Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ODLEWNIE: Powołanie Rady Nadzorczej kolejnej kadencji (2022-05-19 19:47)

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2022
Data sporządzenia: 2022-05-19
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Powołanie Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 19 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na trzyletnią wspólną kadencję, która rozpocznie się w dniu 20 maja 2022 roku pięcioosobową Radę Nadzorczą Spółki. W skład Rady Nadzorczej zostali powołani Pan Łukasz Lechowicz, Pan Tomasz Mazurczak, Pani Ewa Majkowska, Pan Ryszard Pisarski oraz Pan Kazimierz Kwiecień

Pan Łukasz Lechowicz
Radca Prawny Łukasz Lechowicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył ponadto studia podyplomowe IT Law na Uniwersytecie Leibnitza w Hanowerze (LL.M.).
Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi transakcji na rynku kapitałowym. Prowadził szereg projektów związanych z ofertami publicznymi (IPO, SPO) oraz wprowadzaniem akcji spółek do obrotu w ramach alternatywnego systemu NewConnect.
Od szeregu lat świadczy doradztwo w zakresie obsługi transakcji kapitałowych, nabywania i przejęć przedsiębiorstw, w sprawach korporacyjnych i zarządzaniu konfliktami korporacyjnymi. Brał udział w procesach przejęcia domów maklerskich, delistingu spółek publicznych, przejęciach i łączeniu spółek publicznych a także backdoorlistingu.
Prowadzi bieżącą obsługę prawną osób prawnych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, TFI, domy maklerskie), również w zakresie obowiązków informacyjnych i postępowań przed KNF.
Świadczy pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych ze szkodami osobowymi i majątkowymi osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, w wypadkach przy pracy, błędów medycznych.
Pan Łukasz Lechowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Tomasz Mazurczak
Pan Tomasz Mazurczak jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Handel Zagraniczny. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego nr 18 oraz maklera papierów wartościowych nr 263.
W latach 1994-2006 był związany z Grupą mBanku jako kolejno: doradca prezesa banku w departamencie restrukturyzacji i prywatyzacji, zarządzający portfelami klientów w Domu Maklerskim mBanku, szef zespołu analiz oraz członek zarządu Domu maklerskiego mBanku.
W latach 2007-2013 pracował w Skarbiec TFI a następnie Trigon Dom Maklerski w obszarze analiz rynkowych. Od 2015 roku odpowiedzialny za inwestycje w funduszu Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ.
Był Członkiem rad nadzorczych spółek Globe Trade Center, Warimpex Finanz-und Beteligungs AG, Sanok Rubber S.A., Elektrobudowa S.A. oraz Kredyt Inkaso S.A. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej oraz przewodniczącym Komitetu Audytu w OEX S.A.
Pan Tomasz Mazurczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Ewa Beata Majkowska

Pani Ewa Beata Majkowska pełniła latach 2004 – 2010 oraz od 2 listopada 2015 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A.

Od 1993 roku prowadzi Kancelarię Doradcy Podatkowego Biuro Rachunkowe MEDAR w Kielcach. Pani Ewa Beata Majkowska nie prowadzi działalności gospodarczej mającej istotne znaczenie dla Spółki, ani nie ma powiązań rodzinnych z osobami wchodzącymi w skład organów Spółki.

Pani Ewa Beata Majkowska ukończyła:
 w 1993 roku studia podyplomowe z informatyki na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach,
 w 1993 roku studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach,
 w 2000 roku studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
 w 2004 roku studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
 w 2004 roku studia doradców podatkowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Pani Ewa Beata Majkowska posiada świadectwo kwalifikacyjne na usługowe prowadzenie ksiąg handlowych, jest wpisana na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Ministerstwo Finansów oraz listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Kielcach, posiada certyfikat szkolenia z ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych i prawnych pochodzących z nielegalnych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu..

Pani Ewa Beata Majkowska w latach 2002 - 2003 była wykładowcą Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Pani Ewa Beata Majkowska nie jest ani w okresie ostatnich 5 lat nie był członkiem organów, wspólnikiem, akcjonariuszem ani partnerem w żadnej spółce kapitałowej. Nie prowadzi działalności
konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach
jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej
i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest
wpisany do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS


Pan Ryszard Pisarski

Pan Ryszard Pisarski ukończył studia magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada obszerną wiedzę z zakresu technologii i mechanizacji i automatyzacji odlewnictwa.

Pan Ryszard Pisarski od 14 czerwca 1993 roku był Wiceprezesem Zarządu i Zastępcą Dyrektora ds. Techniczno-Produkcyjnych w Spółce, a od 1 lipca 1994 roku był Zastępcą Dyrektora Przedsiębiorstwa Spółki ds. Organizacji Produkcji. Od 1 stycznia 1997 roku był Dyrektorem Oddziału ODLEWNIE POLSKIE S.A., a od 1 czerwca 1998 roku był Dyrektorem Operacyjnym Spółki – Dyrektorem Oddziału ODLEWNIE POLSKIE S.A. Od 1 czerwca 1999 roku pan Ryszard Pisarski pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Kielcach, Biuro w Starachowicach i Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Od 1 stycznia 2001 roku pan Ryszard Pisarski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego w ODLEWNIACH POLSKICH S.A., od 1 lipca 2001 roku był Dyrektorem Produkcji, Wiceprezesem Zarządu i Pełnomocnikiem Dyrektora ds. S.Z.J. w okresie od dnia 1 czerwca 2003 roku do 19 maja 2022 roku pan Ryszard Pisarski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Pan Ryszard Pisarski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Kazimierz Kwiecień

Pan Kazimierz Kwiecień od dnia 02 kwietnia 2010 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej i w okresie tym pełnił funkcję Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki. Jest zatrudniony w OP Handel Spółka z o.o. z siedzibą w Starachowicach jako Prezes Zarządu.

Prowadzi działalność gospodarczą w OP Handel sp. z o.o., w której posiada 75% udziałów, jednakże działalność ta nie ma istotnego znaczenia dla Spółki. Pan Kazimierz Kwiecień nie ma powiązań rodzinnych z osobami wchodzącymi w skład organów Spółki.

Pan Kazimierz Kwiecień jest absolwentem Wydziału Ekonomiki i Organizacji WSI w Radomiu.
Dodatkowe wykształcenie i certyfikaty :
- Wyższej Szkole Biznesu National – Louise University w Nowym Sączu
Współczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem,
- Fraunhofer IPK BERLIN - uzyskane certyfikaty :
PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
ECONOMIC PRODUCION MANAGEMENT
- ATL „ACHIEVEMENT THROUGH LEARNING” w Warszawie
STUDIUM PROFESJONALNEGO ZAOPATRZENIA

Od sierpnia 1983 roku do grudnia 1990 roku pan Kazimierz Kwiecień pracował w Spółdzielni Pracy „POSTĘP-ELEKTROMET” Starachowice, gdzie był Kierownikiem Sekcji Ekonomicznej, następnie zastępcą głównego księgowego, a potem Prezesem Zarządu. W latach 1991 - 1994 prowadził indywidualną działalność gospodarczą. Od kwietnia 1994 roku do stycznia 2004 roku pan Kazimierz Kwiecień pracował w Spółce i pełnił następujące funkcje: dyrektora Biura Handlu i Marketingu, Dyrektora Handlowego, Prezesa Zarządu Centrum Obrotu Towarowego, członka rad nadzorczych spółek z grupy kapitałowej Emitenta, tj. w EXBUD-AR, WIFAMA Łódź oraz ALMECO Skarżysko. Od stycznia 2004 roku pan Kazimierz Kwiecień pełni funkcję Prezesa Zarządu OP Handel Sp. z o.o.
Pan Kazimierz Kwiecień posiada 100 akcji serii D stanowiących 0,0005% w kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 0,0005% głosów na walnym zgromadzeniu oraz posiada w OP Invest Sp. z o.o. 3,12% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki. Poza tym nie jest ani w okresie ostatnich 5 lat nie był członkiem organów, wspólnikiem, akcjonariuszem ani partnerem w żadnej spółce kapitałowej ani osobowej.

Pan Kazimierz Kwiecień nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIEMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
27-200Starachowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
inż. Władysława Rogowskiego22
(ulica)(numer)
(0-41) 275 86 00(0-41) 275 86 82
(telefon)(fax)
zarzad@odlewniepolskie.plodlewniepolskie.pl
(e-mail)(www)
664-00-05-475290639763
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-19Zbigniew Ronduda
Prezes Zarządu
2022-05-19Leszek Walczyk
Wiceprezes Zarządu
2022-05-19Ryszard Pisarski
Wiceprezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej