. Portal FXMAG oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu FXMAG, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).
  2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu FXMAG przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu FXMAG utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
  3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu FXMAG, Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
  4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy, Użytkownicy mogą korzystać z Portalu FXMAG oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:
   1. zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtwarzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu FXMAG lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu FXMAG lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części. 

  V. Prawa i obowiązki użytkownika portalu Fxmag.pl
  1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu FXMAG zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
   1. nie zamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
   2. nie zamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
   3. nie zamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
   4. nie zamieszczania treści propagujących używanie niedopuszczonych do obrotu środków odurzających, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
   5. nierozpowszechniania treści pornograficznych;
   6. nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
   7. nieuprawnione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisów Portalu FXMAG.
  2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
  3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu FXMAG komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
  4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu FXMAG treści o charakterze bezprawnym.
  5. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do zablokowania Użytkowników lub usunięcia treści/komentarzy łamiących regulamin na Portalu FXMAG, jego subdomenach i serwisach pokrewnych (m.in. kanałach społecznościowych).
  VI. Odpowiedzialność
  1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
   1. sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Portalu FXMAG i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
   2. Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu FXMAG przez Użytkownika;
   3. szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
   4. informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu FXMAG, za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika oraz za ich przydatność dla Użytkownika.
  2. Użytkownik jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła do określonych Usług.
  3. Usługodawca:
   1. dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług i Serwisów odbywało się zgodnie z Regulaminem i spełniało wszystkie wymagania określone w regulaminach poszczególnych Serwisów, Usług, jednocześnie Usługodawca informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Usług, Serwisów, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci niezgodnymi z wymaganiami wskazanymi w poszczególnych regulaminach Usług, Serwisów;
   2. informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług, Serwisów bądź wpływać na ich jakość;
   3. zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom  dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu FXMAG treści (Materiałów), w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści  prezentowanych w Portalu FXMAG, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu.
   4. ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług i Serwisów.
  VII. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W PORTALU FXMAG
  1. W celu pełnego wyświetlania treści Portalu FXMAG niezbędne jest włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.
  2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.
  VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu FXMAG na komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu FXMAG. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
  IX. Dane osobowe
  1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu FXMAG, Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu FXMAG. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015, 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, 1422 z późn. zm.).
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest FXMAG spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lipińskiego 17 (30-349 Kraków), o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej.
  3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
  4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: support@fxmag.pl W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi, żądanie usunięcia tych danych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.
  X. Zasady korzystania z usług odpłatnych
  1. Magazyn FXMAG wydawany jest w formie drukowanej oraz elektronicznej jako kwartalnik. Usługodawca nie zobowiązuje się do określenia konkretnych dat publikacji kolejnych numerów magazynu FXMAG.
  2. Cena brutto (zawierająca podatek VAT 5%) magazynu FXMAG (pojedynczy egzemplarz w formie elektronicznej lub papierowej; roczna prenumerata, zawierająca cztery numery) jest każdorazowo widoczna przy formularzu służącym do jego zamówienia i podawana jest w złotych polskich (PLN).
  3. Płatności za usługi dokonywane są poprzez system płatności elektronicznych dotpay.pl lub tradycyjny przelew bankowy.
  4. Koszty dostawy na terenie Polski wliczone są w cenę usługi. W przypadku wysyłki zagranicznej, wszelkie koszty dostawy pokrywane są przez Użytkownika.
  5. Przesyłka magazynu FXMAG realizowana jest za pośrednictwem dostawcy Poczta Polska. Przesyłka dostarczana jest w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia, z możliwością przedłużenia do 21 dni (termin do reklamacji) od ww. daty.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenie prenumeraty i pojedynczych egzemplarzy magazynu FXMAG oraz odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
  XI. Tryb postępowania reklamacyjnego
  1. Każdemu Użytkownikowi Portalu FXMAG przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu FXMAG oraz z zamówieniami magazynu.
  2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: support@fxmag.pl lub listownie na adres: FXMAG Spółka z o.o., ul. Lipińskiego 17, 30-349 Kraków.
  3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt. 3 powyżej - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
  6. Wszelkie informacje o naruszeniach należy kierować na adres e-mail: support@fxmag.pl.
  XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Prawem właściwym dla stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług, Serwisów Portalu FXMAG jest prawo polskie.
  2. Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.
  3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10.03.2017.
  XIII. CHARAKTER PUBLIKOWANYCH TREŚCI
  1. Treści publikowane w Portalu FXMAG mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, a poszczególne teksty są wyrazem osobistych poglądów ich autorów.
  2. Portal FXMAG ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.
  3. Portal FXMAG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
  XIV. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

  Niniejszy Regulamin jest dostępny w aktualnej wersji pod adresem https://www.fxmag.pl/regulamin.

Zamknij
Zarejestruj się, aby otrzymać pełen dostęp do zasobów portalu oraz 1 nr magazynu FXMAG za darmo!