Reklama
WIG82 031,49+0,11%
WIG202 419,54+0,06%
EUR / PLN4,32+0,07%
USD / PLN4,00+0,11%
CHF / PLN4,51-0,06%
GBP / PLN5,04+0,07%
EUR / USD1,08-0,03%
DAX17 762,59+0,48%
FT-SE7 672,59+0,56%
CAC 407 927,47+0,00%
DJI38 996,39+0,12%
S&P 5005 096,27+0,52%
ROPA BRENT83,08+1,32%
ROPA WTI79,37+1,37%
ZŁOTO2 050,88+0,33%
SREBRO22,67-0,26%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ZE PAK S.A.: raport finansowy (2023-11-29 23:19)

ESPI | 00:19 30 listopad 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2023
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-07-01 do 2023-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUstawy o Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2023-11-29
ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZE PAK S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-510Konin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kazimierska45
(ulica)(numer)
+48 63 247 30 00+48 63 247 30 30
(telefon)(fax)
zepak@zepak.com.plWWW.ZEPAK.COM.PL
(e-mail)(www)
6650001645310186795
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
Przychody ze sprzedaży2 277 1303 093 364497 483659 847
Zysk/Strata z działalności operacyjnej270 184392 88259 02783 806
Zysk/Strata brutto303 822396 55566 37684 589
Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej248 391288 20854 26661 478
Zysk (Strata) netto z działalności zaniechanej-49 192- -10 747-
Zysk (Strata) netto za okres obrotowy199 199288 20843 51961 478
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej223 199281 67148 76260 083
Całkowite dochody198 724288 12243 41561 459
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-207 551-255 353-45 344-54 469
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej80 538-360 36317 595-76 869
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-1 0081 046 404-220223 209
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-128 021430 688-27 96991 870
Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej na akcję (w złotych/euro na akcję)4,895,541,071,18
Zysk netto na akcję (w złotych/euro na akcję)4,395,540,961,18
Średnioważona liczba akcji50 823 54750 823 54750 823 54750 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.09.2023; 31.12.2022; 30.09.2023; 31.12.2022
Aktywa razem3 176 9554 539 455685 338967 921
Aktywa trwałe994 7141 978 515214 581421 867
Aktywa obrotowe2 182 2412 560 940470 757546 054
Kapitał własny ogółem1 377 8341 214 499297 229258 961
Kapitał podstawowy101 647101 64721 92721 674
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej931 031723 696200 844154 309
Zobowiązania razem1 799 1213 324 956388 110708 961
Zobowiązania długoterminowe858 3051 199 141185 155255 686
Zobowiązania krótkoterminowe940 8162 125 815202 955453 275
Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję)27,1123,905,855,10
Średnioważona liczba akcji50 823 54750 823 54750 823 54750 823 547
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 403 2372 150 925525 034458 815
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej400 325637 85987 459136 062
Zysk (Strata) brutto445 529670 84197 334143 097
Zysk (Strata) netto401 570568 42187 731121 250
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-227 091-34 389-49 612-7 336
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej90 689406 26619 81386 661
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-25830 140-566 429
Przepływy pieniężne netto razem-136 660402 017-29 85685 754
Zysk (Strata) netto na akcję w złotych /euro na akcję7,9011,181,732,38
Średnioważona liczba akcji (w sztukach)50 823 54750 823 54750 823 54750 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.09.2023; 31.12.2022; 30.09.2023; 31.12.2022
Aktywa razem2 665 4032 784 643574 986593 753
Aktywa trwałe792 941779 112171 055166 126
Aktywa obrotowe1 872 4622 005 531403 931427 628
Kapitał własny ogółem1 809 9911 408 421390 455300 309
Kapitał podstawowy101 647101 64721 92721 674
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania855 4121 376 222184 531293 444
Zobowiązania długoterminowe1291292828
Zobowiązania krótkoterminowe219 957106 28247 45022 662
Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję)35,6127,717,685,91
Średnioważona liczba akcji50 823 54750 823 54750 823 54750 823 547

Powyższe dane zostały przeliczone z zastosowaniem następujących kursów:

1) dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów (rachunku zysków i strat) oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych (rachunku przepływów pieniężnych) zgodnie z kursem stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów NBP z każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca okresu obrotowego od dnia 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku, co daje 4,5773 euro/złoty oraz od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 września 2022 roku, co daje 4,6880 euro/złoty;

2)dane dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) zgodnie ze średnim kursem euro/złoty ogłoszonym przez NBP na dzień 29 września 2023 roku, tj. 4,6356 euro/złoty oraz na dzień 31 grudnia 2022 roku, tj. 4,6899 euro/złoty.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
zepak_2023-3q_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_z_kif-sig-sig_signed-sig.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 roku oraz kwartalna informacja finansowa za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 roku
zepak_2023-3q_pozostałe_informacje-sig_signed-sig.pdfPozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-11-29Piotr WoźnyPrezes Zarządu
2023-11-29Zygmunt ArtwikWiceprezes Zarządu
2023-11-29Maciej NietopielWiceprezes Zarządu
2023-11-29Andrzej JaniszowskiWiceprezes Zarządu
2023-11-29Katarzyna SobierajskaWiceprezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej