Reklama
WIG81 780,51+1,18%
WIG202 423,18+1,48%
EUR / PLN4,32+0,01%
USD / PLN3,99-0,03%
CHF / PLN4,53+0,05%
GBP / PLN5,04+0,03%
EUR / USD1,08+0,04%
DAX17 068,43-0,14%
FT-SE7 719,20-0,12%
CAC 407 795,22+0,34%
DJI38 563,80-0,17%
S&P 5004 975,51-0,60%
ROPA BRENT82,57-0,04%
ROPA WTI77,27+0,05%
ZŁOTO2 028,27+0,19%
SREBRO23,10+0,09%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MEGARON S.A.: raport finansowy (2022-05-24 11:00)

ESPI | 13:00 24 maj 2022

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
data przekazania: 2022-05-24
MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEGARON S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
70-892Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pyrzycka3 e, f
(ulica)(numer)
91 46 64 562 91 46 64 541
(telefon)(fax)
kontakt@megaron.com.plwww.megaron.com.pl
(e-mail)(www)
852-05-08-938810403202
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów14 76313 7413 1773 005
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 2691 607273351
Zysk (strata) brutto1 1591 581249346
Zysk (strata) netto9091 225196268
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej326-30970-68
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-111-280-24-61
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej357-47077-103
Przepływy pieniężne netto, razem573-1 059123-232
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)42 14737 8559 0598 230
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)19 34515 9624 1583 470
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 7674 361810948
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)11 8078 1892 5381 780
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)22 80221 8934 9224 726
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)540540116117
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,340,460,070,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,340,450,070,10
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)8,450,451,821,77
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)8,458,261,821,77
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:

-

PlikOpis
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

-

PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis
Pozostale_informacje.pdfPOZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ
2022 ROKU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-23Piotr SikoraPrezes Zarządu
2022-05-23Kajetan ZaziemskiCzłonek Zarządu
2022-05-23Kasper ZaziemskiCzłonek Zarządu
2022-05-23Mariusz SikoraCzłonek Zarządu


BILANS
w tys.
stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021
AKTYWA
Aktywa trwałe25 41725 76027 017
Wartości niematerialne i prawne, w tym:26221675
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe24 87325 36726 546
Należności długoterminowe7155
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek7155
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe276162392
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego245138386
Inne rozliczenia międzyokresowe31236
Aktywa obrotowe16 73012 09515 341
Zapasy4 5664 1993 458
Należności krótkoterminowe10 5987 16610 754
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek10 5987 16610 754
Inwestycje krótkoterminowe900327565
Krótkoterminowe aktywa finansowe900327565
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne900327565
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe666404564
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m42 14737 85542 358
PASYWA
Kapitał własny22 80221 89322 295
Kapitał zakładowy540540540
Kapitał zapasowy9 4139 4139 413
Kapitał z aktualizacji wyceny222
Pozostałe kapitały rezerwowe10 11610 1168 288
Zysk (strata) z lat ubiegłych1 8222 827
Zysk (strata) netto9091 8221 225
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania19 34515 96220 063
Rezerwy na zobowiązania1 4229571 386
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego801776720
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne339181394
długoterminowa383917
krótkoterminowa300142377
Pozostałe rezerwy282273
długoterminowe
krótkoterminowe282273
Zobowiązania długoterminowe3 7674 3616 281
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek3 7674 3616 281
Zobowiązania krótkoterminowe11 8078 1899 627
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek11 4878 0319 360
Fundusze specjalne320158267
Rozliczenia międzyokresowe2 3502 4542 769
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe2 3502 4542 769
długoterminowe1 9152 0202 334
krótkoterminowe435435435
P a s y w a r a z e m42 14737 85542 358
Wartość księgowa22 80221 89322 295
Liczba akcji (w szt.)2 700 0002 700 0002 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)8,458,118,26
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)2 700 0002 700 0002 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)8,458,118,26

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2022stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:14 76313 741
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów14 70513 699
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5842
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:7 9467 165
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów7 9247 136
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2229
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży6 8176 576
Koszty sprzedaży3 0802 967
Koszty ogólnego zarządu2 3442 104
Zysk (strata) ze sprzedaży1 3931 505
Pozostałe przychody operacyjne137166
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych149
Dotacje105105
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne1852
Pozostałe koszty operacyjne26164
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne26164
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 2691 607
Przychody finansowe25
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne25
Koszty finansowe11051
Odsetki w tym:4018
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne7033
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto1 1591 581
Podatek dochodowy250356
część bieżąca331378
część odroczona-81-22
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto9091 225
Zysk (strata) netto (zannualizowany)9091 225
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 700 0002 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,340,45
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 700 0002 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,340,45

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)21 89321 07021 070
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych21 89321 07021 070
Kapitał zakładowy na początek okresu540540540
Zmiany kapitału zakładowego000
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu540540540
Kapitał zapasowy na początek okresu9 4139 4139 413
Zmiany kapitału zapasowego000
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu9 4139 4139 413
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu222
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny000
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu222
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu10 1168 2888 288
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych1 828
zwiększenia (z tytułu)1 828
podziału wyniku finansowego1 828
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu10 11610 1168 288
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu1 8222 8272 827
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 8222 8272 827
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych1 8222 8272 827
zwiększenia (z tytułu)0
podziału zysku z lat ubiegłych
wypłata dywidendy na rzecz właścicieli
zmniejszenia (z tytułu)2 827
podziału wyniku na kapitał rezerwowy1 828
wypłata dywidendy na rzecz właścicieli999
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu1 8222 827
Strata z lat ubiegłych na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych000
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
podziału wyniku na kapitał rezerwowy
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu1 8222 827
Wynik netto9091 8221 225
zysk netto9091 8221 225
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )22 80221 89322 295
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)22 80221 89322 295

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto9091 225
Korekty razem-583-1 533
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja678624
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)4018
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw465629
Zmiana stanu zapasów-368-634
Zmiana stanu należności-3 667-4 129
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów2 7502 670
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-481-712
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia326-309
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy1020
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych73
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:29
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach29
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych29
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki212280
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych174280
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:39
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach39
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe39
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-111-280
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy1 82153
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki1 82153
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki1 463523
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek1 030279
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego393279
Odsetki4018
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)357-470
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)573-1 059
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:573-1 059
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu3271 625
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:900565
o ograniczonej możliwości dysponowania242192

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis
Informacja_dodatkowa.pdfINFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej