Reklama
Kurs euro:  4.29
Kurs dolara:  4
Kurs funta:  5.08
Kurs franka:  4.48
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.39
Cena ON:  6.39
Cena węgla:  1100
Kurs euro:  4.29
Kurs dolara:  4
Kurs funta:  5.08
Kurs franka:  4.48
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.39
Cena ON:  6.39
Cena węgla:  1100

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

raport espi ODLEWNIE

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia:2021-04-13
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje o dokonanym w dniu 31.03.2021 roku przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącym obniżenia kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w zakresie przyjętym uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 stycznia 2021 roku nr 5/2021 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz nr 6/2021 w sprawie zmian w Statucie Spółki.

W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uległ obniżeniu o kwotę 831 750,00 złotych, tj. z kwoty 30 996 181,50 złotych do kwoty 30 164 431,50 złotych poprzez umorzenie 554 500 akcji serii G o wartości nominalnej 1,50 złotych każda, z których przysługiwało 554 500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po umorzeniu z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki w liczbie 20 109 621 przysługuje tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Struktura kapitału zakładowego po umorzeniu 554 500 akcji:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.164.431,50 złotych (trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 20.109.621 (dwadzieścia milionów sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty i 50 (pięćdziesiąt) groszy każda, z czego:
1)615.400 (sześćset piętnaście tysięcy czterysta) akcji na okaziciela, które oznacza się jako akcje serii „A”.
2)1.020.000 (jeden milion dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela, które oznacza się jako akcje serii „B”, opłaconych gotówką.
3)864.600 (osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji na okaziciela, które oznacza się jako akcje serii „C”, opłaconych gotówką.
4)1.430.665 (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela, które oznacza się jako akcje serii „D”, opłaconych gotówką.
5)4.333.000 (cztery miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela, które oznacza się jako akcje serii „E”, opłaconych gotówką.
6)4.251.574 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela, które oznacza się jako akcje serii F, opłaconych gotówką.
7)7.594.382 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dwie) akcji na okaziciela, które oznacza się jako akcje serii G, opłaconych gotówką, wyemitowanych w ramach konwersji wierzytelności wobec Spółki na jej akcje na podstawie art. 294 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, która to konwersja została dokonana mocą układu zawartego w dniu 4 maja 2010 r. na zgromadzeniu wierzycieli w toku postępowania upadłościowego Spółki, który to układ został zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 18 maja 2010 r. (sygnatura akt V GUp 2/09).”

Nadto Sąd zarejestrował zmianę Statutu Spółki poprzez wykreślenie § 6 a Statutu Spółki o następującym brzmieniu:
„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.350.000 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,50 (jeden i 50/100) złotego każda w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych z przeznaczeniem do zaoferowania osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego realizowanego w Spółce na podstawie uchwały nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.”

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający opisane powyżej zmiany.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
STATUT tekst jednolity 2021 03 31.pdfTekst jednolity Statutu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIEMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
27-200Starachowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
inż. Władysława Rogowskiego22
(ulica)(numer)
(0-41) 275 86 00(0-41) 275 86 82
(telefon)(fax)
zarzad@odlewniepolskie.plodlewniepolskie.pl
(e-mail)(www)
664-00-05-475290639763
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-13Leszek Walczyk
Wiceprezes Zarządu2021-04-13Ryszard Pisarski
Wiceprezes Zarządu
Czytaj więcej