Reklama
WIG83 007,32-0,13%
WIG202 457,83-0,25%
EUR / PLN4,31+0,00%
USD / PLN3,98+0,09%
CHF / PLN4,52+0,00%
GBP / PLN5,04-0,04%
EUR / USD1,08-0,10%
DAX17 556,49+0,76%
FT-SE7 683,00-0,02%
CAC 407 948,40+0,23%
DJI38 972,41-0,25%
S&P 5005 078,18+0,17%
ROPA BRENT82,35-0,05%
ROPA WTI78,55+0,89%
ZŁOTO2 031,42+0,05%
SREBRO22,47-0,04%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MEGARON S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 30 lipca 2021r. (2021-07-04 16:15)

ESPI | 18:15 04 lipiec 2021

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
MEGARON S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 30 lipca 2021r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki MEGARON S.A. z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301201, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEGARON S.A.
I. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 30 lipca 2021r. (piątek) o godz. 10:00 w siedzibie Megaron S.A. przy ul. Pyrzyckiej 3 e,f w Szczecinie.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki różnorodności wobec Rady Nadzorczej Megaron S.A.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad.
II. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.
A.
Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
walnego zgromadzenia.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego MEGARON S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 09 lipca 2021r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
Do żądania składanego zarówno w formie elektronicznej, jak i pisemnej należy dołączyć kopię świadectwa depozytowego oraz właściwe dokumenty identyfikujące Akcjonariusza, o których mowa w pkt C.
B.
Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego MEGARON S.A. mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać do niego wprowadzone. Do żądania składanego zarówno w formie elektronicznej, jak i pisemnej, należy dołączyć właściwe dokumenty identyfikujące Akcjonariusza, o których mowa w pkt. C.
Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
C.
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Akcjonariusz MEGARON S.A. może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, a statut oraz odpowiednie przepisy prawne na to pozwalają. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu poprzez Pełnomocnika udostępniony jest od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.megaron.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.
Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e-mail walnezgromadzenie@megaron.com.pl. W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa Akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła do Spółki tekst pełnomocnictwa.
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, zawiadomienie wysyłane do Spółki o udzieleniu takiego pełnomocnictwa powinno zawierać w załączniku:
• w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – skan jego dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza,
• w przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną – skan odpisu z KRS potwierdzający uprawnienia do reprezentacji danego Akcjonariusza.
Spółka może dodatkowo podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza/y kontaktującego/ych się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego/ich prawa do wykonywania w/w uprawnień. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym zapytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i Pełnomocnika, na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub Pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji, a tym samym stanowić będzie podstawę do odmowy dokonania przez Zarząd stosownego ogłoszenia.
W przypadku, gdy Akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w formie pisemnej, Pełnomocnik obowiązany jest okazać przy sporządzeniu listy obecności oryginał pełnomocnictwa, odpis z rejestru, w którym Akcjonariusz jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego Akcjonariusza oraz dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych powyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
D.
Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Zarząd postanowił, że w Walnym Zgromadzeniu nie będzie można wziąć udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
E.
Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Zarząd postanowił, że w Walnym Zgromadzeniu nie będzie można wziąć udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
F.
Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Zarząd postanowił, że w Walnym Zgromadzeniu nie będzie można wziąć udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
G.
Prawo Akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Pytania Akcjonariuszy dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mogą zostać przesłane do Spółki w formie elektronicznej na adres e-mail: walnezgromadzenie@megaron.com.pl. Zarząd odpowie na pytania akcjonariuszy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od daty otrzymania pytania przez Spółkę.
III. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przypadającym zgodnie z treścią art. 4061 k.s.h. na szesnaście (16) dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jest dzień 14 lipca 2021r.
IV. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w tym zgromadzeniu.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż w dniu 04 lipca 2021r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa (tj. nie później niż w dniu 15 lipca 2021r.), podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w zgromadzeniu.
Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza przedmiotowy wykaz na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na dwanaście (12) dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Szczecinie przy ul. Pyrzyckiej 3 e, f, w godzinach od 7:30 do 15:30, na trzy (3) dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem, tj. w dniach 27, 28, 29 lipca 2021r. Lista Akcjonariuszy zostanie sporządzona przez Spółkę w oparciu o wykaz sporządzony i udostępniony Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z art. 4063 § 8 k.s.h. Akcjonariusz MEGARON S.A. może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do Spółki na adres walnezgromadzenie@megaron.com.pl
V. Dokumenty i informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h. Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia (7 dni) przed Walnym Zgromadzeniem.
Zgodnie z art. 4023 § 1 k.s.h. tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona podczas Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz inne informacje dotyczące tego zgromadzenia, będą dostępne od dnia jego zwołania na stronie internetowej Spółki www.megaron.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.
VI. Adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki www.megaron.com.pl
VII. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać formalności rejestracyjnych w dniu obrad zgromadzenia, od godz. 8:00 w sekretariacie siedziby Spółki.
VIII. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką.
Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty.
Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: walnezgromadzenie@megaron.com.pl
Ryzyko związane z użyciem przez Akcjonariusza MEGARON S.A. elektronicznej formy komunikacji ze Spółką leży po stronie Akcjonariusza.
W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest on dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do Akcjonariusza drogą elektroniczną, powinny być sporządzone w formie pliku PDF.


Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych.


Biuro Zarządu
Megaron S.A.

Szczecin, dnia 04 lipca 2021r.Załączniki
PlikOpis
Ogloszenie o NWZ 30.07.2021.pdfOgłoszenie NWZ Spółki na dzień 30.07.2021r.
Informacje o ogolnej liczbie akcji.pdfInformacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce
Projekty Uchwal na NWZ 2021.07.30.pdfProjekty uchwał na NWZ w dniu 30.07.2021r.
Formularz wykonywania prawa glosu.pdfFormularz wykonwyania prawa głosu dla pełnomocnika
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEGARON S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
70-892Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pyrzycka3 e, f
(ulica)(numer)
91 46 64 562 91 46 64 541
(telefon)(fax)
kontakt@megaron.com.plwww.megaron.com.pl
(e-mail)(www)
852-05-08-938810403202
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-04Piotr SikoraPrezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej