Cieszyn, dnia 23.03.2023r.
Szanowni Akcjonariusze,
Zeszły rok to dla polskiej gospodarki i rodzimych firm czas niepewności. Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie,
wzrostem cen surowców i energii oraz słabnącą aktywnością gospodarczą weszliśmy w okres, który wymaga
wielu zmian i nowego podejścia do prowadzenia biznesu. Otoczenie makroekonomiczne uległo znacznemu
pogorszeniu, a wysoka inflacja wpłynęła na wzrost stóp procentowych. Wszystkie te czynniki wywarły presję
na rynek deweloperski oraz nabywców mieszkań.
W 2022 roku wbrew wymagającemu otoczeniu osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe oraz
operacyjne. Przychody Grupy ATAL wyniosły 1,658 mld zł. Odnotowaliśmy najwyższy w historii naszej Grupy
zysk netto w wysokości ponad 368 mln zł. Wypracowaliśmy wysoką rentowność, marża netto w 2022 roku
wyniosła niemal 22,22%. Jest to efekt konsekwentnie realizowanej strategii opartej na rozwoju
organicznym, którą wdrażamy już od ponad 30 lat.
Od zawsze rentowność naszej działalności jest kluczową kwestią, która buduje wartość dla akcjonariuszy
Grupy. Celem, który sobie stawiamy, jest osiąganie wysokiego poziomu rentowności z inwestycji
deweloperskich, mimo niezwykle trudnego otoczenia dla spółek deweloperskich. W 2022 roku osiągnęliśmy
wyższą marżę netto niż w 2021 roku o ok. 2,5 punktu procentowego. Ponadto w zeszłym roku wypłaciliśmy
naszym akcjonariuszom historycznie najwyższą dywidendę. Z zysku za 2021 roku inwestorzy otrzymali
ponad 232 mln zł, czyli 6,00 zł na jedną akcję. Od początku naszej obecności na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie wypłaciliśmy akcjonariuszom już ponad 0,75 mld zł.
Dywersyfikacja geograficzna, oparta o rozwój własnych filii w siedmiu największych aglomeracjach w
Polsce, pozwala nam na osiąganie w pełni satysfakcjonujących wyników sprzedaży i przekazań lokali.
Ponadto obecność na tak wielu rynkach pozwala nam kompensować potencjalne wyzwania, które mogą
okresowo występować w jednym lub kilku miastach. W 2022 roku zawarliśmy 2091 umów deweloperskich
oraz przedwstępnych. Przekazaliśmy zaś naszym klientom aż 3380 lokali.
Dekady obecności na rynku deweloperskim oraz nasze podejście do biznesu pozwoliły rozwinąć i
wyspecjalizować struktury naszej Grupy. Efektem tego jest umiejętność pozyskiwania atrakcyjnych gruntów
na bardzo dobrych warunkach. W 2022 roku ATAL pozyskał 13 nowych gruntów inwestycyjnych. Łączny
koszt zakup nowych działek to ok. 373 mln zł, w przeliczeniu na 1 mkw. PUM to 926 złotych. W zeszłym
roku przeznaczyliśmy historycznie najwyższą kwotę na powiększenie liczby posiadanych gruntów. Nasza
racjonalna polityka zakupu działek pod inwestycje pozwala nam osiągać wysoką rentowność. Zakupione w
u.br. parcele pozwolą na realizację 402 tys. mkw. PUM. Obecny i ciągle powiększany bank ziemi w pełni
zabezpiecza nasz plany inwestycyjne na wiele lat.
W 2022 roku znaczącą uwagę poświęciliśmy kwestii zadłużenia i płynności, które obecnie jednymi z
kluczowych czynników mających wpływ na konkurencyjność w naszym sektorze. W zeszłym roku istotnie
obniżyliśmy zadłużenie, jego stan w Grupie ATAL jest stosunkowo niski. Tym samym nie jesteśmy obciążeni
wysokimi kosztami związanymi z dostępem i obsługą kapitału, a to aktualnie jedna z istotniejszych barier w
naszej branży. Wykupiliśmy serie obligacji zapadających w zeszłym roku, nie decydując się przy tym na nowe
emisje. Ponadto posiadamy wysoki stan dostępnych środków pieniężnych, który w pełni pozwala na rozwój
dalszej działalności. Jest to niezwykle ważne w niestabilnych okolicznościach zewnętrznych.
Niesprzyjająca sytuacja makroekonomiczna i przejściowe trudności z dostępem do kredytów hipotecznych
nie wpływają na nasze długoterminowe podejście do sektora nieruchomości i rynku pierwotnego.
Niezmiennie uważamy, że polski sektor posiada silnie fundamenty pod wieloletnie wzrosty.
Z wyrazami szacunku
Zbigniew Juroszek, Prezes Zarządu