Reklama
Kurs euro:  4.28
Kurs dolara:  3.96
Kurs funta:  5.03
Kurs franka:  4.33
Dane z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Bp95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.28
Kurs dolara:  3.96
Kurs funta:  5.03
Kurs franka:  4.33
Dane z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Bp95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ODLEWNIE: raport finansowy (2022-05-12 08:13)

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1/2022
(kwartał) (rok)(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego
2022 obejmujący okres


zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według Ustawy o rachunkowości


w walucie
data przekazania:ODLEWNIE POLSKIE SA(pełna nazwa emitenta)ODLEWNIE
Metalowy (met)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)27-200
Starachowice(kod pocztowy)
(miejscowość)inż. Władysława Rogowskiego
22(ulica)
(numer)(0-41) 275 86 00
(0-41) 275 86 82(telefon)

(fax)zarzad@odlewniepolskie.pl
odlewniepolskie.pl(e-mail)

(www)664-00-05-475
290639763(NIP)

(REGON)WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
71 35149 91113 35410 916

Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 7536 7122 314 1 468

Zysk (strata) brutto11 4357 0522 4611 542

Zysk (strata) netto9 2465 5111 9901 205

Aktywa (stan na koniec okresu)159 922129 04534 37327 690

Kapitał własny (stan na koniec okresu)107 68589 81223 14619 272

Kapitał zakładowy (stan na koniec okresu)30 16430 1646 4836 473

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (stan na koniec okresu)52 23739 23311 2288 419

Zobowiązania krótkoterminowe42 00529 1429 0286 253

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 94210 9621 0632 398

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 776-3 684- 1 458-806

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3501447531

Przepływy pieniężne netto
-1 4847 422-3191 623

Średnia ważona liczba akcji zwykłych na koniec kwartału (w szt.)20 109 62119 941 148 20 109 62119 941 148

Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu20 109 62120 109 62120 109 62120 109 621

Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję w zł/EUR (zysk zanualizowany/średnia ważona liczba akcji)1,180,720,250,16

Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR (kapitał własny/liczba akcji5,354,471,150,96
Do przeliczenia wybranych danych finansowych zaprezentowanych w raporcie  Spółki za I kwartał 2022 r. i danych porównawczych za I kwartał 2021 r. przyjęto:

-    dla pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych  średni kurs dla waluty EUR obliczony jako średnia arytmetyczna  średnich kursów ogłoszonych  przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca od stycznia do marca danego roku, tj.:
1 EUR = 4,6472 PLN  dla    I kw. 2022 r.
1 EUR = 4,5721 PLN  dla    I kw. 2021 r.
-    dla pozycji bilansowych  przyjęto średni kurs NBP  dla waluty EUR obowiązujący na dzień bilansowy, tj.:
1  EUR  =  4,6525 PLN na dzień  31.03.2022 r.   -  tabela NBP nr 063/A/NBP/2022 z dnia  31.03.2022 r.
1  EUR  =  4,6603 PLN na dzień  31.03.2021 r.   -  tabela NBP nr 062/A/NBP/2021 z dnia  31.03.2021 r.

Najwyższy średni kurs ustalony przez NBP dla waluty EUR  w  okresie od stycznia do marca  bieżącego i ubiegłego roku wyniósł:
1 EUR  =  4,9647 PLN    ogłoszony  na dzień  7 marca 2022 r.
1 EUR  =  4,6603 PLN    ogłoszony  na dzień  31 marca 2021 r.

Najniższy średni kurs  ustalony przez NBP dla waluty EUR  w  okresie od stycznia do marca   bieżącego i ubiegłego roku wyniósł:
1 EUR = 4,4879 PLN   ogłoszony na dzień  10 lutego 2022 r.
1 EUR = 4,4773 PLN   ogłoszony na dzień  8 lutego 2021 r.

Zanualizowany zysk na jedną akcję zwykłą w wysokości 1,18 zł  na koniec I kwartału 2022 r. (0,72 zł  na koniec I kwartału 2021 r.) wyliczono dzieląc zysk netto za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. w kwocie  23 787 tys. zł  przez średnioważoną liczbę akcji występującą w tym okresie, która wyniosła 20 109 621 szt.

Wartość księgową na jedną akcję w wysokości 5,35 zł na dzień 31.03.2022 r. (4,47 zł  na dzień 31.03.2021 r.) wyliczono dzieląc wartość kapitału własnego  na dzień 31.03.2022 r. wynoszącego 107 685 tys. zł (odpowiednio na dzień 31.03.2021r.: 89 812 tys. zł)  przez  liczbę  akcji  zwykłych  występujących na dzień 31.03.2022 r. i 31.03.2021 r., tj. 20 109 621 sztuk.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SF_OPSA_2022-03-31_pl.xhtmlSF_za_I_kw_2022
SF_OPSA_2022-03-31_pl.xhtml.XAdESSF_za_I_kw_2022_podpisy
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-05-12
Zbigniew Ronduda
Prezes Zarządu


2022-05-12
Leszek Walczyk
Wiceprezes Zarządu


2022-05-12
Ryszard Pisarski
Wiceprezes ZarząduMasz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej