Reklama
WIG81 661,42-1,62%
WIG202 412,00-1,86%
EUR / PLN4,32+0,09%
USD / PLN3,99+0,12%
CHF / PLN4,54+0,15%
GBP / PLN5,05+0,16%
EUR / USD1,08-0,04%
DAX17 601,22+0,25%
FT-SE7 625,00-0,75%
CAC 407 954,39+0,08%
DJI38 949,02-0,06%
S&P 5005 069,76-0,17%
ROPA BRENT82,11+0,32%
ROPA WTI78,52+1,24%
ZŁOTO2 035,06+0,02%
SREBRO22,48-0,09%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

KCI: raport finansowy (2022-09-23 19:40)

ESPI | 21:40 23 wrzesień 2022

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2022
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2022 obejmujące okresod 2022-01-01 do 2022-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSr/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługKSS/MSSF
w walucie
data przekazania: 2022-09-23
KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCIDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
31-545Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogilska65
(ulica)(numer)
+ 48 12 632 13 50+ 12 632 13 50 wew. 99
(telefon)(fax)
biuro@kci.plwww.kci.pl
(e-mail)(www)
551 000 77 42071011304
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2022półrocze / *)półrocze / 2022półrocze / *)
Wybrane dane dotyczące śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI SA
Przychody i zyski52 248 51 000 11 254 11 216
Zysk (strata) przed opodatkowaniem7 863 9 788 1 694 2 153
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej6 021 6 217 1 297 1 367
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-49 523 3 843 -10 667 845
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej37 705 -4 654 8 121 -1 023
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej686 -963 148 -212
Przepływy pieniężne netto, razem-11 132 -1 774 -2 398 -390
Aktywa razem539 410 487 122 115 244 105 910
Zobowiązania i rezerwy razem65 721 69 182 14 041 15 042
Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej348 483 326 241 74 453 70 931
Kapitał podstawowy57 609 57 609 12 308 12 525
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)6,91 6,09 1,48 1,32
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)6,91 6,09 1,48 1,32
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,09 0,09 0,02 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,09 0,09 0,02 0,02
Wybrane dane dotyczące śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego KCI SA
Przychody i zyski15 862 10 817 3 417 2 379
Zysk (strata) przed opodatkowaniem14 155 9 582 3 049 2 107
Zysk (strata) netto 13 334 8 811 2 872 1 938
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-55 013 -4 871 -11 849 -1 071
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej30 145 3 446 6 493 758
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 869 2 435 403 535
Przepływy pieniężne netto, razem-22 999 1 010 -4 954 222
Aktywa razem367 204 366 401 78 452 79 663
Zobowiązania i rezerwy razem15 742 22 844 3 363 4 967
Kapitał własny (aktywa netto) 351 462 343 557 75 089 74 696
Kapitał podstawowy57 609 57 609 12 308 12 525
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)5,12 5,01 1,09 1,09
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)5,12 5,01 1,09 1,09
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,19 0,13 0,04 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)*0,19 0,13 0,04 0,03

*) Dane dla pozycji dotyczących śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia 2021 r. natomiast dla pozycji dotyczących śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów i śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.
Dla pozycji wynikowych przeliczonych na EUR zastosowano średnią kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca:
6 miesięcy 2022 r. - 4,6427 zł
6 miesięcy 2021 r. - 4,5472 zł
Dla pozycji bilansowych zastosowano kurs EUR na dzień:
30 czerwca 2022 r. - 4,6806 zł
31 grudnia 2021 r. - 4,5994, zł

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
GK_KCI_SSF_20220630.BES.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej KCI S.A. za I półrocze 2022 r.
GK KCI RBR przegląd MSSF konsolidacja 30.06.2022 KPFK.pdfRAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DLA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ KCI SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE
KCI RBR przegląd MSSF 30.06.2022 wersja sprawozdanie skrócone KPFK.pdfRAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DLA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ KCI SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE
KCI SA_SSZD_1H_2022.pdfSprawozdanie Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-23Piotr ŁysekPrezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej