Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

KCI

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-28
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Informacja o działaniach w ramach realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA (zawarcie umowy doradczej w ramach przeglądu opcji strategicznych)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do Strategii działalności inwestycyjnej spółki KCI S.A. na lata 2019-2030, przyjętej uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z dnia 26 czerwca 2019 r. (”Strategia”), podanej do wiadomości raportem bieżącym nr 19/2019, Zarząd KCI S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 26 marca 2021 roku zawarł umowę z uznaną firmą doradztwa finansowego -Deloitte Advisory sp. z o.o. Sp. k. („Deloitte Advisory”), której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie m.in. przeglądu optymalnych opcji strategicznych długookresowego rozwoju spółki Grupy Kapitałowej KCI: Gremi Media S.A. („GM SA”). Przegląd ma uwzględniać plany, strategie i możliwości inwestycyjne akcjonariuszy GM SA, a w ramach świadczonych usług Deloitte Advisory zobowiązało się m.in. do przygotowania i przeprowadzenia procesu sprzedaży posiadanych przez Emitenta akcji GM SA („Potencjalna Transakcja”). W oparciu i z uwzględnieniem wyników przeglądu opcji strategicznych, Deloitte Advisory ma przygotować, w uzgodnieniu z Emitentem, najważniejsze założenia strategii, w tym Potencjalnej Transakcji, przy czym celem Zarządu jest wybór optymalnego wariantu realizacji długoterminowego celu Grupy Kapitałowej KCI, którym jest wzrost wartości dla akcjonariuszy. Umowa z Deloitte Advisory zakłada przeprowadzenie Potencjalnej Transakcji w drodze otwartego procesu pozyskania od zainteresowanych inwestorów ofert nabycia akcji GM SA.
Wśród obecnie rozważanych przez Emitenta potencjalnych opcji strategicznych znajduje się, ale nie wyłącznie, pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego zainteresowanego nabyciem akcji GM SA, zawarcie aliansów strategicznych oraz inne, które pojawić się mogą w toku realizacji procesu, włączając w to również, w razie potrzeby, wycofanie akcji GM SA z obrotu na rynku NewConnect.
Przegląd opcji strategicznych może skutkować podjęciem i przeprowadzeniem różnego rodzaju działań i transakcji, w tym o charakterze korporacyjnym. Niemniej, może on również zakończyć się decyzją o niepodejmowaniu żadnych działań lub niedokonywaniu żadnych transakcji. O podjętych decyzjach Emitent będzie informować w formie raportów bieżących.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCIDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-545Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogilska65
(ulica)(numer)
+ 48 12 632 13 50+ 12 632 13 50 wew. 99
(telefon)(fax)
biuro@kci.plwww.kci.pl
(e-mail)(www)
551 000 77 42071011304
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-28Piotr ŁysekPrezes Zarządu
Czytaj więcej