Reklama
WIG82 683,42-0,39%
WIG202 447,53-0,42%
EUR / PLN4,31+0,11%
USD / PLN3,99+0,37%
CHF / PLN4,53+0,16%
GBP / PLN5,04+0,01%
EUR / USD1,08-0,26%
DAX17 567,93+0,07%
FT-SE7 666,68-0,21%
CAC 407 942,24-0,08%
DJI38 972,41-0,25%
S&P 5005 078,18+0,17%
ROPA BRENT82,03-0,44%
ROPA WTI78,23+0,48%
ZŁOTO2 028,65-0,09%
SREBRO22,37-0,49%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

XTB: raport finansowy (2023-05-08 00:02)

ESPI | 02:02 08 maj 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2023
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporz¹dzenia w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych)
dla emitentów papierów wartoœciowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ wytwórcz¹, budowlan¹, handlow¹ lub us³ugow¹
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2023-05-08
XTB SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTBFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta67
(ulica)(numer)
+48 22 201 95 50+48 22 520 22 81
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@xtb.comwww.xtb.com
(e-mail)(www)
5272443955015803782
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów:01.01-31.03.202301.01-31.03.202201.01-31.03.202301.01-31.03.2022
Przychody z działalności operacyjnej531 607439 804113 09694 638
Zysk z działalności operacyjnej347 388308 76873 90466 442
Zysk przed opodatkowaniem367 012308 64778 07966 416
Zysk netto302 814252 63964 42254 364
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)2,582,150,550,46
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych:01.01-31.03.202301.01-31.03.202201.01-31.03.202301.01-31.03.2022
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej138 011356 36129 36176 683
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej174 734(5 574)37 173(1 199)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(2 006)(1 116)(427)(240)
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów310 739349 67166 10875 243
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej:31.03.202331.12.202231.03.202331.12.2022
Aktywa razem4 514 4404 114 323965 552877 273
Zobowiązania razem2 706 0672 608 254578 776556 143
Kapitał podstawowy5 8695 8691 2551 251
Kapitał własny1 808 3731 506 069386 776321 130
Liczba akcji (w szt.)117 383 635117 383 635117 383 635117 383 635
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)15,4112,833,302,74

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR w następujący sposób:
• pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego:
− za okres bieżący: 4,7005;
− za okres porównawczy: 4,6472;
• pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na koniec okresu sprawozdawczego:
− za okres bieżący: 4,6755;
− za okres porównawczy: 4,6899.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport Q1.2023.pdfRaport za I kwartał 2023 roku
Raport Q1.2023 (ENG).pdfRaport za I kwartał 2023 roku - tłumaczenie na język angielski

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-05-08Paweł SzejkoCzłonek Zarządu
2023-05-08Jakub KubackiCzłonek Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej