Reklama
WIG83 007,32-0,13%
WIG202 457,83-0,25%
EUR / PLN4,31-0,04%
USD / PLN3,97+0,02%
CHF / PLN4,52-0,06%
GBP / PLN5,03-0,09%
EUR / USD1,08-0,07%
DAX17 556,49+0,76%
FT-SE7 683,00-0,02%
CAC 407 948,40+0,23%
DJI38 972,41-0,25%
S&P 5005 078,18+0,17%
ROPA BRENT82,37-0,02%
ROPA WTI78,58+0,92%
ZŁOTO2 031,37+0,05%
SREBRO22,45-0,13%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

XTB: raport finansowy (2023-03-23 00:16)

ESPI | 01:16 23 marzec 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2022
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporz¹dzenia w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych)
dlaemitentów papierów wartoœciowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ wytwórcz¹, budowlan¹, handlow¹ lub us³ugow¹
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2022 obejmujący okresod2022-01-01do2022-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2023-03-23
XTB SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTBFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta67
(ulica)(numer)
+48 22 201 95 50+48 22 520 22 81
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@xtb.comwww.xtb.com
(e-mail)(www)
5272443955015803782
(NIP)(REGON)
259400AVUPSABLEXNT190000217580
(LEI) (KRS)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2022202120222021
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów:
Przychody z działalności operacyjnej1 444 249,00625 595,00308 054,00136 667,00
Zysk z działalności operacyjnej885 682,00276 823,00188 913,0060 475,00
Zysk przed opodatkowaniem935 258,00290 456,00199 488,0063 453,00
Zysk netto766 096,00237 830,00163 406,0051 956,00
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)6,532,031,390,44
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych:
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej1 149 105,00199 010,00245 101,0043 476,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-328 702,0054 888,00-70 111,0011 991,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-181 932,00-216 168,00-38 806,00-47 224,00
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów638 471,0037 730,00136 184,008 242,00
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej:
Aktywa razem4 114 323,003 147 743,00877 273,00684 381,00
Zobowiązania razem2 608 254,002 232 183,00556 143,00485 320,00
Kapitał podstawowy5 869,005 869,001 251,001 276,00
Kapitał własny1 506 069,00915 560,00321 130,00199 061,00
Liczba akcji (w szt.)117 383 635,00117 383 635,00117 383 635,00117 383 635,00
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)12,837,802,741,70
Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR w następujący sposób:

• pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania
z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego:
− za okres bieżący: 4,6883;
− za okres porównawczy: 4,5775;

• pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na koniec okresu sprawozdawczego:
− za okres bieżący: 4,6899;
− za okres porównawczy: 4,5994.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Wybrane dane finansowe skonsolidowane do raportu 2022.xhtmlWybrane skonsolidowane dane finansowe za 2022 r. (wersja polska)
Wybrane dane finansowe skonsolidowane do raportu 2022.xhtml.xadesWybrane skonsolidowane dane finansowe za 2022 r. - podpis (wersja polska)
List_Prezesa_2022.xhtmlList Prezesa Zarządu 2022 r. (wersja polska)
List_Prezesa_2022.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu 2022 r. - podpis (wersja polska)
xtb_2022-12-31_pl.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK XTB za 2022 r. (wersja polska)
xtb_2022-12-31_pl.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK XTB za 2022 r. - podpisy (wersja polska)
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy i Spółki 2022.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy i Spółki za 2022 r. (wersja polska)
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy i Spółki 2022.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy i Spółki za 2022 r. - podpisy (wersja polska)
Oswiadczenie i ocena Rady Nadzorczej 2022.xhtmlOświadczenie i ocena Rady Nadzorczej 2022 r. (wersja polska)
Oswiadczenie i ocena Rady Nadzorczej 2022.xhtml.xadesOświadczenie i ocena Rady Nadzorczej 2022 r. - podpisy (wersja polska)
Sprawozdanie GK XTB S.A. na temat informacji niefinansowych za 2022 rok.xhtmlSprawozdanie Grupy Kapitałowej XTB S.A. na temat informacji niefinansowych za 2022 rok (wersja polska)
Sprawozdanie GK XTB S.A. na temat informacji niefinansowych za 2022 rok.xhtml.xadesSprawozdanie Grupy Kapitałowej XTB S.A. na temat informacji niefinansowych za 2022 rok - podpisy (wersja polska)
XTB_Sprawozdanie z badania skonsolidowane 2022.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (wersja polska)
XTB_Sprawozdanie z badania skonsolidowane 2022.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego - podpisy (wersja polska)
Consolidated_annual_report_2022_ENG.xhtmlRaport roczny za rok 2022 - Grupa Kapitałowa XTB S.A. (tłumaczenie na język angielski)
Opinia skonsolidowane 2022_ENG.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (tłumaczenie na język angielski)

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej