Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

KCI: raport finansowy (2022-04-29 20:11)

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2022-04-29
KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCIDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
31-545Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogilska65
(ulica)(numer)
+ 48 12 632 13 50+ 12 632 13 50 wew. 99
(telefon)(fax)
biuro@kci.plwww.kci.pl
(e-mail)(www)
551 000 77 42071011304
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2021202020212020
Przychody i zyski109 554 228 356 23 933 51 039
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-99 567 143 726 -21 751 32 124
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej-45 254 86 028 -9 886 19 228
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 084 18 906 1 111 4 226
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej28 824 -6 088 6 297 -1 361
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-6 664 -10 117 -1 456 -2 261
Przepływy pieniężne netto, razem27 244 2 701 5 952 604
Aktywa razem487 122 545 854 105 910 118 283
Zobowiązania razem69 182 91 776 15 042 19 887
Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej326 241 380 389 70 931 82 428
Kapitał podstawowy57 609 57 609 12 525 12 484
Średnia ważona liczba akcji (w. szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)6,09 6,62 1,32 1,43
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)6,09 6,62 1,32 1,43
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,66 1,25 -0,14 0,28
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,66 1,25 -0,14 0,28

Dla pozycji wynikowych przeliczonych na EUR zastosowano średnią kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca:
12 miesięcy 2021 r. - 4,5775 zł
12 miesięcy 2020 r. - 4,4742 zł
Dla pozycji bilansowych zastosowano kurs EUR na dzień:

31.12.2021 r. - 4,5994 zł
31.12.2020 r. - 4,6148 zł

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
KCI_GK_INFZ_Audyt_2021-12-31_pl.xhtmlINFORMACJA ZARZĄDU KCI S.A. SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ KCI S.A. W ZAKRESIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
KCI_GK_INFZ_Audyt_2021-12-31_pl.xhtml.xadespodpis do INFORMACJI ZARZĄDU KCI S.A. SPORZĄDZONEJ NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ KCI S.A. W ZAKRESIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
KCI_GK_list_akcjon_2021-12-31_pl.xhtmlLIST DO AKCJONARIUSZY
KCI_GK_list_akcjon_2021-12-31_pl.xhtml.xadespodpis do LISTU DO AKCJONARIUSZY
KCI_GK_OCRN_2021-12-31_pl.xhtmlOCENA RADY NADZORCZEJ KCI S.A. WRAZ Z UZASADNIENIEM
KCI_GK_OLad_2021-12-31_pl.xhtmlOŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO w 2021 r.
KCI_GK_OLad_2021-12-31_pl.xhtml.xadespodpis do OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO w 2021 r.
KCI_GK_OSZarz_2021-12-31_pl.xhtmlOŚWIADCZENIE ZARZĄDU KCI S.A.
KCI_GK_OSZarz_2021-12-31_pl.xhtml.xadespodpis do OŚWIADCZENIA ZARZĄDU KCI S.A.
259400HWZYFIXEQA9K35-2021-12-31-pl.zipSKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK KCI za 2021
259400HWZYFIXEQA9K35-2021-12-31-pl.zip.xadespodpis do SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK KCI za 2021
KCI_SSDZ_2021-12-31_pl.xhtmlSPRAWOZDANIE ZARZĄDU KCI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KCI S.A. W OKRESIE OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
KCI_SSDZ_2021-12-31_pl.xhtml.xadespodpis do SPRAWOZDANIA ZARZĄDU KCI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KCI S.A. W OKRESIE OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
GK_KCI_2021.12.31.xhtmlOPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA
GK_KCI_2021.12.31.xhtml.xadespodpis do OPINII BIEGLEGO REWIDENTA

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-04-29Piotr ŁysekPrezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-04-29Monika NoweckaWiceprezes Zarządu Mazars Polska Sp. z o.o.

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej