Reklama
WIG83 007,32-0,13%
WIG202 457,83-0,25%
EUR / PLN4,31-0,03%
USD / PLN3,97+0,06%
CHF / PLN4,52-0,05%
GBP / PLN5,03-0,07%
EUR / USD1,08-0,10%
DAX17 556,49+0,76%
FT-SE7 683,00-0,02%
CAC 407 948,40+0,23%
DJI38 972,41-0,25%
S&P 5005 078,18+0,17%
ROPA BRENT82,34-0,06%
ROPA WTI77,87+0,01%
ZŁOTO2 030,80+0,02%
SREBRO22,40-0,36%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

XTB: Zawiadomienie od XX ZW Investment Group S.A. o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez niego akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (2023-05-09 17:31)

ESPI | 19:31 09 maj 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2023
Data sporządzenia: 2023-05-09
Skrócona nazwa emitenta
XTB
Temat
Zawiadomienie od XX ZW Investment Group S.A. o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez niego akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII ORAZ JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ BYŁOBY TO NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.


Zarząd XTB S.A. (“Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 9 maja 2023 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariusza Spółki – XX ZW Investment Group S.A. („Akcjonariusz”) („Zawiadomienie”), w którym Akcjonariusz poinformował, że po złożeniu Zawiadomienia rozpocznie się proces przyspieszonej budowy księgi popytu skierowany wyłącznie do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria tj. w Polsce oraz poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki w oparciu o Regulację S na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zm., wyłącznie na rzecz (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) (także w zakresie, w jakim stanowi ono część prawa krajowego Wielkiej Brytanii na mocy Ustawy o wystąpieniu z Unii Europejskiej z 2018 r.) lub do (ii) inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora, z uwagi na co (w każdym przypadku) wymóg publikacji prospektu nie będzie miał zastosowania, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) i/lub art. 1 ust. 4 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego („ABB”), którego celem będzie sprzedaż przez Akcjonariusza ok. 7.000.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 5,96% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących ok. 5,96% ogólnej liczby głosów w Spółce („Akcje Sprzedawane”). Zakładając sprzedaż wszystkich Akcji Sprzedawanych w ramach procesu ABB, Akcjonariusz będzie posiadał 71.629.794 akcji Spółki, stanowiących ok. 61,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz ok. 61,02% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W związku z ABB Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie wraz z Banco Santander S.A. pełnią rolę Wyłącznego Globalnego Koordynatora oraz Współprowadzącego Księgę Popytu (Sole Global Coordinator oraz Joint Bookrunner), a Trigon Dom Maklerski S.A. pełni rolę Współprowadzącego Księgę Popytu (Joint Bookrunner).

Zgodnie z Zawiadomieniem:
• Rozpoczęcie budowania księgi popytu nastąpi niezwłocznie i może być zakończone w każdym czasie.
• Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych, zostaną ogłoszone po zamknięciu księgi popytu.
• Akcjonariusz zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub terminów ABB w dowolnym momencie, a także do zawieszenia ABB lub odwołania ABB w każdym czasie.
• Zamiarem Akcjonariusza jest pozostanie strategicznym inwestorem w Spółce i dalsze wspieranie Spółki w jej dynamicznym rozwoju.
• W związku z ABB, Akcjonariusz zobowiązał się, z zastrzeżeniem standardowo praktykowanych wyjątków, do przestrzegania ograniczenia zbywalności pozostałych posiadanych przez niego po ABB akcji Spółki przez okres 180 dni od dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach ABB.Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Niniejszy materiał ani żadna jego cześć nie jest przeznaczony do dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych jurysdykcjach, w których taka dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zm. („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji lub w ramach transakcji, która nie podlega obowiązkowi rejestracji na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Niniejszym materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
XTB SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTBFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta67
(ulica)(numer)
+48 22 201 95 50+48 22 520 22 81
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@xtb.comwww.xtb.com/pl
(e-mail)(www)
5272443955015803782
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-05-09Paweł SzejkoCzłonek Zarządu
2023-05-09Jakub KubackiCzłonek Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej