Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Kurs euro spadł w dół, dolar w odwrocie! Czy najnowsze dane makro doprowadzą do zawirowań na rynku walutowym? Dolar (USD), euro (EUR) i złoty (PLN) na Forex

Kurs euro spadł w dół, dolar w odwrocie! Czy najnowsze dane makro doprowadzą do zawirowań na rynku walutowym? Dolar (USD), euro (EUR) i złoty (PLN) na Forex | FXMAG INWESTOR
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z silnym wzrostem cen nawozów mineralnych, który ma charakter globalny. Indeks światowych cen nawozów publikowany przez Bank Światowy zwiększył się w okresie styczeń-wrzesień br. o 56,1%. Co więcej, początek października przyniósł silne przyspieszenie wzrostu cen nawozów. Przedmiotem poniższej analizy jest ocena, jaki będzie miało to wpływ na ścieżkę cen żywności w Polsce.

Główną przyczyną rosnących cen nawozów jest obserwowany ostatnio silny wzrost cen gazu ziemnego. Produkcja nawozów azotowych jest oparta na procesie Habera-Boscha, który polega na łączeniu azotu z wodorem w wyniku czego powstaje amoniak. Podczas gdy źródłem azotu jest powietrze, to źródłem wodoru jak i energii potrzebnej do wyprodukowania amoniaku jest gaz ziemny.

W konsekwencji gaz ziemny stanowi od 60% do 80% kosztów produkcji nawozów azotowych, co wyjaśnia obserwowany w ostatnich miesiącach gwałtowny wzrost ich cen. Warto jednak zwrócić uwagę, że na rynku pozostałych nawozów mineralnych sytuacja popytowo-podażowa również pozostaje napięta, co w znacznym stopniu wynika z czynników politycznych.

Ceny nawozów potasowych pozostają pod wpływem sankcji nałożonych w 2021 r. przez Unię Europejską oraz USA na Białoruś, która jest jednym z największych producentów nawozów potasowych. Jednocześnie w ostatnich tygodniach napływają kolejne doniesienia medialne wskazujące, że Chiny, będące kluczowym światowym producentem nawozów fosforowych i azotowych, ograniczają ich eksport w celu stabilizacji cen na rynku wewnętrznym. Działania te nasilił obserwowany w ostatnich miesiącach kryzys energetyczny w tym kraju (por. MAKROmapa z 11.10.2021).

Reklama

Uwzględniając wysokie ceny nawozów oraz globalny charakter szoku można oczekiwać, że rolnicy na całym świecie będą ograniczać ich stosowanie, co będzie negatywne dla wydajności produkcji roślinnej.

Kurs euro spadł w dół, dolar w odwrocie! Czy najnowsze dane makro doprowadzą do szaleńczych zmian na rynku walutowym? Dolar (USD), euro (EUR) i złoty (PLN) na Forex - 4

Kurs euro spadł w dół, dolar w odwrocie! Czy najnowsze dane makro doprowadzą do szaleńczych zmian na rynku walutowym? Dolar (USD), euro (EUR) i złoty (PLN) na Forex - 4

W efekcie, trudno oczekiwać, że kolejny sezon przyniesie odbudowę obserwowanych obecnie niskich na tle historycznym światowych zapasów zbóż i roślin oleistych. Uwzględniając utrzymujące się w ostatnich latach rosnące spożycie zbóż i roślin oleistych będzie to oddziaływać w kierunku wzrostu ich cen. To z kolei oznacza wyższe ceny pasz, a w konsekwencji dalszy wzrost presji kosztowej w przypadku produkcji zwierzęcej.

Tym samym obserwowany obecnie wzrost cen nawozów będzie w kolejnych miesiącach oddziaływał w kierunku wzrostu cen wszystkich podstawowych produktów żywnościowych: pieczywa, mięsa, produktów mlecznych, oleju i tłuszczów oraz jaj.

Wpływ szoku nawozowego na ścieżkę cen żywności oszacowaliśmy w dwóch krokach. W pierwszym kroku ustaliliśmy wpływ wzrostu cen nawozów na ceny surowców rolnych. Następnie uzyskany wynik wykorzystaliśmy w estymacji, jak wzrost cen surowców rolnych spowodowany wyższymi cenami nawozów wpłynie na dynamikę cen żywności. W konsekwencji zbudowaliśmy dwa modele ekonometryczne. Dwuetapowość obliczeń wynika z tego, że występują opóźnienia wpływu cen nawozów na ceny surowców rolnych oraz cen surowców rolnych na detaliczne ceny żywności.

Reklama

URL Artykułu

W pierwszym modelu zmienną objaśnianą jest stworzony przez nas indeks cen surowców rolnych z użyciem danych GUS oraz Ministerstwa Rolnictwa. Zdecydowaliśmy się stworzyć własny indeks ze względu na ograniczoną, naszym zdaniem, przydatność indeksu światowych cen żywności w prognozowaniu dynamiki cen żywności w Polsce (por. AGROmapa z 16.03.2021). Wagi poszczególnych surowców rolnych indeksu zostały ustalone na podstawie wag odpowiadających im kategorii żywnościowych w koszyku inflacyjnym.

Kurs euro spadł w dół, dolar w odwrocie! Czy najnowsze dane makro doprowadzą do szaleńczych zmian na rynku walutowym? Dolar (USD), euro (EUR) i złoty (PLN) na Forex - 5

Kurs euro spadł w dół, dolar w odwrocie! Czy najnowsze dane makro doprowadzą do szaleńczych zmian na rynku walutowym? Dolar (USD), euro (EUR) i złoty (PLN) na Forex - 5

Wśród zmiennych objaśnianych znalazły się indeks światowych cen nawozów wyrażony w złotych opóźniony o 4 miesiące, cena oleju napędowego opóźniona o 5 miesięcy. Taka struktura modelu ma odzwierciedlać koszty rolników i ich wpływ na ceny skupu surowców rolnych. Wyniki modelu wskazują, że wzrost rocznej dynamiki cen nawozów o 10 pkt. proc. prowadzi do zwiększenia rocznej dynamiki cen surowców rolnych o 0,6 pkt. proc., przy innych warunkach niezmienionych.

W drugim modelu zmienną objaśnianą jest roczna dynamika cen żywności (z wyłączeniem napojów bezalkoholowych) w Polsce, podczas gdy zmienną objaśniającą jest oszacowany przez nas wspomniany wyżej indeks cen surowców opóźniony o 5 miesięcy.

Reklama

Wyniki modelu wskazują, że wzrost rocznej dynamiki indeksu cen surowców o 10 pkt. proc. prowadzi do wzrostu rocznej dynamiki cen żywności o 2,8 pkt. proc., przy innych warunkach niezmienionych. W konsekwencji na podstawie wyników obu modeli szacujemy, że wzrost rocznej dynamiki cen nawozów o 10 pkt. proc. po 9 miesiącach prowadzi do wzrostu rocznej dynamiki cen żywności o ok. 0,17 pkt. proc. Przy założeniu braku zmiany cen napojów oznacza to wzrost dynamiki cen i napojów bezalkoholowych o ok. 0,15 pkt. proc.

Opublikowana trzy tygodnie temu nasza nowa ścieżka oczekiwanych cen żywności uwzględnia szok nawozowy, jaki zrealizował się do września br. (por. MAKROmapa z 04.10.2021). Skumulowany wpływ wzrostu cen nawozów na roczną dynamikę cen żywności w IV kw. 2021 r. wynosi ok. 0,6 pkt. proc.

W I poł. 2022 r. ceny nawozów podbiją dynamikę cen żywności o kolejne 0,6 pkt. proc. Przy założeniu korekty światowych cen nawozów w kolejnych miesiącach w II poł. 2022 r. (patrz niżej) wpływ wyższych cen nawozów na ścieżkę cen żywności zacznie wygasać.

Nasze prognozy zakładają zwiększenie rocznej dynamiki cen w 2022 r. w porównaniu do 2021 r. we wszystkich głównych kategoriach żywnościowych poza napojami, gdzie w przyszłym roku będziemy mieć do czynienia z efektem wysokiej bazy związanym z wprowadzonym w styczniu 2021 r. podatkiem cukrowym. Jest to spójne z oceną, że szok nawozowy będzie miał wpływ zarówno na ceny produkcji roślinnej jak i zwierzęcej, a w konsekwencji znajdzie on odzwierciedlenie we wszystkich głównych kategoriach żywnościowych.

Reklama

Kurs euro spadł w dół, dolar w odwrocie! Czy najnowsze dane makro doprowadzą do szaleńczych zmian na rynku walutowym? Dolar (USD), euro (EUR) i złoty (PLN) na Forex - 3

Kurs euro spadł w dół, dolar w odwrocie! Czy najnowsze dane makro doprowadzą do szaleńczych zmian na rynku walutowym? Dolar (USD), euro (EUR) i złoty (PLN) na Forex - 3

Obserwowane w pierwszej połowie października wyraźne przyspieszenie wzrostu cen nawozów stanowi ryzyko w górę dla naszego scenariusza. Uwzględniając jednak odnotowaną ostatnio bardzo wysoką zmienność cen gazu, a także duże znaczenie czynników nierynkowych wpływających na ceny nawozów (m.in. ostatnią decyzję spółki Anwil o obniżeniu cen nawozów o 30% czy też zapowiedzi Komisji Europejskiej dotyczące możliwych działań podejmowanych przez rządy w celu obniżenia cen gazu) jest obecnie bardzo trudno oszacować wpływ ostatnich zmian rynkowych na ceny żywności.

Kurs euro spadł w dół, dolar w odwrocie! Czy najnowsze dane makro doprowadzą do szaleńczych zmian na rynku walutowym? Dolar (USD), euro (EUR) i złoty (PLN) na Forex - 1

Kurs euro spadł w dół, dolar w odwrocie! Czy najnowsze dane makro doprowadzą do szaleńczych zmian na rynku walutowym? Dolar (USD), euro (EUR) i złoty (PLN) na Forex - 1

W konsekwencji w naszym scenariuszu bazowym zakładamy, że kolejne miesiące przyniosą korektę i spadek cen nawozów, choć będą kształtować się one na podwyższonym poziomie. W efekcie, mimo czynników ryzyka w górę związanych z październikowym wzrostem cen nawozów, nadal podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych zwiększy się w 2022 r. do 4,4% r/r wobec 2,8% w 2021 r. Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza inflacji, zgodnie z którym inflacja CPI zwiększy się w Polsce w 2022 r. do 4,9% r/r wobec 4,8% w 2021 r. (por. MAKROmapa z 04.10.2021). Czynnikiem ryzyka w górę dla naszego scenariusza jest natomiast najnowsze plany rządu dotyczące podniesienia akcyzy na alkohol i papierosy w 2022 r., które nie są uwzględnione w naszej prognozie.

Wyniki badań koniunktury w strefie euro w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,5674 (umocnienie złotego o 0,7%). Przez cały ubiegły tydzień mieliśmy do czynienia z umocnieniem złotego, czemu sprzyjał spadek światowej awersji do ryzyka odzwierciedlany obniżeniem indeksu VIX. Lokalnie czynnikiem pozytywnym dla kursu polskiej waluty pozostają oczekiwania inwestorów na dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej w Polsce.

Reklama

Ze względu na spadek światowej awersji do ryzyka w ubiegłym tygodniu doszło do osłabienia dolara względem euro. Opublikowane w środę wieczorem Minutes z wrześniowego posiedzenia FOMC nie dostarczyło nowych istotnych informacji nt. perspektyw polityki pieniężnej w USA, stąd nie miało ono istotnego wpływu na kurs złotego.

Kurs euro spadł w dół, dolar w odwrocie! Czy najnowsze dane makro doprowadzą do szaleńczych zmian na rynku walutowym? Dolar (USD), euro (EUR) i złoty (PLN) na Forex - 2

Kurs euro spadł w dół, dolar w odwrocie! Czy najnowsze dane makro doprowadzą do szaleńczych zmian na rynku walutowym? Dolar (USD), euro (EUR) i złoty (PLN) na Forex - 2

Opublikowane dzisiaj rano dane z chińskiej gospodarki (PKB, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna) są lekko negatywne dla kursu złotego. W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będą publikacje wstępnych indeksów PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek, które w przypadku realizacji naszych prognoz zbliżonych dla konsensusu rynkowego nie będą miały istotnego wpływu na złotego.

Do lekkiego osłabienia kursu polskiej waluty mogą przyczynić się natomiast krajowe dane o sprzedaży detalicznej. Pozostałe publikacje danych z Polski (produkcja przemysłowa, zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw) oraz z USA (produkcja przemysłowa, rozpoczęte budowy, pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym) nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego.

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Credit Agricole - informacje ekonomiczne

Credit Agricole - informacje ekonomiczne

Grupa Crédit Agricole – francuska sieć banków spółdzielczych, która w 1990 r. przekształciła się w międzynarodową grupę bankową. Crédit Agricole był początkowo spółdzielczą kasą rolników i z tego powodu jest często nazywany Zielonym Bankiem.


Tematy

kurs euro do złotego dolar USD cena dolara ile dolar kurs euro pln nawozy azotowe kurs dolara prognozy index dolara kurs dolara wykres dolar notowania kurs euro ing prognozy dla euro ile stoi dolar kurs euro mbankkantor dolar dolar usa dolar euro kurs dolara nbp aktualny kurs dolara sredni kurs euro nbp kurs euro dzis kurs euro bankier kurs euro pko dolar znak dolar symbol kurs walut dolar kurs euro dolar prognoza dla dolara prognozy dla funta prognoza dla franka prognoza dla funta prognozy dla dolara kurs euro prognoza na jutro kurs euro archiwum gra na forex kursy walut on line prognoza dla euro prognozy dla franka dolar waluta kursy walut dolar kurs euro szczecin kurs euro prognoza długoterminowa santander kurs euro kurs euro poznańkurs euro w kantorach europa kurs euro paypal kurs euro tabela c sprzedaż euro kurs kurs euro zakupkurs euro kupno sprzedaż w kantorach kurs zloty euro ceny żywności w polsce wykres kurs euro pzp 2021 kurs euro nbp dzisiaj ceny żywności w norwegii nawozy nawozy do iglaków nawozy do trawy nawozy naturalne nawozy wieloskładnikowe nawozy mineralne nawozy fosforowe ceny nawozów ceny nawozów 2021 ceny nawozów agrofoto aktualne ceny nawozów 2021 ceny nawozów wieloskładnikowych ceny nawozów azotowych ceny nawozów mineralnych ceny nawozów lubelskie ceny nawozów agrofoto 2021 aktualne ceny nawozów ceny nawozów 2021 forum ceny żywności w niemczech ceny żywności w chorwacji chorwacja ceny żywności ceny żywności w szwecji bułgaria ceny żywności
Reklama

Czytaj dalej