Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

najnowszy raport espi CAVATINA HOLDING S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia:2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
CAVATINA HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez Emitenta i udzielenie znaczącego poręczenia przez spółki powiązane z Emitentem
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CAVATINA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent) informuje, że w dniu 11 marca 2021 roku Emitent (Kredytobiorca) zawarł z bankiem AION S.A., spółką akcyjną (société anonyme) zawiązaną zgodnie z prawem belgijskim, z siedzibą pod adresem Rue de la Loi, 34-1040 Bruksela (Kredytodawca), umowę kredytu na następujących podstawowych warunkach:
Kwota kredytu: maksymalnie do 13.250.000,00 EUR.
Cel kredytu: na działalności bieżącą lub statutową Kredytobiorcy.
Spłata kredytu: po okresie karencji 12 m-cy, w równych 22 ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 550.000,00 EUR zgodnie z harmonogramem spłat oraz płatność balonowa w wysokości różnicy pomiędzy kwotą wykorzystania kredytu i sumy spłat dokonanych.
Stopa oprocentowania kredytu w skali roku: EURIBOR 3M oraz marża.
Zabezpieczenie wierzytelności z kredytu:
• Hipoteka umowną na nieruchomości, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Dworkowej 2, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia, do kwoty stanowiącej 150,00% kwoty całkowitego zaangażowania dla kredytu, przy czym hipoteka ta może zostać zastąpiona hipoteką alternatywną z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na innej nieruchomości, która zostanie zaakceptowana przez Kredytodawcę;
• Cesja praw z polis ubezpieczeniowych dotyczących nieruchomości, o których mowa powyżej;
• Zastaw rejestrowy i zastaw finansowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na wszystkich wierzytelnościach ze wszystkich rachunków Kredytobiorcy prowadzonych przez Kredytodawcę;
• Oświadczenia o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy i każdego z poręczycieli, o których mowa poniżej, w trybie określonym w artykule 777 § 1 punkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego do kwoty stanowiącej 150,00% kwoty całkowitego zaangażowania Kredytodawcy;
• Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Cavatina SPV 3 sp. z o.o. w trybie określonym w artykule 777 § 1 punkt 6 Kodeksu Postępowania Cywilnego do kwoty stanowiącej 150,00% kwoty całkowitego zaangażowania Kredytodawcy (przy czym w przypadku alternatywnej hipoteki stosowne oświadczenie zobowiązany będzie złożyć właściciel innej nieruchomości zaakceptowanej przez Kredytodawcę);
• Poręczeniami, o których mowa poniżej.
Poza tym umowa kredytu zawiera inne postanowienia standardowe dla umów takiego rodzaju.

Ponadto, Emitent informuję o udzieleniu przez spółkę zależną od Emitenta, tj. Cavatina SPV 3 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz odrębnie przez spółkę Cavatina sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie poręczeń za zobowiązania Kredytobiorcy wobec Kredytodawcy wynikających z opisanego powyżej kredytu łącznie w maksymalnej kwocie 19.875.000 EUR.
Zarząd Emitenta wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną, w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 MAR z uwagi na fakt, iż kwota zobowiązania Emitenta (Kredytobiorcy) i Poręczycieli, przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Załączniki
PlikOpis
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAVATINA HOLDING S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-552Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wielicka28B
(ulica)(numer)
+48 536 288 119
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6793154645368028192
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-11RAFAŁ MALARZPREZES ZARZĄDU
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z najnowszy raport espi CAVATINA HOLDING S.A.

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: