Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

GPW

GPW, czyli Giełda Papierów Wartościowych, to polska instytucja publiczna założona w 1991 roku dostarczająca inwestorom papiery wartościowe takie jak: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, prawa pierwszeństwa, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, produkty ustrukturyzowane, ETF. Oprócz wyżej wymienionych papierów wartościowych GPW dostarcza również kontrakty terminoweopcje oraz jednostki indeksowe, które należą do kategorii instrumentów pochodnych. Najpopularniejszym indeksem na GPW jest WIG20, w którego skład wchodzi 20 największych spółek notowanych na polskiej giełdzie.