Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

XTPL S.A.: Uzgodnienie głównych parametrów przedłużenia finansowania uzyskanego na podstawie obligacji zamiennych serii A (2022-05-25 18:45)

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2022
Data sporządzenia: 2022-05-25
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Uzgodnienie głównych parametrów przedłużenia finansowania uzyskanego na podstawie obligacji zamiennych serii A
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 29/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku, informuje, że Emitent zawarł z dwoma obligatariuszami posiadającymi obligacje Spółki serii A zamienne na akcje serii U („Obligacje”) o wartości 3,378 mln zł listy intencyjne określające parametry przedłużenia i zmiany finansowania dłużnego udzielonego Emitentowi na podstawie Obligacji („Przedłużenie Finansowania”), które zostanie dokonane w drodze zmiany warunków emisji istniejących Obligacji albo zamiany Obligacji na nowo emitowane obligacje, na następujących warunkach:

a) termin wykupu: nowy termin wykupu Obligacji/Nowych Obligacji (jak zdefiniowano poniżej) przypadałby na dzień 30 stycznia 2024 roku (tzn. wydłużenie terminu wykupu o 18 miesięcy w stosunku do pierwotnego terminu wykupu Obligacji);
b) oprocentowanie: 5% w skali roku począwszy od dnia 31 lipca 2022 roku.

Przedłużenie Finansowania może nastąpić albo jako zmiana warunków emisji Obligacji albo poprzez emisję nowych obligacji ("Nowe Obligacje") i zaliczenie na poczet ceny emisyjnej Nowych Obligacji wierzytelności z tytułu Obligacji, przy czym preferowanym przez strony rozwiązaniem jest wdrożenie Przedłużenia Finansowania poprzez zmianę warunków emisji Obligacji.

Zainteresowanie wprowadzeniem powyższych zmian w celu umożliwienia Przedłużenia Finansowania wyraziło dwóch obligatariuszy, posiadających Obligacje o łącznej wartości nominalnej 3,378 mln zł (co stanowi 93,85% wartości nominalnej obligacji Spółki serii A). Trzeci obligatariusz posiadający pozostałe Obligacje wyraził wolę wykupu Obligacji w pierwotnym dniu wykupu.

Przeprowadzenie Przedłużenia Finansowania będzie wymagać podjęcia przez walne zgromadzenie Spółki odpowiednich uchwał w celu zmiany pierwotnej uchwały emisyjnej Obligacji albo podjęcia uchwały w zakresie emisji Nowych Obligacji oraz podpisania właściwej dokumentacji z obligatariuszami. W celu podjęcia wymaganych uchwał przez walne zgromadzenie, Spółka planuje niezwłoczne zwołanie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta uznał fakt wstępnego ustalenia parametrów Przedłużenia Finansowania za informację poufną, ponieważ realizacja tych ustaleń może mieć istotny wpływ na przyszłą sytuację kosztową i przepływy pieniężne Spółki, co z kolei może wpłynąć na sposób postrzegania Spółki i jej instrumentów finansowych przez inwestorów. W związku z powyższym, w opinii Zarządu informacja o uzgodnieniu parametrów Przedłużenia Finansowania spełnia kryteria wskazane w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Title: Agreeing the main parameters of the extension of the financing obtained under series A convertible bonds

Legal basis: Article 17(1) MAR – inside information

With reference to ESPI Current Report 29/2020 of 30 July 2020, the Management Board of XTPL S.A. (“Company”, “Issuer”), hereby reports that the Issuer and two bondholders holding the Company’s series A bonds convertible to series U shares with a total nominal value of PLN 3.378 million (“Bonds”) entered into respective letters of intent establishing the parameters of the extension of and changes to the debt financing granted to the Issuer under the Bonds (“Extension of Financing”), which is to take place by changing the terms of the issue of the existing Bonds or converting the Bonds into newly issued bonds, on the following terms:

1. redemption date: the new redemption date of the Bonds/ New Bonds (as defined below) would be 30 January 2024 (i.e. extension of the redemption date by 18 months compared to the original redemption date of the Bonds);

2. interest rate: 5% per annum starting from 31 July 2022.

The Extension of Financing may take place either as a change in the terms of the issue of the Bonds or through the issue of new bonds (“New Bonds”), with the claims in respect of the Bonds being allocated to the issue price of the New Bonds, provided that the parties’ preferred solution is to proceed with the Extension of Financing by changing the terms of the issue of the Bonds.

Two bondholders, holding Bonds with a total nominal value of PLN 3.378 million (which equals to 93.85% of nominal value of series A convertible bonds), expressed their in those changes to enable the Extension of Financing. The third bondholder, holding the remaining Bonds, expressed its willingness redeem the Bonds on the original redemption date.

The Extension of Financing will require the Company’s General Meeting to adopt appropriate resolutions to amend the original resolution concerning the issue of the Bonds, or to adopt a resolution concerning the issue of the New Bonds, as the case may be, and to sign the relevant documentation with the bondholders. In order to adopt the required resolutions by the general meeting, the Company plans to immediately summon such general meeting.

The Issuer's Management Board has decided that the preliminary establishment of parameters of the Extension of Financing is inside information, as the implementation of those arrangements may have a significant impact on the Company’s future cost and cash flow position, which in turn may affect the way the Company and its financial instruments are perceived by investors. For this reason, in the opinion of the Management Board, the information about agreeing the parameters of the Extension of Financing meets the criteria set out in Article 7(1) of the MAR.

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTPL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stabłowicka147
(ulica)(numer)
+48 71 707 22 04+48 71 707 22 61
(telefon)(fax)
investors@xtpl.comwww.xtpl.com
(e-mail)(www)
9512394886361898062
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-25Jacek OlszańśkiCzłonek Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej