Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

CAVATINA HOLDING S.A.: Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez Emitenta i udzielenie znaczącego poręczenia przez spółki powiązane z Emitentem (2021-03-11 18:35)

|
selectedselectedselected
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia:2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
CAVATINA HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez Emitenta i udzielenie znaczącego poręczenia przez spółki powiązane z Emitentem
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CAVATINA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent) informuje, że w dniu 11 marca 2021 roku Emitent (Kredytobiorca) zawarł z bankiem AION S.A., spółką akcyjną (société anonyme) zawiązaną zgodnie z prawem belgijskim, z siedzibą pod adresem Rue de la Loi, 34-1040 Bruksela (Kredytodawca), umowę kredytu na następujących podstawowych warunkach:
Kwota kredytu: maksymalnie do 13.250.000,00 EUR.
Cel kredytu: na działalności bieżącą lub statutową Kredytobiorcy.
Spłata kredytu: po okresie karencji 12 m-cy, w równych 22 ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 550.000,00 EUR zgodnie z harmonogramem spłat oraz płatność balonowa w wysokości różnicy pomiędzy kwotą wykorzystania kredytu i sumy spłat dokonanych.
Stopa oprocentowania kredytu w skali roku: EURIBOR 3M oraz marża.
Zabezpieczenie wierzytelności z kredytu:
• Hipoteka umowną na nieruchomości, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Dworkowej 2, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia, do kwoty stanowiącej 150,00% kwoty całkowitego zaangażowania dla kredytu, przy czym hipoteka ta może zostać zastąpiona hipoteką alternatywną z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na innej nieruchomości, która zostanie zaakceptowana przez Kredytodawcę;
• Cesja praw z polis ubezpieczeniowych dotyczących nieruchomości, o których mowa powyżej;
• Zastaw rejestrowy i zastaw finansowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na wszystkich wierzytelnościach ze wszystkich rachunków Kredytobiorcy prowadzonych przez Kredytodawcę;
• Oświadczenia o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy i każdego z poręczycieli, o których mowa poniżej, w trybie określonym w artykule 777 § 1 punkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego do kwoty stanowiącej 150,00% kwoty całkowitego zaangażowania Kredytodawcy;
• Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Cavatina SPV 3 sp. z o.o. w trybie określonym w artykule 777 § 1 punkt 6 Kodeksu Postępowania Cywilnego do kwoty stanowiącej 150,00% kwoty całkowitego zaangażowania Kredytodawcy (przy czym w przypadku alternatywnej hipoteki stosowne oświadczenie zobowiązany będzie złożyć właściciel innej nieruchomości zaakceptowanej przez Kredytodawcę);
• Poręczeniami, o których mowa poniżej.
Poza tym umowa kredytu zawiera inne postanowienia standardowe dla umów takiego rodzaju.

Ponadto, Emitent informuję o udzieleniu przez spółkę zależną od Emitenta, tj. Cavatina SPV 3 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz odrębnie przez spółkę Cavatina sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie poręczeń za zobowiązania Kredytobiorcy wobec Kredytodawcy wynikających z opisanego powyżej kredytu łącznie w maksymalnej kwocie 19.875.000 EUR.
Zarząd Emitenta wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną, w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 MAR z uwagi na fakt, iż kwota zobowiązania Emitenta (Kredytobiorcy) i Poręczycieli, przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Załączniki
PlikOpis
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAVATINA HOLDING S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-552Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wielicka28B
(ulica)(numer)
+48 536 288 119
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6793154645368028192
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-11RAFAŁ MALARZPREZES ZARZĄDU

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI ze spółek Giełdy Papierów Wartościowych GPW


Reklama

Czytaj dalej