Reklama
WIG81 264,27-1,11%
WIG202 398,38-1,09%
EUR / PLN4,32+0,04%
USD / PLN3,98+0,08%
CHF / PLN4,50-0,02%
GBP / PLN5,05+0,00%
EUR / USD1,09-0,05%
DAX17 716,17-0,11%
FT-SE7 640,30-0,55%
CAC 407 956,41+0,28%
DJI38 989,83-0,25%
S&P 5005 130,95-0,12%
ROPA BRENT82,57-0,27%
ROPA WTI78,43-0,42%
ZŁOTO2 117,19+0,14%
SREBRO23,83-0,29%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

KREDYT INKASO S.A.: Podsumowanie emisji obligacji serii P1 (2023-12-05 14:53)

ESPI | 15:53 05 grudzień 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr59/2023
Data sporządzenia: 2023-12-05
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Podsumowanie emisji obligacji serii P1
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 51/2023 z dnia 22 listopada 2023 r., niniejszym informuje, że w dniu 05 grudnia 2023 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 15.000 (piętnaście tysięcy) emitowanych przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii P1 o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 15.000.000 PLN (piętnaście milionów złotych), dla których został nadany kod ISIN PLKRINK00311 („Obligacje”). Tym samym, w dniu 05 grudnia 2023 r. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się w dniu 7 listopada 2023 r. i zakończyła się w dniu 20 listopada 2023 r.;
2. Data przydziału Obligacji: Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta w dniu 22 listopada 2023 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 05 grudnia 2023 r.;
3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: W ramach oferty Emitent oferował do 15.000 (piętnastu tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 15.000.000 PLN (piętnastu milionów złotych);
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono zapisy: Średnia stopa redukcji wyniosła 36,18%;
5. Liczba Obligacji, na które złożono zapis: W ramach oferty złożono zapisy obejmujące łącznie 23.504 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset cztery) Obligacje o łącznej wartości nominalnej 23.504.000 PLN (dwadzieścia trzy miliony pięćset cztery tysiące złotych);
6. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W wyniku Oferty przydzielonych zostało 15.000 (piętnaście tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 15.000.000 PLN (piętnaście milionów złotych);
7. Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane oraz sposób opłacenia objętych Obligacji: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych), a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 15.000.000 (piętnaście milionów złotych).
Cena emisyjna jednej Obligacji została ustalona w ten sposób, że była ona uzależniona od dnia złożenia zapisu na Obligacje przez Inwestora i wynosiła: (i) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 7 listopada 2023 r. do 13 listopada 2023 r. (włącznie) – 990,00 PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych), a (ii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 14 listopada 2023 r. do 20 listopada 2023 r. (włącznie) – 992,00 PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote).
11.370 (jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt) Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 990,00 PLN, a 3.630 (trzy tysiące sześćset trzydzieści) Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 992,00 PLN.
Obligacje zostały opłacone poprzez zapłatę ich ceny emisyjnej w pieniądzu. Transakcja objęcia Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., na podstawie zgodnych instrukcji rozliczeniowych;
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: Zapisy na Obligacje złożyło 581 osób;
9 Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: Obligacje zostały przydzielone 542 osobom;
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Obligacji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Obligacje nie zostały objęte przez subemitenta;
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty Obligacji (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Obligacji i ich ceny emisyjnej) wyniosła 14.857.260 PLN (czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych). Obligacje były obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne;
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji:
Poniesione przez Spółkę w związku z emisją Obligacji:
• koszty przygotowania i przeprowadzenie oferty publicznej Obligacji wyniosły 470.893,04 PLN;
• koszty promocji oferty publicznej Obligacji wyniosły 36.443,54 PLN.

Powyższe koszty związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu wartości zobowiązania wynikającego z Obligacji i będą odnoszone w ciężar kosztów finansowych w okresie spłaty Obligacji zgodnie z metodą zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach programu emisji obligacji (w szczególności z uwagi na fakt, że koszty sporządzenia prospektu stanowią koszt emisji łącznie wszystkich obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji) oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach tego programu, informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach programu oraz o średnim koszcie przeprowadzenia ofert przypadającym na jedną obligację emitowaną w ramach programu Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 16 oraz § 17 pkt 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYT INKASO S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-676Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Postępu21B
(ulica)(numer)
22 212 57 0022 212 57 57
(telefon)(fax)
sekretariat@kredytinkaso.plwww.kredytinkaso.pl
(e-mail)(www)
922-254-40-99951078572
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-12-05Barbara RudziksPrezes Zarządu
2023-12-05Mateusz BogutaCzłonek Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej