Reklama
WIG83 007,32-0,13%
WIG202 457,83-0,25%
EUR / PLN4,31-0,03%
USD / PLN3,97+0,07%
CHF / PLN4,52-0,05%
GBP / PLN5,04-0,06%
EUR / USD1,08-0,11%
DAX17 556,49+0,76%
FT-SE7 683,00-0,02%
CAC 407 948,40+0,23%
DJI38 972,41-0,25%
S&P 5005 078,18+0,17%
ROPA BRENT82,29-0,12%
ROPA WTI77,86+0,00%
ZŁOTO2 030,85+0,02%
SREBRO22,42-0,27%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MEGARON S.A.: raport finansowy (2021-04-23 12:30)

ESPI | 14:30 23 kwiecień 2021

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R2020
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2019obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31
data przekazania: 2021-04-23
MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEGARON S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
70-892Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pyrzycka3 e, f
(ulica)(numer)
91 46 64 562 91 46 64 541
(telefon)(fax)
kontakt@megaron.com.plwww.megaron.com.pl
(e-mail)(www)
852-05-08-938810403202
(NIP)(REGON)
B-think Audit sp. z o.o.
(firma audytorska)
Raport roczny zawiera:
TRUESprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
FALSEStanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEInformacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
TRUEOświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu
TRUEPismo Prezesa Zarządu
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUEZestawienie zmian w kapitale własnym
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
TRUERachunek zysków i stratTRUEDodatkowe informacje i objaśnienia
TRUESprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
FALSE Oświadczenie na temat informacji niefinansowych
FALSESprawozdanie na temat informacji niefinansowych
TRUEOcena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
FALSEInne informacje przekazywane przez ASI
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów44 92343 51710 04010 116
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 6943 475826808
Zysk (strata) brutto3 5633 302796768
Zysk (strata) netto2 8272 811632653
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 1507 2899281 694
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-829-5 546-185-1 289
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 310-1 269-516-295
Przepływy pieniężne netto, razem1 011475226110
Aktywa, razem38 39138 7228 3199 093
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 32120 4793 7534 809
Zobowiązania długoterminowe6 8164 0451 477950
Zobowiązania krótkoterminowe6 87412 4221 4902 917
Kapitał własny21 07018 2434 5664 284
Kapitał zakładowy540540117127
Liczba akcji (w szt.)2 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,051,040,230,24
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,051,040,230,24
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)7,806,761,691,59
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)7,806,761,691,59
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:

PlikOpis
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis
Sprawozdanie_z_badania.pdfSPRAWOZDANIE Z BADANIA
STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

-

PlikOpis
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis
Oswiadczenie_w_spr_rzetelnosci_sprawozd.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

PlikOpis
Informacja_zarzadu_dot_wyboru_firmy_audytorskiej.pdfINFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

PlikOpis
Oswiadczenie_RN_w_sprawie_komitetu_audytu.pdfOŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
PISMO PREZESA ZARZĄDU

PlikOpis
List_prezesa_do_akcjonariuszy.pdfPISMO PREZESA ZARZĄDU
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
Sprawozdanie_zarzadu.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
PlikOpis
Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego.pdfOŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

-

PlikOpis
SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

-

PlikOpis
OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

-

PlikOpis
Ocena_RN_sprawozd_z_dzialalnosci_i_sprawozd_fin.pdfOCENA RADY NADZORCZEJ DOT. SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

-

PlikOpis
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

PlikOpis
Wprowadzenie.pdfWPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
BILANS
Notyw tys.
20202019
AKTYWA
Aktywa trwałe27 11528 776
Wartości niematerialne i prawne, w tym:4761299126255087980
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe15828464946030126 88428 418
Należności długoterminowe1497449312997511041833613957955712
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek712
Inwestycje długoterminowe1012768211103930
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe866040713123665144267
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego140264
Inne rozliczenia międzyokresowe42
Aktywa obrotowe11 2769 945
Zapasy16668136121960462 8242 780
Należności krótkoterminowe5385792592888610418336139579556 6226 333
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek6 6226 333
Inwestycje krótkoterminowe1 625614
Krótkoterminowe aktywa finansowe3519756871891 625614
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 625614
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe13986191339395205219
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m38 39138 722
PASYWA
Kapitał własny21 07018 243
Kapitał zakładowy92985731349837540540
Kapitał zapasowy250813899165409 4139 413
Kapitał z aktualizacji wyceny58562051009000022
Pozostałe kapitały rezerwowe12306031147322488 2885 476
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto2 8272 811
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)1515302715566657
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 32120 479
Rezerwy na zobowiązania943018915619754758722
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego497613
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne261109
długoterminowa2229
krótkoterminowa23980
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe2934594134839506 8164 045
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek6 8164 045
Zobowiązania krótkoterminowe5915116103637766 87412 422
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek6 75312 336
Fundusze specjalne12186
Rozliczenia międzyokresowe215961575430622 8733 291
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe2 8733 291
długoterminowe2 4392 856
krótkoterminowe435435
P a s y w a r a z e m38 39138 722
Wartość księgowa21 07018 243
Liczba akcji (w szt.)2 700 0002 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)11415568139909697,806,76
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)2 700 0002 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)11415568139909697,806,76

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE
Notaw tys.
20202019
Należności warunkowe77823021977121
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe77823021977121
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m00
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Notyw tys.
20202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:44 92343 517
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów9881022946559944 77743 371
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów122354302535725146145
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:24 57023 322
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów4557291641406424 47423 235
Wartość sprzedanych towarów i materiałów9787
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży20 35320 194
Koszty sprzedaży455729164140649 65510 424
Koszty ogólnego zarządu455729164140647 3556 727
Zysk (strata) ze sprzedaży3 3423 043
Pozostałe przychody operacyjne1 068743
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych227
Dotacje419428
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych6
Inne przychody operacyjne69397821712728647283
Pozostałe koszty operacyjne716312
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych30834
Inne koszty operacyjne145663874146044408278
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 6943 475
Przychody finansowe117247249039429942
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:11
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:148101837984846
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne931
Koszty finansowe137680768697064225175
Odsetki w tym:202132
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:148101837984846
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne2343
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto3 5633 302
Podatek dochodowy3132481708979736491
część bieżąca727633
część odroczona8-143
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)6980643604527
Zysk (strata) netto2 8272 811
Zysk (strata) netto (zannualizowany)2 8272 811
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 700 0002 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1422139111374881,051,04
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 700 0002 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1422139111374881,051,04

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
20202019
Kapitał własny na początek okresu (BO)18 24315 431
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych18 24315 431
Kapitał zakładowy na początek okresu540540
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu540540
Kapitał zapasowy na początek okresu9 4139 413
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu9 4139 413
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu22
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu22
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu5 4762 200
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych2 8113 276
zwiększenia (z tytułu)2 8113 276
podziału wyniku finansowego2 8113 276
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu8 2885 476
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu2 8113 276
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu2 8113 276
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu2 8113 276
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)2 8113 276
podziału wyniku na kapitał rezerwowy2 8113 276
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto2 8272 811
zysk netto2 8272 811
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )21 07018 243
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)21 07018 243

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
20202019
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto2 8272 811
Korekty razem1 3234 477
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja2 3642 072
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)118132
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej0-27
Zmiana stanu rezerw36-160
Zmiana stanu zapasów-44-151
Zmiana stanu należności-284378
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-5852 248
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-281-15
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia4 1507 289
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy1 873
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 873
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki8297 420
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych8297 420
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-829-5 546
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy1 7922 755
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki1 7922 755
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki4 1024 023
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek3 7943 640
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego190251
Odsetki118132
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-2 310-1 269
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)1 011475
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1 011475
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu614139
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:1 625614
o ograniczonej możliwości dysponowania309111

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEw tys.
20202019
koszty zakończonych prac rozwojowych
wartość firmy
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:7980
oprogramowanie komputerowe3428
inne wartości niematerialne i prawne
zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem7980

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
abcdeWartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu403315403
zwiększenia (z tytułu)252425
zakupu252425
zmniejszenia (z tytułu)
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu428339428
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu323287323
amortyzacja za okres (z tytułu)261826
- umorzenie planowe
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu349305349
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmiejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu793479
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.
20202019
własne7980
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne, razem7980

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁEw tys.
20202019
środki trwałe, w tym:26 35521 686
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)687687
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej9 4899 836
urządzenia techniczne i maszyny12 8557 152
środki transportu1 5111 804
inne środki trwałe1 8132 206
środki trwałe w budowie3983 721
zaliczki na środki trwałe w budowie1313 010
Rzeczowe aktywa trwałe, razem26 88428 418

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu68712 82317 3923 9473 66638 515
zwiększenia (z tytułu)306 7421551187 045
zakupu3 2291183 347
z inwestycji30209239
w leasingu finansowym3 3041553 459
zmniejszenia (z tytułu)13110123
sprzedaż13110123
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu68712 85324 1213 9923 78445 437
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu2 98710 2402 1431 46016 830
amortyzacja za okres (z tytułu)3771 0263385112 252
- umorzenie planowe3771 0394245112 351
- sprzedaż-13-86-99
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu3 36411 2662 4811 97119 082
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmniejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
wartość netto środków trwałych na koniec okresu6879 48912 8551 5111 81326 355

-

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.
20202019
własne21 25720 029
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:5 0981 656
33
Środki trwałe bilansowe, razem26 35521 685
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWOw tys.
20202019
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem00

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWEw tys.
20202019
należności od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych (z tytułu)
od jednostki dominującej (z tytułu)
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych (z tytułu)
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
od innych jednostek (z tytułu)
od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:712
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)
od znaczącego inwestora (z tytułu)
od innych jednostek (z tytułu)712
należności od pracowników712
Należności długoterminowe netto712
odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto712

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
20202019
stan na początek okresu127
należności od pracowników127
zwiększenia (z tytułu)5
należności od pracowników5
zmniejszenia (z tytułu)5
należności od pracowników5
stan na koniec okresu712
należności od pracowników712

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCHw tys.
20202019
Stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu00

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiej712
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem712
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20202019
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
00

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20202019
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
00

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.
20202019
w jednostkach powiązanych, w tym:00
aa) w jednostkach zależnych
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
ab) w jednostce dominującej
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
bb) w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
bc) w innych jednostkach
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkach, w tym:
ca) we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
cb) w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
cc) w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
Długoterminowe aktywa finansowe, razem00

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys.
20202019
wartość firmy jednostek podporządkowanych00
jednostek zależnych
jednostek współzależnych
jednostek stowarzyszonych
ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
jednostek zależnych
jednostek współzależnych
jednostek stowarzyszonych00

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys.
20202019
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
wartość firmy netto na koniec okresu00

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys.
20202019
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
wartość firmy netto na koniec okresu00

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys.
20202019
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys.
20202019
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys.
20202019
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys.
20202019
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20202019
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu00

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys.
abcdefghijkl
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwacharakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalnądata objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływuwartość udziałów / akcji według ceny nabyciakorekty aktualizujące wartość (razem)wartość bilansowa udziałów / akcjiprocent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuwskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
-
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys.
amnoprst
nazwa jednostkikapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym:aktywa jednostki, razemprzychody ze sprzedażynieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostceotrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy- kapitał zapasowy- pozostały kapitał własny, w tym:- zobowiązania długoterminowe- zobowiązania krótkoterminowe- należności długoterminowe- należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłychzysk (strata) netto
-

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys.
abcdefghi
Lp.nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcjikapitał własny jednostki, w tym:procent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniunieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcjiotrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
-

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiejw tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. 00
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
20202019
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
udziały i akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem00
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem00
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys.
20202019
Inne inwestycje długoterminowe, razem00

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20202019
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
00

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem00
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.
20202019
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:264238
odniesionych na wynik finansowy264238
odpis aktualizujący wartość zapasów 3432
odpisy aktualizujące należności333
rezerwa na odprawy emerytalne59
rezerwa niewykorzystane urlopy1520
rezerwa na zobowiązania z tyt. bonusów za wykonanie sprzedaży23
inne tytuły5
niewypłacone wynagrodzenia4
nieopłacone składki ZUS10253
odniesionych na kapitał własny
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową82
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zwiększenia8374
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)8374
odpis aktualizujący wartość zapasów 142
odpisy aktualizujące należności40
rezerwa niewykorzystane urlopy14
rezerwa na zobowiązania z tyt. bonusów za wykonanie sprzedaży23
inne tytuły15
nieopłacone składki ZUS49
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Zmniejszenia20748
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)12548
odpisy aktualizujące należności30
rezerwa na odprawy emerytalne4
rezerwa na zobowiązania z tyt. bonusów za wykonanie sprzedaży23
rezerwa niewykorzystane urlopy5
naliczone, nieopłacone koszty promocji i inne5
niewypłacone wynagrodzenia4
nieopłacone składki ZUS102
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)82
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:140264
odniesionych na wynik finansowy140264
odpis aktualizujący wartość zapasów 4834
odpisy aktualizujące należności433
rezerwa na odprawy emerytalne55
rezerwa niewykorzystane urlopy2915
rezerwa na zobowiązania z tyt. bonusów za wykonanie sprzedaży23
inne tytuły15
nieopłacone składki ZUS102
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową 82
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20202019
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:41
stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
certyfikaty, atesty41
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:1
pozostałe1
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem44

ZAPASYw tys.
20202019
materiały1 7441 604
półprodukty i produkty w toku601592
produkty gotowe429537
towary3937
zaliczki na dostawy i usługi119
Zapasy, razem2 8242 780

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEw tys.
20202019
od jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
należności od pozostałych jednostek6 6226 333
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:6 0645 663
do 12 miesięcy6 0645 663
powyżej 12 miesięcy
z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych396513
dochodzone na drodze sądowej162157
inne
Należności krótkoterminowe netto, razem6 6226 333
odpisy aktualizujące wartość należności266252
Należności krótkoterminowe brutto, razem6 8886 585

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCHw tys.
20202019
z tytułu dostaw i usług, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
inne, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem00
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALEw tys.
20202019
z tytułu dostaw i usług, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostkek stowarzyszonych
od innych jednostek
inne, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostkek stowarzyszonych
od innych jednostek
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostkek stowarzyszonych
od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem
odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem00

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEKw tys.
20202019
z tytułu dostaw i usług, w tym:6 0645 663
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek6 0645 663
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
inne, w tym:558670
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek558670
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem6 6226 333
odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek266252
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem6 8886 585

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCHw tys.
20202019
Stan na początek okresu252242
zwiększenia (z tytułu)4115
4115
zmniejszenia (z tytułu)275
275
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu266252

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiejw tys. 5 2355 526
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 1 6531 059
b1. w waluciew tys. EUR356245
po przeliczeniu na tys. zł1 6341 041
b.1 w waluciew tys. GBP74
pozostałe waluty w tys. złw tys. 1918
Należności krótkoterminowe, razemw tys. 6 8886 585
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:w tys.
20202019
do 1 miesiąca3 9343 670
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy1 390803
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku
należności przeterminowane1 0061 247
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)6 3305 915
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług266252
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)6 0645 663
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.
20202019
do 1 miesiąca322477
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy114176
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy9966
powyżej 6 miesięcy do 1 roku116182
powyżej 1 roku355346
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)1 0061 247
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane266252
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)7401 499
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”

-

PlikOpis
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.
20202019
w jednostkach zależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 625614
środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 433403
inne środki pieniężne192211
inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem1 625614

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiejw tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. 00

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
20202019
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
udziały i akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem00

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiejw tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys. 00

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiejw tys. 1 475331
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 150282
b1. w waluciew tys. EUR3266
po przeliczeniu na tys. zł150282
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. 1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razemw tys. 1 625614

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys.
20202019
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem00

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiejw tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Inne inwestycje krótkoterminowe, razemw tys. 00

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20202019
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:205219
stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
- ubezpieczenia5954
- przedpłacone koszty reklamy i targów17
- materiały reklamowe2
- subskrypcja oprogramowania 12
- koszty pozwu Sodexo100100
- inne4634
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem205219
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
LiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowaCel nabyciaPrzeznaczenie

-

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedzibaLiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowa
-

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

PlikOpis
NOTA - ODPISY Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI (71).pdfNOTA - ODPISY Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowania akcjiRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/ emisji wg wartości nominalnejSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)
Seria Aimienne uprzywilejowaneuprzywilejowane co do głosubrak2 100 000420 00022-09-199821-07-1998
Seria Bzwykłe na okazicielabrakbrak400 00080 00021-09-199821-07-1998
Seria Czwykłe na okazicielabrakbrak200 00040 00001-04-201117-06-2011
Liczba akcji, razem2 700 000
Kapitał zakładowy, razem540
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)0,20

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego
KAPITAŁ ZAPASOWYw tys.
20202019
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej4 0364 036
utworzony ustawowo167167
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość
z dopłat akcjonariuszy / wspólników
inny (wg rodzaju)5 2095 209
z podziału wyniku finansowego5 2095 209
Kapitał zapasowy, razem9 4139 413

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENYw tys.
20202019
z tytułu aktualizacji wartości godziwej22
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
z wyceny instrumentów zabezpieczających
z tytułu podatku odroczonego
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
inny (wg rodzaju)
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem22

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)w tys.
20202019
a) utworzony zgodnie z statutem/umową8 2885 476
b) na akcje (udziały) własne
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem8 2885 476

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)w tys.
20202019
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem00

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.
20202019
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:612729
odniesionej na wynik finansowy612729
- różnice kursowe21
- odsetki naliczone nieotrzymane1
- pozostałe2
- różnica stawek amortyzacyjnych568684
- naliczone bonusy4241
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zwiększenia492
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)22
różnice kursowe71
- pozostałe42
- naliczone bonusy1
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Zmniejszenia164119
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)164119
- odsetki naliczone nieotrzymane1
- pozostałe2
- różnica stawek amortyzacyjnych122116
- naliczone bonusy42
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem497612
odniesionej na wynik finansowy497612
- różnice kursowe92
- pozostałe42
- różnica stawek amortyzacyjnych446568
- naliczone bonusy42
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
20202019
stan na początek okresu2947
rezerwa na nagrody jubileuszowe
rezerwa na odprawy emerytalne2947
zwiększenia (z tytułu)
rezerwa na nagrody jubileuszowe
rezerwa na odprawy emerytalne
wykorzystanie (z tytułu)
rezerwa na nagrody jubileuszowe
rezerwa na odprawy emerytalne
rozwiązanie (z tytułu)718
rezerwa na nagrody jubileuszowe
rezerwa na odprawy emerytalne718
stan na koniec okresu2229
rezerwa na nagrody jubileuszowe
rezerwa na odprawy emerytalne2229

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
20202019
stan na początek okresu80105
rezerwa na nagrody jubileuszowe
rezerwa na odprawy emerytalne
rezerwa na niewykorzystane urlopy80105
rezerwa na premie i nagrody
zwiększenia (z tytułu)159
rezerwa na nagrody jubileuszowe
rezerwa na odprawy emerytalne5
rezerwa na niewykorzystane urlopy77
rezerwa na premie i nagrody77
wykorzystanie (z tytułu)25
rezerwa na nagrody jubileuszowe
rezerwa na odprawy emerytalne
rezerwa na niewykorzystane urlopy25
rezerwa na premie i nagrody
rozwiązanie (z tytułu)
rezerwa na nagrody jubileuszowe
rezerwa na odprawy emerytalne
rezerwa na niewykorzystane urlopy
rezerwa na premie i nagrody
stan na koniec okresu23980
rezerwa na nagrody jubileuszowe
rezerwa na odprawy emerytalne5
rezerwa na niewykorzystane urlopy15780
rezerwa na premie i nagrody77

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
20202019
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)834712
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)834712
stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
20202019
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
stan na koniec okresu00

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEw tys.
20202019
wobec jednostek powiązanych, w tym:
aa) wobec jednostek zależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w tym6 8164 045
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczk
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec innych jednostek6 8164 045
kredyty i pożyczki3 5942 884
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego3 2221 161
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
Zobowiązania długoterminowe, razem6 8164 045

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY
w tys.
20202019
powyżej 1 roku do 3 lat5 4873 674
powyżej 3 do 5 lat1 329371
powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem6 8164 045

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiejw tys. 6 8164 045
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Zobowiązania długoterminowe, razemw tys. 6 8164 045
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaKwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
mBank SAWarszawa5 3002 326Oprocentowania kredytów WIBOR 1M plus marża banku, opłaty oraz prowizje banku zostały objęte klauzulą poufności, zawartą w umowach i nie mogą zostać podane do publicznej wiadomościKredyt na rozbudowę hali produkcyjnej, budowę linii do produkcji wyrobów cementowych oraz laboratorium kontenerowego o terminie spłaty przypadającym na 31 lipiec 2023 r.. Zgodnie z aneksem z dnia 17 kwietnia 2020 r. w okresie od maja 2020 r. do września 2020 r. bez spłaty rat .Weksel in blanco, hipoteka umowna, zastaw rejestrowy, cesja polisy ubezpieczeniowej, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 KPC
Polski Fundusz Rozwoju Warszawa1 7901 269Nieoprocentowa subwencja w ramach programu "Tarcza Finan-sowa PFR dla Małych i Średnich Firm"06.2023brak
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaRynek notowańInne
-

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEw tys.
20202019
) wobec jednostek powiązanych, w tym:
kredyty i pożyczki, w tym:
aa) wobec jednostek zależnych
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi”
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bc) wobec innych jednostek
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w tym:
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec pozostałych jednostek6 75312 422
kredyty i pożyczki, w tym:1 6384 350
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:921258
z tytułu umów leasingu finansowego921258
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 5573 498
do 12 miesięcy2 5573 480
powyżej 12 miesięcy18
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych923918
z tytułu wynagrodzeń603578
inne (wg tytułów)1112 732
-zob. z tytułu zakupu środków trwałych72 602
-rozrachunki z tytułu kart PREPAID -konkursy7790
-pozostałe2740
fundusze specjalne (wg tytułów)12186
ZFŚS12186
Zobowiązania krótkoterminowe, razem6 87412 422

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiejw tys. 6 76012 020
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 114402
b1. w waluciew tys. EUR2594
po przeliczeniu na tys. zł114402
-
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Zobowiązania krótkoterminowe, razemw tys. 6 87412 422
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
mBank SAWarszawa4 0000Oprocentowania kredytów WIBOR 1M plus marża banku, opłaty oraz prowizje banku zostały objęte klauzulą poufności, zawartą w umowach i nie mogą zostać podane do publicznej wiadomości.Kredyt w rachunku bieżącym o końcowym o terminie spłaty przypadającym na 23 listopada 2023 r. Termin spłaty został wydłużony aneksem z dnia 20 listopada 2020 r.Weksel in blanco
mBank SAWarszawa6 0000Oprocentowania kredytów WIBOR 1M plus marża banku, opłaty oraz prowizje banku zostały objęte klauzulą poufności, zawartą w umowach i nie mogą zostać podane do publicznej wiadomościKredyt na Kampanię Reklamową z 2017 r. o końcowym terminie spłaty przypadają-cym początkowo na 25 maja 2020 r., natomiast ane-ksem z dnia z dnia 17 kwietnia 2020 r. wydłużonym do 25 listopada 2020 r. W dniu 25 listopada kredy został w pełni spłaconyWeksel in blanco
mBank SAWarszawa5 3001 116Oprocentowania kredytów WIBOR 1M plus marża banku, opłaty oraz prowizje banku zostały objęte klauzulą poufności, zawartą w umowach i nie mogą zostać podane do publicznej wiadomościKredyt na rozbudowę hali produkcyjnej, budowę linii do produkcji wyrobów cementowych oraz laboratorium kontenerowego o terminie spłaty przypadającym na 31 lipiec 2023 r.. Zgodnie z aneksem z dnia 17 kwietnia 2020 r. w okresie od maja 2020 r. do września 2020 r. bez spłaty rat .Weksel in blanco, hipoteka umowna, zastaw rejestrowy, cesja polisy ubezpieczeniowej, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 KPC
Santander SAWarszawa1 0000Oprocentowania kredytów WIBOR 1M plus marża banku, opłaty oraz prowizje banku zostały objęte klauzulą poufności, zawartą w umowach i nie mogą zostać podane do publicznej wiadomości.Termin spłaty przypada na 15 kwietnia 2021 r.Weksel in blanco, gwarancja de minimis udzielona przez BGK na 80% kwoty kredytu
Polski Fundusz RozwojuWarszawa1 790522Nieoprocentowana subwencja w ramach programu "Tarcza Finansowa" PFR dla Małych i Średnich Firm"Czerwiec 2023brak
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaInne
-

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMYw tys.
20202019
Stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu00

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20202019
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
długoterminowe (wg tytułów)
krótkoterminowe (wg tytułów)
rozliczenia międzyokresowe przychodów2 8733 291
długoterminowe (wg tytułów)2 4382 856
otrzymane dotacje do aktywów trwałych2 4382 856
krótkoterminowe (wg tytułów)435435
otrzymane dotacje do aktywów trwałych435435
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem2 8733 291

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Wartość księgową na jedną akcję ustalono jako iloraz kapitału własnego i liczby akcji na dzień bilansowy. Rozwodniona liczba akcji jest równa liczbie akcji na dzień bilansowy, jako że Spółka nie emitowała papierów wartościowych zamiennych na akcje.

PlikOpis
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)w tys.
20202019
otrzymanych gwarancji i poręczeń
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
pozostałe (z tytułu)
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
Należności warunkowe, razem00
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)w tys.
20202019
udzielonych gwarancji i poręczeń
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostki dominującej
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz innych jednostek
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz innych jednostek
pozostałe (z tytułu)
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostki dominującej
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz innych jednostek
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz innych jednostek
Zobowiązania warunkowe, razem00
Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent
posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.
20202019
sprzedaż produktów44 77743 371
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek44 77743 371
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem44 77743 371
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek44 77743 371
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.
20202019
kraj38 41739 927
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek38 41739 927
eksport6 3603 444
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek6 3603 444
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem44 77743 371
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek44 77743 371

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.
20202019
sprzedaż towarów146145
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek146145
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem146145
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek146145
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.
20202019
kraj107137
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek107137
eksport398
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek398
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem146145
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek146145

KOSZTY WEDŁUG RODZAJUw tys.
20202019
amortyzacja2 3692 072
zużycie materiałów i energii21 02020 562
usługi obce4 7774 910
podatki i opłaty472459
wynagrodzenia9 5549 218
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne2 0941 860
pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)1 1191 344
delegacje ,ubezpieczenie, reprezentacja i reklama1 1191 344
Koszty według rodzaju, razem41 40540 425
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych-7939
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)-9 655-10 424
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)-7 355-6 727
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów-24 474-23 235

INNE PRZYCHODY OPERACYJNEw tys.
20202019
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:647282
odszkodowania1045
pozostała sprzedaż1156
pozostałe przychody zw. z rozliczeniem konkursów1430
pozostałe przychody różnice remanentowe -zapasy506176
pozostałe przychody operacyjne225
Inne przychody operacyjne, razem647282

INNE KOSZTY OPERACYJNEw tys.
20202019
utworzone rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:408278
darowizny2527
koszty sądowe2
straty w majątku obrotowym -różnice remanentowe zapasy221202
naprawy powypadkowe2
pozostałe16245
Inne koszty operacyjne, razem408278
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACHw tys.
20202019
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem00

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.
20202019
z tytułu udzielonych pożyczek
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
pozostałe odsetki11
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:11
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek11
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem11

INNE PRZYCHODY FINANSOWEw tys.
20202019
dodatnie różnice kursowe931
zrealizowane931
niezrealizowane
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:
Inne przychody finansowe, razem931
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.
20202019
od kredytów i pożyczek202132
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostki dominującej
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla innych jednostek
dla pozostałych jednostek, w tym: 202132
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
dla innych jednostek202132
pozostałe odsetki
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostki dominującej
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla innych jednostek
dla pozostałych jednostek, w tym:
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
dla innych jednostek
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem202132

INNE KOSZTY FINANSOWEw tys.
20202019
ujemne różnice kursowe, w tym:
zrealizowane
niezrealizowane
utworzone rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:2343
prowizje bankowe od kredytów2214
Inne koszty finansowe, razem2343

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
w tys.
20202019
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis różnicy w wycenie aktywów netto00

Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

-

PlikOpis
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYw tys.
20202019
Zysk (strata) brutto3 5633 302
Korekty konsolidacyjne
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)26530
różnice trwałe588733
zwiększające podstawę opodatkowania1 371733
zmniejszające podstawę opodatkowania7830
przejściowe różnice-323-703
zwiększające podstawę opodatkowania164668
zmniejszające podstawę opodatkowania4871 371
- odliczenia od dochodu straty z lat ubiegłych428
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym3 8283 332
Podatek dochodowy według stawki ... %727633
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:727633
wykazany w rachunku zysków i strat736491
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:w tys.
20202019
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych8-142
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem8-142

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGOw tys.
20202019
ujętego w kapitale własnym00
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy00

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCYw tys.
20202019
działalności zaniechanej00
wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie00

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:w tys.
20202019
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem00
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Proponuje się, aby zysk za rok 2020 w wysokości 2 827 tys. zł przeznaczony został na podwyższenie kapitału rezerwowego.

PlikOpis
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Zysk na akcję obliczono jako iloczyn zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego przez średnioważoną liczbę akcji.

PlikOpis
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

PlikOpis
NOTA - OBJAŚNIENIE DO RACH. PRZEPŁ. PIENIĘŻNYCH (117).pdfNOTA - OBJAŚNIENIE DO RACH. PRZEPŁ. PIENIĘŻNYCH
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)w tys.
20202019
Zysk (strata) netto2 8272 811
Korekty razem1 3234 477
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja2 3642 072
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)118132
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej0-27
Zmiana stanu rezerw36-160
Zmiana stanu zapasów-44-151
Zmiana stanu należności-284378
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów-5852 248
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-281-15
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)4 1507 289

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych
1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać:
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego
5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby

9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter

12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

19. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
­ badanie sprawozdania finansowego
­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
­ usługi doradztwa podatkowego
­ pozostałe usługi
c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności
28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
PlikOpis
Dodatkowe_informacje_i_objasnienia.pdfDODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.

-

PlikOpis
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-21Piotr SikoraPrezez Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-21Ilona WanagielGłówna Księgowa

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej