Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ODLEWNIE: raport finansowy (2021-09-20 07:31)

Komunikaty ESPI | 09:31 20 wrzesień 2021
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2021
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2020obejmujące okres od 2020-01-01 do 2020-06-30
data przekazania: 2021-09-20
ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIEMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
27-200Starachowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
inż. Władysława Rogowskiego22
(ulica)(numer)
(0-41) 275 86 00(0-41) 275 86 82
(telefon)(fax)
zarzad@odlewniepolskie.plodlewniepolskie.pl
(e-mail)(www)
664-00-05-475290639763
(NIP)(REGON)
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa
(firma audytorska)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
TRUERaport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo
FALSESprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
FALSEStanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
FALSEStanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEPółroczne sprawozdanie finansoweTRUEw wersji skróconejFALSE w wersji pełnej
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
FALSEDodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI
TRUERachunek zysków i stratTRUEInformacja dodatkowa
TRUEZestawienie zmian w kapitale własnym
TRUESprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR

półrocze / 2021półrocze / 2020półrocze / 2021półrocze / 2020

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów100 04379 65122 00117 934

Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 77610 7082 3702 411

Zysk (strata) brutto10 62411 4012 3362 567

Zysk (strata) netto8 4739 1201 8632 053

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej13 9465 5933 0671 259

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 454-2 966-1 199-668

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej299-2 37666-535

Przepływy pieniężne netto, razem8 7912511 93357

Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)129 155112 15828 56925 114

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)42 31126 2029 3595 867

Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)32 18214 7347 1193 299

Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)86 84485 95619 21019 247

Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)30 16430 9966 6726 940

Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)20 109 62119 654 12120 109 62119 654 121

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,660,870,140,19

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,660,870,140,19

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)4,324,330,960,97

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)4,324,330,960,97

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,250,050,250,05
W pierwszym półroczu 2021 r. nastąpiło obniżenie wysokości kapitału zakładowego spowodowane umorzeniem 554 500 szt. akcji.
Na 30.06.2021 r. kapitał zakładowy składa się 20 109 621 szt. akcji o wartości nominalnej 1,50 zł każda.
Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto średnioważoną liczę akcji wynoszącą 20 054 711 szt.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:


PlikOpis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


PlikOpis

Raport z przeglądu Odlewnie Polskie_30062021-sig-sig.pdfRaport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis

Oswiadczenie_o_rzetelnosci_polr_spraw_finans-sig-sig-sig.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-09-17Zbigniew RondudaPrezes Zarządu


2021-09-17Leszek WalczykWiceprezes Zarządu


2021-09-17Ryszard PisarskiWiceprezes Zarządu


2021-09-17Adriana KoziełGłówna KsięgowaSPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

PlikOpis
Polroczne _sprawozdanie_z_dzialalnosci-sig-sig-sig-sig.pdfPółroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021 r.
BILANS

Notyw tys.

półrocze / 20212020półrocze / 2020

AKTYWA

Aktywa trwałe
51 83951 02252 909

Wartości niematerialne i prawne, w tym:
2 381153232

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe
48 23749 89751 433

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 2219721 244

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1 2219721 244

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe
77 31659 50158 492

Zapasy
17 98016 39414 531

Należności krótkoterminowe
28 44121 73823 557

Od jednostek powiązanych
11993

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek
28 44021 71923 464

Inwestycje krótkoterminowe
29 74021 02119 366

Krótkoterminowe aktywa finansowe
29 74021 02119 366

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
29 74021 02119 366

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 1553481 038

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

416757

A k t y w a r a z e m
129 155110 939112 158

PASYWA

Kapitał własny
86 84484 71785 956

Kapitał zakładowy
30 16430 99630 996

Kapitał zapasowy
44 30635 99926 250

Kapitał z aktualizacji wyceny
11-37-30

Pozostałe kapitały rezerwowe
3 8903 890784

Zysk (strata) z lat ubiegłych


18 836

Zysk (strata) netto
8 47313 8699 120

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
42 31126 22226 202

Rezerwy na zobowiązania
6 5155 5706 888

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1 2721 2421 269

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
4 8893 9635 144

długoterminowa
2 6912 6262 796

krótkoterminowa
2 1981 3372 348

Pozostałe rezerwy
354365475

długoterminowe

krótkoterminowe
354365475

Zobowiązania długoterminowe

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Zobowiązania krótkoterminowe
32 18217 28114 734

Wobec jednostek powiązanych
22218104

Wobec pozostałych jednostek
31 51617 26314 298

Fundusze specjalne
444
332

Rozliczenia międzyokresowe
3 6143 3714 580

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe
3 6143 3714 580

długoterminowe
1 5451 9432 368

krótkoterminowe
2 0691 4282 212

P a s y w a r a z e m
129 155110 939112 158
Wartość księgowa
86 84484 30185 199

Liczba akcji (w szt.)
20 109 62120 109 62119 654 121

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
4,324,194,33

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
20 109 62120 109 62119 654 121

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
4,324,194,33

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE

Notyw tys.

półrocze / 20212020półrocze / 2020

Należności warunkowe
3 4714 1754 541

Od jednostek powiązanych z tytułu
3 4714 1754 541

otrzymanych gwarancji i poręczeń

kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych
3 4714 1754 541

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
35 42835 39743 319

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
35 42835 39743 319

udzielonych gwarancji i poręczeń
2 055Weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków publicznych
8 17310 19718 119

Weksle własne in blanco zabezpieczające przyznane limity kredytowe
25 20025 20025 200

Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
38 89939 57247 860RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Notyw tys.

półrocze / 2021półrocze / 2020

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
100 04379 651

od jednostek powiązanych
105142

Przychody netto ze sprzedaży produktów
99 16179 292

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
882359

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
82 63762 008

jednostkom powiązanym
115123

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
81 93361 783

Wartość sprzedanych towarów i materiałów
704225

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
17 40617 643

Koszty sprzedaży
2 1372 008

Koszty ogólnego zarządu
5 0865 848

Zysk (strata) ze sprzedaży
10 1839 787

Pozostałe przychody operacyjne
1 2012 348

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

28

Dotacje
9011 838

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
26170

Inne przychody operacyjne
274312

Pozostałe koszty operacyjne
6081 427

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
30


Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
482727

Inne koszty operacyjne
96700

Zysk (strata) z działalności operacyjnej
10 77610 708

Przychody finansowe
19738

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:

1

od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
19737

Koszty finansowe
17145

Odsetki w tym:
1445

dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
2


w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
155


Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto
10 62411 401

Podatek dochodowy
2 1512 281

część bieżąca
2 3702 241

część odroczona
-21940

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto
8 4739 120Zysk (strata) netto (zannualizowany)
13 22117 009

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
20 054 71119 654 121

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
0,660,87

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)


Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys.

półrocze / 20212020półrocze / 2020

Kapitał własny na początek okresu (BO)84 71776 89676 896

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych84 71776 89679 896

Kapitał zakładowy na początek okresu30 99630 99630 996

Zmiany kapitału zakładowego-832zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)


zmniejszenia (z tytułu)832umorzenia akcji (udziałów)832

Kapitał zakładowy na koniec okresu30 16430 99630 996

Kapitał zapasowy na początek okresu35 99926 25026 250

Zmiany kapitału zapasowego8 3079 749


zwiększenia (z tytułu)
9 749


emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
umorzenia udziałów(akcji) poniżej wartości nominalnej416z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)7 8919 610


dywidenda przypadająca na akcje własne
139


zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty


Kapitał zapasowy na koniec okresu44 30635 99926 250

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu-373030

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny48-67-60

zwiększenia (z tytułu)48różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego48zmniejszenia (z tytułu)
6760

zbycia środków trwałych
różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego
6760

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu11-37-30

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu3 890784784

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
3 106


zwiększenia (z tytułu)
4 060


z podziału zysku na zakup akcji własnych
3 000


z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki
960


z podziału zysku na wsparcie związane z pandemią COVID-19
100


zmniejszenia (z tytułu)
954


wypłata jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki
954


Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu3 8903 890784

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu13 86918 83618 836

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu13 86918 83618 836

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych13 86918 83618 836

zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych


zmniejszenia (z tytułu)13 86918 836


przeznaczenia na kapitał zapasowy7 8919 610


przeznaczenia na kapitał rezerwowy
4 060


przeznaczenia na wypłatę dywidendy5 0285 027


z podziału zusku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki950dywidenda przypadająca na akcje własne
139


Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

18 836

Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia


zmniejszenia (z tytułu)


Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

18 836

Wynik netto8 47313 8699 120

zysk netto8 47313 8699 120

strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )86 84484 71785 956

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)86 84484 71785 956
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys.

półrocze / 2021półrocze / 2020

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)WpływySprzedażInne wpływy z działalności operacyjnejWydatkiDostawy i usługiWynagrodzenia nettoUbezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczeniaPodatki i opłaty o charakterze publicznoprawnymInne wydatki operacyjnePrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia(metoda pośrednia)Zysk (strata) netto8 4739 120

Korekty razem5 473-3 527

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własnościAmortyzacja5 1135 354

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych73


Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)843

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej30-28

Zmiana stanu rezerw945307

Zmiana stanu zapasów-1 58791

Zmiana stanu należności-6 702-3 751

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów8 665-3 378

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-401-488

Inne korekty-671-1 677

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia13 9465 593

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy
28

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
28

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawneZ aktywów finansowych, w tym:w jednostkach powiązanychzbycie aktywów finansowychdywidendy i udziały w zyskachspłata udzielonych pożyczek długoterminowychodsetkiinne wpływy z aktywów finansowychw pozostałych jednostkachzbycie aktywów finansowychdywidendy i udziały w zyskachspłata udzielonych pożyczek długoterminowychodsetkiinne wpływy z aktywów finansowychInne wpływy inwestycyjneWydatki5 4542 994

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych5 4542 994

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawneNa aktywa finansowe, w tym:w jednostkach powiązanychnabycie aktywów finansowychudzielone pożyczki długoterminowew pozostałych jednostkachnabycie aktywów finansowychudzielone pożyczki długoterminoweInne wydatki inwestycyjnePrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-5 454-2 966

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy3081 075

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitałuKredyty i pożyczkiEmisja dłużnych papierów wartościowychInne wpływy finansowe3081 075

Wydatki93 451

Nabycie akcji (udziałów) własnychDywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieliInne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zyskuSpłaty kredytów i pożyczek
3 408

Wykup dłużnych papierów wartościowychZ tytułu innych zobowiązań finansowychPłatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowegoOdsetki943

Inne wydatki finansowePrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)299-2 376

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)8 791251

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:8 718251

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-73


Środki pieniężne na początek okresu20 94819 115

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:29 73919 366

o ograniczonej możliwości dysponowania415412


Na kwotę innych korekt wykazaną w przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej składają sie:
- rozliczenie dotacji do projektów celowych w wysokości (-)719 tys. zł
- różnice kursowe z przeliczenia Oddziału w Niemczech (+)48 tys. zł
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własnościDODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych

PlikOpis

INFORMACJA DODATKOWAPlikOpis

Informacja_Dodatkowa_30.06.2021r.-sig-sig-sig-sig.pdfInformacja dodatkowa do półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 r.
Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej