Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

XTPL S.A.: Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za IV kwartał oraz 2023 rok. (2024-01-19 08:39)

|
selectedselectedselected
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2024
Data sporządzenia: 2024-01-19
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za IV kwartał oraz 2023 rok.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd XTPL S.A. ["Emitent", "Spółka", "XTPL"] przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat wstępnych szacunkowych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług osiągniętych przez Spółkę w czwartym kwartale oraz za rok 2023.

1.Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług Spółki w IV kwartale 2023 roku wyniosła 4.402 tys. PLN. W analogicznym okresie poprzedniego roku przychody wyniosły 3.406 tys. PLN. Podana wartość nie obejmuje przychodów związanych z realizacją dotacji związanych z realizacją przez Emitenta projektów badawczo-rozwojowych.

2.Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług Spółki za rok 2023 wyniosła 13.573 tys. PLN, wobec 10.042 tys. PLN zanotowanych w roku poprzednim. Podana wartość nie obejmuje przychodów związanych z realizacją dotacji związanych z realizacją przez Emitenta projektów badawczo-rozwojowych.

Wartość pozyskanych przez Spółkę środków z realizacji dotacji w IV kwartale 2023 roku wyniosła 700 tys. PLN, wobec 2.874 tys. PLN w IV kwartale 2022 roku. W ujęciu narastającym wartość ta wyniosła 3.400 tys. PLN, wobec 5.916 tys. PLN w roku 2022. Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że zgodnie z zasadami rozliczania tego typu grantów, część ww. środków zostanie uwzględniona w rachunku wyników Spółki, zaś pozostała część w bilansie, w pozycji przychodów przyszłych okresów.

Szacunkowa wartość stanu środków pieniężnych Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła 27.100 tys. PLN, w porównaniu do 31.743 tys. PLN na dzień 30 września 2023 roku. Na poziom środków pieniężnych istotny wpływ miała zakończona 12 lipca 2023 roku emisja akcji serii V (RB ESPI nr 37/2023 z dnia 12 lipca 2023 r.), w wyniku której Emitent pozyskał 36.575 tys. PLN. Środki pozyskane z emisji akcji mają posłużyć współfinansowaniu części z zaplanowanych inwestycji na łączną kwotę około 60 mln zł w latach 2023-2026 w trzech kluczowych obszarach biznesowych: sprzedaży, produkcji oraz B+R.
Na koniec roku 2022 r. stan środków pieniężnych wynosił 3.358 tys. PLN.

Wzrost zaprezentowanych przez Emitenta szacunkowych przychodów ze sprzedaży produktów i usług wynika z postępów w komercjalizacji rozwiązań technologicznych Spółki we wszystkich trzech liniach biznesowych: wdrożeniach przemysłowych, sprzedaży urządzeń Delta Printing System oraz sprzedaży nanotuszów.

Emitent uznał przedstawione powyżej wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów i usług osiągnięte w IV kwartale i za rok 2023 za informację poufną ze względu na znaczącą zmianę w ich poziomie względem przychodów wygenerowanych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Zarząd Spółki podkreśla, że przedstawione powyżej dane mają charakter szacunkowy i wstępny, co oznacza, że ostatecznie mogą się różnić od zaprezentowanych w raporcie okresowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Title: Preliminary estimates of revenues from the sale of products and services for Q4 and year 2023.

Legal basis: Article 17(1) MAR – inside information

Content of the Report:

The Management Board of XTPL S.A. ["Issuer", "Company", "XTPL"] announces information on preliminary estimated consolidated revenues from sales of products and services achieved by the Company in Q4 and for 2023.

1.The estimated value of the Company's consolidated revenues from sales of products and services in Q4 2023 amounted to PLN 4,402 thousand. In the same period of the previous year, revenues amounted to PLN 3,406 thousand. This amount does not include revenues related to the execution of grants related to the Issuer's research and development projects.

2.The estimated value of consolidated revenues from sales of the Company's products and services for 2023 amounted to PLN 13,573 thousand, compared to PLN 10,042 thousand reported in the previous year. The reported value does not include revenues related to the execution of grants related to the Issuer's research and development projects.

The value of funds raised by the Company from the implementation of grants in Q4 2023 amounted to PLN 700 thousand, compared to PLN 2,874 thousand in Q4 2022. Cumulatively, the value amounted to PLN 3,400 thousand, compared to PLN 5,916 thousand in 2022. The Issuer's Management Board notes that in accordance with the rules of accounting for this type of subsidy, part of the above-mentioned funds will be recognized in the Company's income statement, while the remainder will be recognized in the balance sheet, in the position of deferred income

The Company's estimated cash balance as of December 31, 2023 was PLN 27,100 thousand, compared to PLN 31,743 thousand as of September 30, 2023. The level of cash was significantly affected by the issue of series V shares completed on July 12, 2023 (ESPI Current Report No. 37/2023 dated July 12, 2023), as a result of which the Issuer raised PLN 36,575 thousand. The funds raised from the share issue are to be used to co-finance part of the planned investments for a total of about PLN 60 million in 2023-2026 in three key business areas: sales, production and R&D.

At the end of 2022, the cash balance was PLN 3,358 thousand.

The increase in the Issuer's presented estimated revenue from sales of products and services is due to the progress in the commercialization of the Company's technological solutions in all three business lines: industrial implementations, sales of Delta Printing System equipment and sales of nanoinks.

The Issuer considered the preliminary consolidated revenues from sales of products and services achieved in the fourth quarter and for 2023 presented above as confidential information due to the significant change in their level relative to the revenues generated in the same period of the previous year.

The Company's Management Board emphasizes that the data presented above are estimates and preliminary, which means that they may ultimately differ from those presented in the interim report.

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTPL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stabłowicka147
(ulica)(numer)
+48 71 707 22 04+47 71 707 22 04
(telefon)(fax)
investors@xtpl.comwww.xtpl.com
(e-mail)(www)
9512394886361898062
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2024-01-19Jacek OlszańskiCzłonek Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej