Reklama
Kurs euro:  4.35
Kurs dolara:  4.06
Kurs funta:  5.15
Kurs franka:  4.56
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.35
Kurs dolara:  4.06
Kurs funta:  5.15
Kurs franka:  4.56
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ODLEWNIE: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (2021-05-25 13:26)

|
selectedselectedselected
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia:2021-05-25
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach („Spółka”) niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 28 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 czerwca 2021 roku na godzinę 12.00 w jej siedzibie w Starachowicach ul. inż. Władysława Rogowskiego 22 z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6.Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
7.Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, obejmującego m.in.: ocenę Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, ocenę Sprawozdania z działalności Spółki w 2020 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za lata 2019-2020.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
13.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pracownikom Spółki jednorazowej nagrody rocznej.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na walkę z pandemią koronawirusa COVID-19.
16.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
ogloszenie ZWZ 21 06 2021.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ na 21.06.2021 r.
projekty uchwał.pdfProjektry uchwał na ZWZ 21.06.2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIEMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
27-200Starachowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
inż. Władysława Rogowskiego22
(ulica)(numer)
(0-41) 275 86 00(0-41) 275 86 82
(telefon)(fax)
zarzad@odlewniepolskie.plodlewniepolskie.pl
(e-mail)(www)
664-00-05-475290639763
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-05-25Zbigniew Ronduda
Prezes Zarządu2021-05-25Leszek Walczyk
Wiceprezes Zarządu2021-05-25Ryszard Pisarski
Wiceprezes Zarządu
Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej