Reklama
WIG83 007,32-0,13%
WIG202 457,83-0,25%
EUR / PLN4,31+0,00%
USD / PLN3,98+0,11%
CHF / PLN4,52+0,02%
GBP / PLN5,04-0,05%
EUR / USD1,08-0,11%
DAX17 556,49+0,76%
FT-SE7 683,00-0,02%
CAC 407 948,40+0,23%
DJI38 972,41-0,25%
S&P 5005 078,18+0,17%
ROPA BRENT82,38-0,01%
ROPA WTI78,59+0,94%
ZŁOTO2 031,06+0,03%
SREBRO22,46-0,09%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

PHN S.A.: raport finansowy (2021-05-27 17:16)

ESPI | 19:16 27 maj 2021

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2021-05-27
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHN S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-124Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II12
(ulica)(numer)
+48 22 850 91 00+48 22 850 91 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252504978142900541
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Okres zakończonyOkres zakończonyOkres zakończonyOkres zakończony
31 marca 202131 marca 202031 marca 202131 marca 2020
Przychody operacyjne165,3164,536,137,4
Zysk (strata) z działalności operacyjnej46,236,310,18,3
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej39,537,68,68,6
Zysk (strata) netto31,929,67,06,7
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3,363,90,714,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(163,5)(26,1)(35,7)(6,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej8,8(18,8)1,9(4,3)
Przepływy pieniężne netto razem(151,4)19,0(33,1)4,3
Stan na Stan na Stan na Stan na
31 marca 202131 marca 202031 marca 202131 marca 2020
Aktywa4 161,83 849,8893,0845,7
Zobowiązania długoterminowe(1 519,8)990,5326,1217,6
Zobowiązania krótkoterminowe(307,2)545,465,9119,8
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej2 311,32 282,3495,9501,4
Kapitał zakładowy51,051,010,9411,2
Liczba akcji (szt.)51 100 57451 051 24951 100 57451 051 249
Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR)32,80,577,20,13
Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR)45,2344,719,99,82
Wybrane jednostkowe dane finansowe
Okres zakończonyOkres zakończonyOkres zakończonyOkres zakończony
31 marca 202131 marca 202031 marca 202131 marca 2020
Przychody operacyjne9,89,82,12,2
Zysk (strata) z działalności operacyjnej0,613,40,13,0
Zysk (strata) brutto1,5 15,90,33,6
Zysk (strata) netto2,116,20,53,7
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(1,1) (2,5)(0,2) (0,6)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(85,2)30,7(18,6)7,0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(0,1)0,00,00,0
Przepływy pieniężne netto razem(86,4)28,2(18,9)6,4
Stan na Stan na Stan na Stan na
31 marca 202131 marca 202031 marca 202131 marca 2020
Aktywa2 733,42 335,9586,5513,1
Zobowiązania długoterminowe(577,6)161,9(123,9)35,6
Zobowiązania krótkoterminowe(24,6)9,1(5,3)2,0
Kapitał własny2 131,22 164,8457,3475,5
Kapitał zakładowy51,051,011,011,2
Liczba akcji (szt.)51 100 57451 051 24951 100 57451 051 249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN / EUR)0,040,320,010,07
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN / EUR)41,7142,409,129,31

Powyższe dane finansowe za okres zakończony dnia 31 marca 2021 roku oraz za okres zakończony dnia 31 marca 2020 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2021 roku: 4,6603 PLN/EUR, oraz na dzień 31 marca 2020 roku: 4,5523 PLN/EUR;

- pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku: 4,5721 PLN/EUR oraz według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku: 4,3963 PLN/EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
PHN - Skonsolidowany raport kwartalny 1Q2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-27Marcin MazurekPrezes Zarządu
2021-05-27Tomasz GórnickiWiceprezes – Członek Zarządu
ds. Inwestycji
2021-05-27Tomasz SztonykCzłonek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi
2021-05-27Piotr PrzednowekCzłonek Zarządu ds. Rozwoju
2021-05-27Krzysztof ZgorzelskiCzłonek Zarządu ds. Finansowych

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej