Reklama
Kurs euro:  4.28
Kurs dolara:  3.96
Kurs funta:  5.03
Kurs franka:  4.33
Dane z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Bp95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.28
Kurs dolara:  3.96
Kurs funta:  5.03
Kurs franka:  4.33
Dane z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Bp95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ODLEWNIE: raport finansowy (2021-11-15 08:11)

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-07-01 do 2021-09-30
data przekazania: 2021-11-15
ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIEMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
27-200Starachowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
inż. Władysława Rogowskiego22
(ulica)(numer)
(0-41) 275 86 00(0-41) 275 86 82
(telefon)(fax)
zarzad@odlewniepolskie.plodlewniepolskie.pl
(e-mail)(www)
664-00-05-475290639763
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów160 068113 56035 11425 565

Zysk (strata) z działalności operacyjnej18 11914 1663 9753 189

Zysk (strata) brutto18 49915 0194 0583 381

Zysk (strata) netto14 31111 9423 1392 688

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej19 52310 2144 2832 299

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 765-3 910-1 484-880

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 326-5 856-1 168-1 318

Przepływy pieniężne netto, razem7 4324481 630101

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)137 220112 50229 61824 852

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)44 54729 6729 6156 555

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)33 16719 6737 1594 346

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)92 67382 83020 00318 298

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)30 16430 9966 5116 847

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)20 109 62120 109 62120 109 62120 109 621

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,830,740,180,17

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,830,740,180,17

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4,614,100,990,91

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4,614,100,990,91

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
W okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. nie wystąpiła zmiana wysokości kapitału zakładowego, na którą składa się 20 109 621 szt. akcji o wartości nominalnej 1,50 zł każda.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:


PlikOpis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-11-15Zbigniew RondudaPrezes Zarządu


2021-11-15Leszek WalczykWiceprezes Zarządu


2021-11-15Ryszard PisarskiWiceprezes Zarządu
BILANSw tys.

stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020

AKTYWA

Aktywa trwałe51 73051 83951 02251 334

Wartości niematerialne i prawne, w tym:2 2232 381153257

wartość firmy

koszty zakończonych prac rozwojowych594
97


inne wartości niematerialne i prawne1 629
56


Rzeczowe aktywa trwałe48 00548 23749 89749 960

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 5021 2219721 117

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 5021 2219721 117

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe85 49077 31659 50160 752

Zapasy21 46717 98016 39415 915

Należności krótkoterminowe35 08228 44121 73824 701

Od jednostek powiązanych5111956

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek35 03128 44021 71924 645

Inwestycje krótkoterminowe28 38029 74021 02119 564

Krótkoterminowe aktywa finansowe28 38029 74021 02119 564

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne28 38029 74021 02119 564

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe5611 155348572

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

416416

A k t y w a r a z e m137 220129 155110 939112 502

PASYWA

Kapitał własny92 67386 84484 71782 830

Kapitał zakładowy30 16430 16430 99630 996

Kapitał zapasowy44 30644 30635 99935 999

Kapitał z aktualizacji wyceny4311-373

Pozostałe kapitały rezerwowe3 8493 8903 8903 890

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto14 3118 47313 86911 942

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania44 54742 31126 22229 672

Rezerwy na zobowiązania8 2466 5155 5705 771

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 8981 2721 2421 277

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne6 0414 8893 9634 058

długoterminowa2 6912 6912 6262 796

krótkoterminowa3 3502 1981 3371 262

Pozostałe rezerwy307354365436

długoterminowe

krótkoterminowe307354365436

Zobowiązania długoterminowe

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek

Zobowiązania krótkoterminowe33 16732 18217 28119 673

Wobec jednostek powiązanych10322218155

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek32 85331 51617 26319 364

Fundusze specjalne
444
154

Rozliczenia międzyokresowe3 1343 6143 3714 228

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe3 1343 6143 3714 228

długoterminowe
1 5451 9432 063

krótkoterminowe
2 0691 4282 165

P a s y w a r a z e m137 220129 155110 939112 502
Wartość księgowa92 67386 84484 30182 414

Liczba akcji (w szt.)20 109 62120 109 62120 109 62120 109 621

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)4,614,324,194,10

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)20 109 62120 109 62120 109 62120 109 621

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)4,614,324,194,10

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWEw tys.

stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020

Należności warunkowe3 0733 4714 1754 375

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)3 0733 4714 1754 375

otrzymanych gwarancji i poręczeń

kwota należnych dotacji ze środków publicznych wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych3 0733 4714 1754 375

Zobowiązania warunkowe35 42835 42835 39743 319

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków publicznych

weksle własne in blanco zabezpieczające przyznane limity kredytowe

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)35 42835 42835 39743 319

udzielonych gwarancji i poręczeń2 0552 055weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków publicznych8 1738 17310 19718 119

weksle własne in blanco zabezpieczające limity kredytowe przyznane przez bank w ramach umów kredytowych25 20025 20025 20025 200

Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem38 50138 89939 57247 694
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRATw tys.

3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-303 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-303 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:60 025160 06833 909113 560

od jednostek powiązanych7017571213

Przychody netto ze sprzedaży produktów58 944158 10533 796113 088

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 0811 963113472

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:49 084131 72128 54290 550

jednostkom powiązanym3515062185

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów48 220130 15328 48090 263

Wartość sprzedanych towarów i materiałów8641 56862287

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży10 94128 3475 36723 010

Koszty sprzedaży1 3153 4527562 764

Koszty ogólnego zarządu2 7447 8302 5658 413

Zysk (strata) ze sprzedaży6 88217 0652 04611 833

Pozostałe przychody operacyjne9462 1471 7674 115

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

1745

Dotacje7111 6121 6133 451

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych2283173

Inne przychody operacyjne233507134446

Pozostałe koszty operacyjne4851 0933551 782

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych838Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych278760220947

Inne koszty operacyjne199295135835

Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 34318 1193 45814 166

Przychody finansowe381400204942

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym:-19
12

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne400400203940

Koszty finansowe-151204489

Odsetki w tym:418853

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
22626

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne-155
1010

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto7 87518 4993 61815 019

Podatek dochodowy2 0374 1887963 077

część bieżąca1 6924 0626612 902

część odroczona345126135175

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto5 83814 3112 82211 942
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
16 690
14 543

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
20 109 621
19 714 022

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
0,83
0,74

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYMw tys.

3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-303 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30rok 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO)84 71784 71776 89676 896

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych84 71784 71776 89676 896

Kapitał zakładowy na początek okresu30 16430 99630 99630 996

Zmiany kapitału zakładowego
-832zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
832umorzenia akcji (udziałów)
832


Kapitał zakładowy na koniec okresu30 16430 16430 99630 996

Kapitał zapasowy na początek okresu44 30635 99926 25026 250

Zmiany kapitału zapasowego
8 3079 7499 749

zwiększenia (z tytułu)
8 3079 7499 749

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
7 8919 6109 610

dywidenda przypadajaca na akcje własne


139139

umorzenia udziałów (akcji) poniżej wartości nominalnej
416zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu44 30644 30635 99935 999

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu11-37-3030

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny328033-27

zwiększenia (z tytułu)32803333

różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego
32803333

zmniejszenia (z tytułu)


60

zbycia środków trwałych

różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego


60

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu434333

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu3 8903 890784784

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych-41-413 1063 106

zwiększenia (z tytułu)

4 0604 060

z podziału zysku na zakup akcji własnych

3 0003 000

z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników


960960

z podziału zysku na wsparcie związane z pandemią COVID-19


100100

zmniejszenia (z tytułu)4141954954

wypłata jedhnorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki

954954

wypłata wsparcia związanego z pandemią COVID-194141Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu3 8493 8493 8903 890

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
13 86918 83618 836

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
13 86918 83618 836

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
13 86918 83618 836

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
13 86918 83618 836

przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy
7 8919 6109 610

przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy

4 0604 060

przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy
5 0285 0275 027

dywidenda przypadajaca na akcje własne


139139

z podziału zysku na wypłatę jednorazowe nagrody rocznej dla pracowników Spółki
950Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu


Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto14 31114 31111 94211 942

zysk netto14 31114 31111 94211 942

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ )92 67392 67382 83082 830

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)92 67392 67382 83082 830

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHw tys.

3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-303 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-303 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto5 83814 3112 82111 942

Korekty razem-2615 2121 799-1 728

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja2 5537 6662 6708 024

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
73Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)614649

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej838-17-45

Zmiana stanu rezerw1 7312 676-1 117-811

Zmiana stanu zapasów-3 487-5 074-1 384-1 293

Zmiana stanu należności-6 641-13 343-1 144-4 895

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów6 10314 7684 6781 300

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 650-3 05155971

Inne korekty2 1161 445-2 452-4 129

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia5 57719 5234 62110 214

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy

1745

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

1745

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki1 3116 7659613 955

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 3116 7659613 955

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 311-6 765-944-3 910

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy3977051 5542 629

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

342342

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe3977051 2122 287

Wydatki6 0226 0315 0348 485

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli5 0275 0275 0275 027

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku991991Spłaty kredytów i pożyczek

13 409

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki413649

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-5 625-5 326-3 480-5 856

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-1 3597 432197448

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 3597 359197448

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
-73Środki pieniężne na początek okresu29 73920 94819 36619 115

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:28 38028 38019 56319 563

o ograniczonej możliwości dysponowania392392383383
Na kwotę innych korekt wykazaną w przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej składają się:
- rozliczenie dotacji do projektów celowych w wysokości 1 365 tys. zł
- różnice kursowe z przeliczenia Oddziału w Niemczech 80 tys. zł


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA


(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


PlikOpis

InformacjaDodatkowa3kw.2021r.-sig-sig-sig.pdfInformacja dodatkowa za 3 kw. 2021 r.
Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej