Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ESPI

 

Notowane na rynkach publicznych spółki są zobowiązane do przekazywania opinii publicznej wielu informacji dotyczących swojej sytuacji. O ile jednak w przypadku rynku regulowanego sytuacja związana z przekazywaniem do wiadomości publicznej różnego rodzaju informacji wydaje się klarowna, o tyle w przypadku Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect, jest ona nieco bardziej skomplikowana. Przyjrzyjmy się bliżej problematyce relacji inwestorskich spółek notowanych na NewConnect i dowiedzmy się o czym i w jaki sposób muszą one informować rynek.

 

Różne podstawy prawne

Problem z raportowaniem spółek notowanych na NewConnect, wynika z faktu, że spółki z Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO) podlegają zarówno regulaminowi ASO, jak i aktom prawa powszechnie obowiązującego. Założeniem rynku NewConnect u jego zarania, było możliwie jak największe uproszczenie kwestii proceduralnych i odformalizowanie funkcjonowania małych spółek na rynku kapitałowym. Początkowo wymagania dotyczące obowiązków informacyjnych spółek notowanych na NewConnect były znacznie mniej restrykcyjne niż w przypadku spółek notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych.

Reklama

Sytuację zmieniło jednak wejście w życie rozporządzenia MAR, dotyczącego nadużyć na rynku. Co prawda nie zrównało ono do końca obowiązków informacyjnych spółek z rynku regulowanego i ASO, jednak spółki z tzw. małego parkietu zostały zobowiązane do raportowania o wielu sprawach, co do których dotychczas nie było takiej konieczności.

Wejście w życie rozporządzenia MAR utrudniło małym spółkom rynkowe życie oraz zwiększyło koszty funkcjonowania na rynku kapitałowym w roli emitenta. Z drugiej strony nie da się ukryć, że przepisy rozporządzenia usystematyzowały wiele problematycznych kwestii i podniosły poziom bezpieczeństwa obrotu, zarówno na rynkach regulowanych, jak i w ASO.

Spółki notowane na NewConnect muszą przestrzegać wielu aktów prawnych. Jednym z najistotniejszych jest wspomniane rozporządzenie MAR. Część obowiązków informacyjnych wynika również z aktów krajowych, takich jak ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie publicznej), czy też z ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH). Znaczna część obowiązków, dotyczących podstawowych kwestii życia rynkowego wciąż znajduje swoje uregulowanie w regulaminie ASO. W kontekście obowiązków informacyjnych spółek z NewConnect, kluczowy jest załącznik nr 3 do tego regulaminu.

 

Różne systemy raportowania – EBI i ESPI

Jakby nie dość było zamieszania z podstawami prawnymi, z których wynikają obowiązki informowania rynku przez spółkę o określonych wydarzeniach, pojawia się jeszcze inny problem. Otóż spółki z ASO raportują poprzez dwa elektroniczne systemy służące przekazywaniu rynkowych raportów. O ile spółki z rynku regulowanego przekazują raporty bieżące i okresowe poprzez Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI), to spółki z NewConnect zobowiązane są dodatkowo do przekazywania części raportów poprzez Elektroniczną Bazę Informacji (EBI). Może powodować to zagubienie wśród osób rozpoczynających przygodę z inwestowaniem na NewConnect, gdyż część informacji, których spodziewałyby się one odnaleźć w raportach ESPI spółki, znajdzie się w raportach EBI. Zdarzają się również przypadki, gdy spółki mają problemy z wyborem odpowiedniego systemu, poprzez który mają przekazać raport. Może więc dojść do sytuacji, w której dana informacja ujrzy światło dzienne poprzez inny system niż powinna lub pojawi się w obydwu, gdyż istnieją dwie podstawy prawne dla ujawnienia danej informacji, a do każdej z nich zastosowanie ma odmienny system przekazywania informacji.

Reklama

 

Raporty na podstawie rozporządzenia MAR

Rozporządzenie MAR reguluje m.in. problematykę informacji poufnych, ich wykorzystywania, bezprawnego ujawniania tych informacji i dopuszczania się rynkowych manipulacji. Zawiera ono również wymogi dotyczące podawania informacji poufnych do wiadomości publicznej.

Na podstawie przepisów rozporządzenia, spółki notowane w ASO NewConnect, mają obowiązek podawać do informacji publicznej wszelkie informacje poufne. Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej musi nastąpić niezwłocznie, a wszelkie tego typu informacje muszą być zamieszczone i utrzymane na stronie internetowej emitenta przez okres co najmniej pięciu lat.

Czym są informacje poufne? Zgodnie z rozporządzeniem to „określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych".

Definicja wydaje się dość elastyczna, choć można postawić jej zarzut nieprecyzyjności. Trudno byłoby jednak ująć w definicji wyliczone enumeratywnie zdarzenia rynkowe, które uznaje się za informacje poufną. Spółki muszą więc raportować o każdym wydarzeniu, które uznają za informację, która prawdopodobnie może mieć wpływ na ceny rynkowe. Może być to np. podpisanie dużej umowy, utrata znaczącego klienta, wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank lub też nadspodziewanie dobre (bądź złe) wyniki finansowe. Katalog wydarzeń, które mogą być uznane za informacje poufne jest jednak otwarty i spółka sama musi zdecydować o czym powinna poinformować rynek.

Reklama

W szczególnych przypadkach, emitenci mogą opóźniać podanie do wiadomości informacji poufnych. Mogą to jednak zrobić, gdy godziłoby to w interesy ich lub uczestników rynku, a jednocześnie nie wprowadzi to w błąd opinii publicznej i możliwe jest zachowanie poufności takich informacji. Spółka podejmując decyzję o opóźnieniu informacji poufnej musi jednak liczyć się z tym, że powodom tego opóźnienia może się bliżej przyjrzeć np. KNF.

Osoby pełniące obowiązki zarządcze w spółce muszą informować ją o transakcjach dokonywanych przez siebie lub osoby blisko z nimi związane (np. członków najbliższej rodziny) na papierach wartościowych spółki. Spółka ma zaś obowiązek podać taką informację do wiadomości publicznej.

Informacje związane z wymogami rozporządzenia MAR, spółki podają poprzez ESPI.

 

Raporty na podstawie załącznika nr 3 do regulaminu ASO

Załącznik nr 3 do regulaminu ASO wprowadza rozróżnienie na raporty bieżące i okresowe. Spółki publikują je przez system EBI. W przeciwieństwie do definicji informacji poufnej z rozporządzenia MAR, załącznik nr 3 do regulaminu ASO zawiera listę zdarzeń, o których spółki powinny informować rynek. W artykule wymienię tylko przykładowe informacje bieżące, które spółki publikują przez EBI. Zainteresowanych dokładną listą informacji, które spółki muszą publikować przez EBI odsyłam do regulaminu ASO i załączników do niego. Wśród wymienianych w załączniku nr 3 zdarzeń znajdują się np. rejestracja przez sąd zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego emitenta, umorzenie instrumentów finansowych emitenta, emisja obligacji lub warrantów subskrypcyjnych, czy też zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Reklama

Innym rodzajem raportów są raporty okresowe. Są to podstawowe dla inwestora raporty zawierające sprawozdania finansowe, opis najważniejszych wydarzeń z życia spółki w danym okresie, sprawozdania zarządu, oświadczenia i inne elementy określone w załączniku nr 3.

Raporty okresowe dzielą się na raporty kwartalne (jednostkowe i skonsolidowane) oraz raporty roczne (jednostkowe i skonsolidowane). Raporty kwartalne muszą zostać przekazane do wiadomości publicznej w terminie 45 dni od zakończenia kwartału obrotowego, przy czym skonsolidowany raport kwartalny nie może być przekazany później niż jednostkowy. Spółka może zrezygnować z podawania do wiadomości publicznej raportu za ostatni kwartał, ale warunkiem jest szybsze podanie do wiadomości publicznej raportu rocznego. Co do zasady raport roczny musi zostać przekazany w terminie do 5 miesięcy od zakończenia roku obrotowego (nie później jednak niż w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie rocznym). Jednakże, jeżeli spółka nie sporządziła raportu za ostatni kwartał, raport roczny należy podać do wiadomości w terminie 80 dni od zakończenia roku obrotowego. Skonsolidowany raport roczny nie może zostać podany do wiadomości publicznej później niż jednostkowy.

Daty publikacji raportów okresowych są wcześniej znane rynkowi, gdyż do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, spółka musi w formie raportu bieżącego podać do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów okresowych. Daty te mogą jednak ulec w ciągu roku zmianie, o ile spółka poinformuje o tym odpowiednio wcześnie.

 

Inne raporty

Poza rozporządzeniem MAR i regulaminem ASO spółki muszą przestrzegać również wielu innych przepisów dotyczących informowania rynku o życiu spółki. Wymienić można tutaj np. raporty ESPI sporządzane w związku z przekroczeniem przez akcjonariuszy progów określonych w ustawie o ofercie publicznej. To jednak nie wszystko. Zgodnie z KSH, spółki publiczne muszą prowadzić własną stronę internetową, na której podają do wiadomości informacje dotyczące walnego zgromadzenia. Istotną rolę w informowaniu rynku o sytuacji spółki odgrywają również Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect. Wyznaczają one obowiązki spółek, np. w zakresie prowadzenia korporacyjnej strony internetowej, w tym zamieszczania na niej informacji o strukturze akcjonariatu, życiorysach zawodowych osób zarządzających, czy też prognozach finansowych, o ile spółka takie prognozy publikuje.

Reklama

 

Podsumowanie

Jak widać, na spółkach z NewConnect ciąży sporo obowiązków związanych z informowaniem rynku o najważniejszych aspektach swojej działalności. Większość spółek notowanych na NewConnect, to spółki nieporównanie mniejsze niż te z rynku regulowanego GPW. Często mogą być one również mniej doświadczone. W związku z tym, w wypełnianiu obowiązków informacyjnych pomagają im Autoryzowani Doradcy.

Z punktu widzenia inwestora ważne jest by śledzić działalność danej spółki przynajmniej trójtorowo – poprzez raporty ESPI, raporty EBI oraz stronę internetową. Warto również interesować się organizowanymi przez spółki konferencjami, a jeżeli jest się akcjonariuszem można pomyśleć o uczestnictwie w walnym zgromadzeniu. Raporty EBI i ESPI spółek notowanych na NewConnect znaleźć można m.in. na stronie internetowej NewConnect.

 

Źródła:

  1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539, t.j. Dz.U. 2018 poz. 512.

  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  3. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm.

  4. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych., Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, t.j. Dz.U. 2017 poz. 1577

  5. https://newconnect.pl/dobre-praktyki

Reklama

 

źródło grafiki głównej: pixabay.com

 

Czytaj więcej