Reklama
Kurs euro:  4.33
Kurs dolara:  4.05
Kurs funta:  5.12
Kurs franka:  4.53
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100
Kurs euro:  4.33
Kurs dolara:  4.05
Kurs funta:  5.12
Kurs franka:  4.53
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

GRUPA AZOTY SA: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za III kwartał oraz 9 miesięcy 2022 roku (2022-10-28 22:06)

|
selectedselectedselected
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr35/2022
Data sporządzenia:2022-10-28
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za III kwartał oraz 9 miesięcy 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty („Grupa Azoty”) za III kwartał oraz 9 miesięcy 2022 roku.

Komentarz do wyników wypracowanych za 9 miesięcy 2022 roku:

W okresie 9 miesięcy 2022 roku Grupa Azoty wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 19 551 mln zł, wynik EBITDA na poziomie 2 842 mln zł i marżę EBITDA na poziomie 14,5%.
Wyniki Grupy Azoty w raportowanym okresie były determinowane skutkami zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę i bezprecedensowym wzrostem cen surowców, w szczególności gazu ziemnego, jako podstawowego surowca wykorzystywanego przy produkcji nawozów.

Komentarz do wyników wypracowanych w III kwartale 2022 roku:

W III kwartale 2022 roku Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 6 314 mln zł, wynik EBITDA na poziomie 267 mln zł i marżę EBITDA na poziomie 4,2%. Osiągnięte wyniki były na niższym poziomie w porównaniu do wyników III kwartału 2021 roku.

Powyższe wyniki zostały wypracowane w warunkach dużej niepewności spowodowanej gwałtownym wzrostem poziomu cen oraz zmiennością giełdowych notowań surowców, w szczególności gazu ziemnego, co wpłynęło na czasowe ograniczenia produkcji na niektórych instalacjach Spółki oraz spółek zależnych: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Najważniejsze czynniki wpływające na wyniki finansowe Grupy Azoty w III kwartale 2022 roku w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku w kluczowych segmentach:

1. W Segmencie Agro:

W Segmencie Agro raportowany kwartał był okresem dalszych wzrostów cen surowców wykorzystywanych w procesach produkcji nawozów, w szczególności gazu ziemnego, co było konsekwencją zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę.

Ceny gazu ziemnego w raportowanym okresie kontynuowały dynamiczne wzrosty zapoczątkowane w II półroczu 2021 roku, osiągając najwyższe poziomy pod koniec sierpnia 2022 roku. Średnia cena rynkowa gazu ziemnego w III kwartale 2022 roku w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego była wyższa o ponad 300%.

Konsekwencją rekordowych giełdowych cen gazu ziemnego była decyzja podjęta w sierpniu 2022 roku o czasowym ograniczeniu produkcji w trzech kluczowych spółkach Grupy Azoty, tj. w Spółce, Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Spółki Grupy Azoty podjęły decyzję o ograniczeniu produkcji jako jedne z ostatnich producentów w Unii Europejskiej.

Wypracowana w III kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie 1,6%.

2. W Segmencie Chemia:

W Segmencie Chemia w III kwartale 2022 roku główną determinantą wyników była sytuacja po stronie popytu na produkty oraz wzrost cen surowców wykorzystywanych w procesach produkcyjnych. Popyt na rynkach docelowych był relatywnie słaby, a europejscy producenci znajdowali się pod istotną presją konkurencji produktów importowanych spoza Unii Europejskiej.

W wyniku niekorzystnych warunków rynkowych, produkcja melaminy w spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A została czasowo wstrzymana.

Produktami, dla których odnotowano wzrost wolumenów sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, były siarka oraz NOXy.

Wypracowana w III kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie 0,8%.

3. W Segmencie Tworzywa:

W Segmencie Tworzywa w III kwartale 2022 roku odnotowano bardzo dużą zmienność cen głównych surowców tj. benzenu i fenolu, które w lipcu 2022 roku osiągały rekordowe poziomy, a od sierpnia zanotowały gwałtowne spadki. Wysokie koszty surowców wpłynęły na decyzję o czasowym zaprzestaniu produkcji.

Sytuację w segmencie Tworzyw w największym stopniu determinował niski popyt z głównych rynków zastosowań poliamidu, spowolniony dodatkowo przez okres wakacyjny. Wyjątkiem był sektor opakowań, w którym popyt pozostawał stabilny w całym raportowanym okresie. W unijnej branży motoryzacyjnej, będącej istotnym odbiorcą produktów segmentu Tworzyw, brak było symptomów znaczącego odbudowania popytu. Dodatkowo, w raportowanym okresie obserwowano na rynku europejskim wzrost importu atrakcyjniejszych cenowo produktów poliamidowych i pochodnych.

Wypracowana w III kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie minus 2,7%.
Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał i 9 miesięcy 2022 roku, którego publikacja nastąpi w dniu 9 listopada 2022 roku.

Informacje o decyzjach w zakresie ograniczeń produkcyjnych w spółkach z Grupy Azoty przekazane zostały przez Emitenta raportami: nr 23/2022 i nr 24/2022 w dniu 22 sierpnia 2022 roku, nr 25/2022 w dniu 23 sierpnia 2022 roku, nr 31/2022 i nr 32/2022 w dniu 12 października 2022 roku, nr 33/2022 w dniu 21 października 2022 roku oraz nr 34/2022 w dniu 27 października 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Załączniki
PlikOpis
Grupa Azoty_szacunkowe_wyniki_3Q2022.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA AZOTY SAChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-101Tarnów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatkowskiego8
(ulica)(numer)
+48 14 633 07 81+48 14 633 07 18
(telefon)(fax)
ir.tarnow@grupaazoty.comhttp://tarnow.grupaazoty.com
(e-mail)(www)
8730006829850002268
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-10-28Tomasz HincPrezes Zarządu
2022-10-28Marek WadowskiWiceprezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI ze spółek Giełdy Papierów Wartościowych GPW


Reklama

Czytaj dalej