Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BEST: Zawarcie przez Emitenta oraz jednostki zależne od BEST S.A. umowy uzupełniającej do umowy kredytowej (2023-09-22 14:41)

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr45/2023
Data sporządzenia: 2023-09-22
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Zawarcie przez Emitenta oraz jednostki zależne od BEST S.A. umowy uzupełniającej do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. o zawarciu z ING Bank Śląski S.A. (Bank) umowy uzupełniającej nr 5 do umowy kredytowej z 19 lipca 2016 r., niniejszym informuje, że Bank oraz BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ, BEST IV NSFIZ (Kredytobiorcy) oraz Emitent (Poręczyciel) zawarli dzisiaj kolejną umowę uzupełniającą (Umowa Uzupełniająca nr 6) do umowy kredytowej, zgodnie z którą Bank udzielił dodatkowego kredytu na rachunku w wysokości 50 mln zł. Tym samym w następstwie zawarcia Umowy Uzupełniającej nr 6:
a) maksymalna kwota kredytu dostępna łącznie dla Kredytobiorców wynosi do 400 mln zł i składa się na nią kredyt odnawialny w łącznej kwocie do 350 mln zł oraz kredyt na rachunku w łącznej kwocie do 50 mln zł;
b) kredyt na rachunku dostępny będzie do dnia 29 listopada 2023 r.;
c) maksymalna kwota poręczenia, wierzytelności Banku wynikających z udzielonego Kredytobiorcom kredytu, udzielonego przez Poręczyciela wynosi 480 mln zł;
d) pozostałe istotne postanowienia umowy kredytowej nie uległy zmianie.

Celem kredytu na rachunku jest finansowanie i refinansowanie zakupu portfeli wierzytelności od BEST III NSFIZ, a tym samym pozyskane środki zostaną przeznaczone na zapłatę przez BEST I NSFIZ ceny nabycia portfeli wierzytelności, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 44/2023 z 20 września 2023 r.

Postanowienia Umowy Uzupełniającej nr 6 wchodzą w życie z chwilą spełnienia przez Kredytobiorców warunku zawieszającego określonego w Umowie Uzupełniającej nr 6, tj. złożenia oświadczenia przez BEST II NSFIZ, BEST I NSFIZ oraz Poręczyciela o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 ust. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego oraz dostarczenia Bankowi ww. dokumentów. O spełnieniu warunku zawieszającego Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Pozostałe postanowienia Umowy Uzupełniającej nr 6 nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Ponadto Emitent informuje, iż dotychczas ustanowione przez Kredytobiorców zabezpieczenia wierzytelności Banku pozostały w mocy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BEST SA
(pełna nazwa emitenta)
BESTFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-537Gdynia
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łużycka8A
(ulica)(numer)
(0-58) 769 92 99(0-58) 769 92 26
(telefon)(fax)
best@best.com.plbest.com.pl
(e-mail)(www)
585-00-11-412190400344
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-09-22Krzysztof BorusowskiPrezes Zarządu
2023-09-22Marek KucnerWiceprezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej