Reklama
WIG82 086,37-1,11%
WIG202 427,53-1,23%
EUR / PLN4,31+0,10%
USD / PLN3,99+0,51%
CHF / PLN4,53+0,23%
GBP / PLN5,04+0,02%
EUR / USD1,08-0,41%
DAX17 577,08+0,12%
FT-SE7 638,71-0,58%
CAC 407 943,72-0,06%
DJI38 972,41-0,25%
S&P 5005 078,18+0,17%
ROPA BRENT82,75+0,44%
ROPA WTI77,90+0,05%
ZŁOTO2 025,05-0,27%
SREBRO22,30-0,80%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

XTB: Zawiadomienie od XX ZW Investment Group S.A. o zakończeniu procesu sprzedaży akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu i wynikach tego procesu (2023-05-09 22:47)

ESPI | 00:47 10 maj 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2023
Data sporządzenia: 2023-05-09
Skrócona nazwa emitenta
XTB
Temat
Zawiadomienie od XX ZW Investment Group S.A. o zakończeniu procesu sprzedaży akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu i wynikach tego procesu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII ORAZ JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ BYŁOBY TO NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.


Zarząd XTB S.A. (“Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 9 maja 2023 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariusza Spółki – XX ZW Investment Group S.A. („Akcjonariusz”) („Zawiadomienie”), w którym Akcjonariusz poinformował, że w dniu 9 maja 2023 r. zakończył się proces przyspieszonej budowy księgi popytu skierowany wyłącznie do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria („ABB”), którego celem była sprzedaż przez Akcjonariusza części akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje Sprzedawane”).

Zgodnie z Zawiadomieniem, w wyniku procesu ABB:
1. cena sprzedaży jednej Akcji Sprzedawanej została ustalona na 38 PLN,
2. ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych została ustalona na 7.000.000, co stanowi 5,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 5,96% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po rozliczeniu transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach procesu ABB, Akcjonariusz będzie posiadać 71.629.794 akcji Spółki, stanowiących 61,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 61,02% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W związku z ABB, Akcjonariusz zobowiązał się, z zastrzeżeniem standardowo praktykowanych wyjątków, do przestrzegania ograniczenia zbywalności pozostałych posiadanych przez niego po ABB akcji Spółki przez okres 180 dni od dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach ABB.

W związku z ABB Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie wraz z Banco Santander S.A. pełnili rolę Wyłącznego Globalnego Koordynatora oraz Współprowadzącego Księgę Popytu (Sole Global Coordinator oraz Joint Bookrunner), a Trigon Dom Maklerski S.A. pełnił rolę Współprowadzącego Księgę Popytu (Joint Bookrunner).Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Niniejszy materiał ani żadna jego cześć nie jest przeznaczony do dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych jurysdykcjach, w których taka dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zm. („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji lub w ramach transakcji, która nie podlega obowiązkowi rejestracji na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Niniejszym materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION, OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, OR JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD BE RESTRICTED OR PROHIBITED BY LAW.

The Management Board of XTB S.A. (the “Company”) announces that on 9 May 2023, it was notified by the Company’s shareholder – XX ZW Investment Group S.A. (the “Shareholder”) (the “Notification”), that on 9 May 2023, the accelerated book-building process directed at certain selected investors meeting specified criteria (the “ABB”), the purpose of which was the sale by the Shareholder of dematerialised ordinary bearer shares in the Company (the “Sale Shares”), has been completed.
Pursuant to the Notification, as a result of the ABB:
1.
the sale price of one Sale Share was set at PLN 38; and
2.
the final number of the Sale Shares was set at 7,000,000, which constitutes 5.96% of the shares in the share capital of the Company and 5.96% of the total number of votes in the Company. Following the settlement of the sale transactions within the ABB, the Shareholder will hold 71,629,794 shares in the Company, representing 61.02% of the shares in the Company's share capital and 61.02% of the total number of votes in the Company.
In connection with the ABB, the Shareholder has undertaken, subject to standard practice exceptions, to comply with a lock-up undertaking in respect of the shares remaining in the Company for a period of 180 days from the date of the settlement of the sale transactions of the Sale Shares within the ABB.
In connection with the ABB, Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie together with Banco Santander S.A. acted as the Sole Global Coordinator and the Joint Bookrunner and Trigon Dom Maklerski S.A. acted as the Joint Bookrunner.
This material does not constitute an advertisement within the meaning of Article 22 of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC.
Neither this material nor any part hereof is intended for distribution, whether directly or indirectly, within the territory of or in the United States of America or other jurisdictions where such distribution, publication, or use may be subject to restrictions or may be prohibited by law. The securities referred to in this material have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”), and may only be offered or sold within the United States under an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act.

This material (and the information therein) does not contain or constitute or form part of any offer or invitation, or any solicitation or recommendation of an offer, for securities, and under no circumstances shall it form the basis of a decision on whether or not to invest in the securities of the Company.

XTB SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTBFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta67
(ulica)(numer)
+48 22 201 95 50+48 22 520 22 81
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@xtb.comwww.xtb.com/pl
(e-mail)(www)
5272443955015803782
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-05-09Paweł Szejko
Członek Zarządu
2023-05-09Jakub KubackiCzłonek Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej