Reklama
WIG82 919,94-0,24%
WIG202 454,84-0,37%
EUR / PLN4,31-0,02%
USD / PLN3,98+0,09%
CHF / PLN4,52+0,03%
GBP / PLN5,04-0,01%
EUR / USD1,08-0,08%
DAX17 541,74+0,68%
FT-SE7 688,30+0,05%
CAC 407 950,01+0,25%
DJI38 913,54-0,40%
S&P 5005 070,93+0,03%
ROPA BRENT83,15+1,72%
ROPA WTI78,28+0,88%
ZŁOTO2 034,38+0,16%
SREBRO22,50-0,13%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MEGARON S.A.: raport finansowy (2023-11-24 09:42)

ESPI | 10:42 24 listopad 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2023
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-07-01 do 2023-09-30
data przekazania: 2023-11-24
MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEGARON S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
70-892Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pyrzycka3 e, f
(ulica)(numer)
91 46 64 562 91 46 64 541
(telefon)(fax)
kontakt@megaron.com.plwww.megaron.com.pl
(e-mail)(www)
852-05-08-938810403202
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-013 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów34 14638 2687 4608 163
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8151 015178217
Zysk (strata) brutto21554347116
Zysk (strata) netto1013222269
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 5232 078333443
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-809-242-177-52
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-599-1 615-131-344
Przepływy pieniężne netto, razem1152222547
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)37 15639 6508 0158 142
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)16 75517 9753 6143 691
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 1613 131466643
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)10 88710 7092 3492 199
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)20 40121 6754 4014 451
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)540540116111
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,040,120,010,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,040,120,010,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)7,568,041,631,65
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)7,568,041,631,65
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,200,000,04

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:

n.d.

PlikOpis
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

n.d.

PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis
Pozostale_informacje.pdfPOZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2023 R.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-11-23Piotr SikoraPrezes Zarządu
2023-11-23Kasper Zaziemski Członek Zarządu
2023-11-23Kajetan Zaziemski Członek Zarządu
2023-11-23Mariusz SikoraCzłonek Zarządu


BILANS
w tys.
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
AKTYWA
Aktywa trwałe23 87123 81224 77625 444
Wartości niematerialne i prawne, w tym:842554369303
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe22 50422 78524 08424 741
Należności długoterminowe2555
Od jednostek powiązanych0000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000
Od pozostałych jednostek2555
Inwestycje długoterminowe0000
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe523469318396
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego373285297370
Inne rozliczenia międzyokresowe1501832126
Aktywa obrotowe13 28514 04511 10214 205
Zapasy4 7644 9704 1824 746
Należności krótkoterminowe7 7158 0766 2248 372
Od jednostek powiązanych0000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale0000
Od pozostałych jednostek7 7158 0766 2248 372
Inwestycje krótkoterminowe385467270548
Krótkoterminowe aktywa finansowe385467270548
w jednostkach powiązanych0000
w pozostałych jednostkach0000
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne385467270548
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe422532426539
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m37 15637 85735 87939 650
PASYWA
Kapitał własny20 40120 20720 30021 675
Kapitał zakładowy540540540540
Kapitał zapasowy9 4139 4139 4139 413
Kapitał z aktualizacji wyceny2222
Pozostałe kapitały rezerwowe10 34510 34511 39811 398
Zysk (strata) z lat ubiegłych0000
Zysk (strata) netto101-93-1 053322
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 75517 65015 57817 975
Rezerwy na zobowiązania1 8631 7258891 885
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego901914838874
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne11622251129
długoterminowa38373433
krótkoterminowa781851796
Pozostałe rezerwy846589883
długoterminowe0000
krótkoterminowe846589883
Zobowiązania długoterminowe2 1612 6123 8543 131
Wobec jednostek powiązanych0000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000
Wobec pozostałych jednostek2 1612 6123 8543 131
Zobowiązania krótkoterminowe10 88711 3688 68510 709
Wobec jednostek powiązanych0000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000
Wobec pozostałych jednostek10 59511 0498 47510 451
Fundusze specjalne292319210257
Rozliczenia międzyokresowe1 8441 9452 1502 250
Ujemna wartość firmy0000
Inne rozliczenia międzyokresowe1 8441 9452 1502 250
długoterminowe1 4091 5101 7141 815
krótkoterminowe435435436435
P a s y w a r a z e m37 15637 85735 87939 650
Wartość księgowa20 40120 20720 30021 675
Liczba akcji (w szt.)2 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)7,567,487,528,04
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)2 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)7,567,487,528,04

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
Należności warunkowe1 4991 4661 3991 365
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
należności dochodzonych na drodze sądowej
odsetek od należności dochodzonych na drodze sądowej
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)1 4991 4661 3991 365
otrzymanych gwarancji i poręczeń
należności dochodzonych na drodze sądowej1 0941 0941 0941 094
odsetek od należności dochodzonych na drodze sądowej405372305271
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem1 4991 4661 3991 365

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-303 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-303 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:11 37234 14611 46738 268
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów11 37134 14011 45238 164
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0615104
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:5 96218 3186 23721 269
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów5 96118 3106 23121 226
Wartość sprzedanych towarów i materiałów18643
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży5 40915 8285 23016 999
Koszty sprzedaży2 9518 5782 9168 923
Koszty ogólnego zarządu2 0626 4082 1086 737
Zysk (strata) ze sprzedaży3978422061 339
Pozostałe przychody operacyjne135396131409
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych017014
Dotacje102305105314
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych3455
Inne przychody operacyjne30702175
Pozostałe koszty operacyjne297423117733
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0000
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych013047
Inne koszty operacyjne297410116686
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2368152211 015
Przychody finansowe6425151
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0000
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:1200
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne635151
Koszty finansowe172602235522
Odsetki w tym:172528216502
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0000
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych0000
Inne0742021
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto12721536543
Podatek dochodowy-6711458221
część bieżąca3412882355
część odroczona-101-14-24-134
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
Zysk (strata) netto194101-22322
Zysk (strata) netto (zannualizowany)-930-930-80-80
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,070,04-0,010,12
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,070,04-0,010,12

Zysk zannualizowany, inaczej uroczniony to zysk netto z czterech ostatnich kwartałów. W przypadku raportu za III kw., jest to zysk za 3 kwartały bieżącego roku oraz strata za IV kwartał roku poprzedniego.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-303 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-313 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)20 30020 30021 89321 893
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych20 30020 30021 89321 893
Kapitał zakładowy na początek okresu540540540540
Zmiany kapitału zakładowego0000
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu540540540540
Kapitał zapasowy na początek okresu9 4139 4139 4139 413
Zmiany kapitału zapasowego0000
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu9 4139 4139 4139 413
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu2222
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny0000
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu2222
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu11 39811 39810 11610 116
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych1 0531 0531 2821 282
zwiększenia (z tytułu)001 2821 282
podziału wyniku finansowego001 2821 282
zmniejszenia (z tytułu)1 0531 05300
wypłaty dywidendy
pokrycie straty z lat ubiegłych1 0531 05300
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu10 34510 34511 39811 398
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-1 053-1 0531 8221 822
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu001 8221 822
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych001 8221 822
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmian zasad rachunkowości
zmniejszenia (z tytułu)001 8221 822
podziału wyniku na kapitał rezerwowy001 2821 282
wypłaty dywidendy na rzecz właścicieli00540540
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu1 0531 05300
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych1 0531 05300
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)1 0531 05300
pokrycie straty z zysku z lat ubiegłych1 0531 05300
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Wynik netto101101-1 053322
zysk netto1011010322
strata netto001 0530
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )20 40120 40120 30021 675
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)20 40120 40120 30021 675

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-303 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-303 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto194101-22322
Korekty razem1 4941 4224341 755
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja7112 1007462 132
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych0000
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)172528216502
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-17-14
Zmiana stanu rezerw138974262928
Zmiana stanu zapasów207-581-113-548
Zmiana stanu należności82-2 306-1 820-3 775
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów2291 2311 2223 104
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-47-508-78-573
Inne korekty0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1 6881 5234132 078
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy147328108
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych017014
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000
Z aktywów finansowych, w tym:002893
w jednostkach powiązanych0000
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach002893
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych002893
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne145600
Wydatki558882135349
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych552828131288
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000
Na aktywa finansowe, w tym:461
w jednostkach powiązanych0000
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach00461
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe00461
Inne wydatki inwestycyjne65400
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-544-809-108-242
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy5431 2289991 895
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału0000
Kredyty i pożyczki5431 2289991 895
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki6831 8261 6293 510
Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00540540
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku0000
Spłaty kredytów i pożyczek1673073911 173
Wykup dłużnych papierów wartościowych0000
Z tytułu innych zobowiązań finansowych0000
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego3439914821 295
Odsetki172528216502
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1 226-599-630-1 615
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-82115-324222
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-82115-324222
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu467270872327
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:385385548548
o ograniczonej możliwości dysponowania246246200200

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis
Informacja_dodatkowa.pdfINFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2023 R.

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej