Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ODLEWNIE: raport finansowy (2022-04-20 18:12)

Komunikaty ESPI | 20:12 20 kwiecień 2022
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od2021-01-01do2021-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według PZR
w walucie
data przekazania: 2022-04-20
ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIEMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
27-200Starachowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
inż. Władysława Rogowskiego22
(ulica)(numer)
(0-41) 275 86 00(0-41) 275 86 82
(telefon)(fax)
zarzad@odlewniepolskie.plodlewniepolskie.pl
(e-mail)(www)
664-00-05-475290639763
(NIP)(REGON)
259400IK3GKB31IGV5610000024126
(LEI) (KRS)
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

20212 02020212 020

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów219 426,00150 985,0047 936,0033 746,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej24 485,0016 570,005 349,003 703,00

Zysk (strata) brutto24 848,0017 691,005 428,003 954,00

Zysk (strata) netto20 052,0013 869,004 381,003 100,00

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej26 404,0016 070,005 768,003 592,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-9 057,00-6 676,00-1 979,00-1 492,00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4 989,00-7 561,00-1 090,00-1 690,00

Przepływy pieniężne netto, razem12 358,001 833,002 700,00409,00

Aktywa razem142 008,00110 939,0030 875,0024 040,00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania43 579,0026 222,009 475,005 682,00

Zobowiązania krótkoterminowe34 596,0017 281,007 522,003 745,00

Kapitał własny98 429,0084 717,0021 400,0018 358,00

Kapitał zakładowy30 164,0030 996,006 558,006 717,00

Liczba akcji (w szt.)20 109 621,0020 109 621,0020 109 621,0020 109 621,00

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)1,000,700,220,16

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR)1,000,700,220,16

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR)4,894,191,060,91

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR)4,894,191,060,91
Dla informacji finansowych podlegających przeliczeniu na EUR zostały przyjęte następujące zasady:
- dla pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych średni kurs dla waluty EUR obliczony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca od stycznia do grudnia danego roku, tj.:
1 EUR = 4,5775 PLN dla 2021 r.
1 EUR = 4,4742 PLN dla 2020 r.
- dla pozycji bilansowych przyjęto średni kurs ogłoszony przez NBP dla waluty EUR, obowiązujący na dzień bilansowy , tj.:
1 EUR = 4,5994 PLN dla 2021 r. ( tabela NBP nr 254/A/NBP/2021 z dnia 31.12.2021 r.)
1 EUR = 4,6148 PLN dla 2020 r. ( tabela NBP nr 255/A/NBP/2020 z dnia 31.12.2020 r.)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
S_F_ODLEWNIE_2021-12-31_pl.xhtmlJSF_2021
S_F_ODLEWNIE_2021-12-31_pl.xhtml.XAdESJSF_2021_podpisy
2021_S_z_D_2021-12-31_pl.xhtmlSzD_2021
2021_S_z_D_2021-12-31_pl.xhtml.XAdESSzD_2021_podpisy
Wybor_audytora_2021-12-31_pl.xhtmlInformacja_o_wyborze_audytora
Wybor_audytora_2021-12-31_pl.xhtml.XAdESInformacja_o_wyborze_audytora_podpisy
Pismo_Prezesa_2021-12-31_pl.xhtmlPismo_Prezesa
Pismo_Prezesa_2021-12-31_pl.xhtml.XAdESPismo_Prezesa_podpis
Oswiadczenie_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtmlOswiadczenie_o_rzetelnosci
Oswiadczenie_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtml.XAdESOswiadczenie_o_rzetelnosci_podpisy
Oswiadczenie_KA_2021-12-31_pl.xhtmlOswiadczenie_KA
SzB_Odlewnie_Polskie_31.12.2021.xhtmlSzB_2021
SzB_Odlewnie_Polskie_31.12.2021.xhtml.XAdESSzB_2021_podpisy
Ocena_SF_RN_2021-12-31_pl.xhtmlOcena_SF_RN
Ocena_SzD_RN_2021-12-31_pl.xhtmlOcena_SzD_RN

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej