Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ATAL S.A.: raport finansowy (2023-03-23 08:58)

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
TRUEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2022
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2022 obejmujący okresod2022-01-01do2022-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2023-03-23
ATAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATAL S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
43-400Cieszyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawowa27
(ulica)(numer)
+48 (33) 857 59 01+48 (33) 857 59 02
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5482487278240415672
(NIP)(REGON)
259400RPKPMJK94SJA600000262397
(LEI) (KRS)
Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2022202120222021
I. Przychody ze sprzedaży1 657 823,001 679 193,00353 609,00366 836,00
II. Zysk na działalności operacyjnej436 045,00417 033,0093 007,0091 705,00
III. Zysk brutto462 960,00416 489,0098 748,0090 986,00
IV. Zysk netto368 244,00331 189,0078 545,0072 352,00
V. Aktywa ogółem3 178 081,003 115 470,00677 644,00677 364,00
VI. Aktywa obrotowe2 976 051,002 912 468,00634 566,00633 228,00
VII. Zobowiązania ogółem1 876 339,001 949 779,00400 081,00423 920,00
VIII. Zobowiązania długoterminowe607 490,00893 527,00129 532,00194 270,00
IX. Zobowiązania krótkoterminowe1 268 849,001 056 252,00270 549,00229 650,00
X. Kapitały własne1 301 742,001 165 691,00277 563,00253 444,00
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według śr. kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, a mianowicie: na dn. 31.12.2022 1 EUR - 4,6899 PLN, na dn. 31.12.2021 1 EUR - 4,5994 PLN.
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów
stanowiących średnią artmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym, a mianowicie: 01.01 - 31.12.2022r. 1 EUR - 4,6883 PLN, 01.01 - 31.12.2021r. 1 EUR- 4,5775 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 6/2023z dnia2023-03-23o treści:
Zarząd Spółki ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie przekazuje do publicznej wiadomości korektę jednostkowego raportu rocznego SRR i RR za 2022 rok, podanego do publicznej wiadomości w dniu dzisiejszym, tj. 23 marca 2023 roku.

Korekta związana jest z koniecznością wymiany na prawidłowy jednego załącznika do Raportu RR i SSR 2022, a to jest pliku SPRWOZDANIE RADY NADZORCZEJ z oceny sprawzodań za 2022r. - „ATAL sprawozd RN 2022-12-31 pl”
Pozostałe załączniki do Raportu SRR są prawidłowe

PlikOpis
ATAL_spr_RN_2022_2022-12-31_pl.xhtmlSprawzodanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdan za 2022r.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
atal_2022-12-31_pl.zipSkonsolidowane sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałej ATAL S.A. 2022r.
atal_2022-12-31_pl.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałej ATAL S.A. 2022r. - podpis
ATAL_List_Prezesa_2022-12-31_pl.xhtmlList Prezesa Zarządu ATAL S.A. 2022r.
ATAL_List_Prezesa_2022-12-31_pl.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu ATAL S.A. 2022r. - podpis
ATAL_SZzD_2022-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w 2022r.
ATAL_SZzD_2022-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w 2022r. - podpis
ATAL_spr_RN_2022_2022-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań za 2022r. z ośw.
ATAL_2022_BSSF_MSSF_SzB_emitent_ESEF_PL.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego SF ATAL S.A. 2022r.
ATAL_2022_BSSF_MSSF_SzB_emitent_ESEF_PL.xhtml.XAdESSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego SF ATAL S.A. 2022r. - podpis

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej