Reklama
WIG83 007,32-0,13%
WIG202 457,83-0,25%
EUR / PLN4,31-0,08%
USD / PLN3,97-0,11%
CHF / PLN4,51-0,05%
GBP / PLN5,04-0,06%
EUR / USD1,09+0,06%
DAX17 556,49+0,76%
FT-SE7 685,78+0,02%
CAC 407 948,40+0,23%
DJI38 891,52-0,45%
S&P 5005 065,65-0,08%
ROPA BRENT83,24+1,84%
ROPA WTI78,41+1,04%
ZŁOTO2 032,93+0,08%
SREBRO22,54+0,04%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

XTB: raport finansowy (2022-11-08 00:05)

ESPI | 01:05 08 listopad 2022

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporz¹dzenia w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych)
dla emitentów papierów wartoœciowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ wytwórcz¹, budowlan¹, handlow¹ lub us³ugow¹
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2022-11-08
XTB SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTBFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta67
(ulica)(numer)
+48 22 201 95 50+48 22 520 22 81
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@xtb.comwww.xtb.com
(e-mail)(www)
5272443955015803782
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów01.01.2022-30.09.202201.01.2021-30.09.202101.01.2022-30.09.202201.01.2021-30.09.2021
Przychody z działalności operacyjnej1 227 503442 028261 83996 968
Zysk z działalności operacyjnej827 171193 971176 44442 551
Zysk przed opodatkowaniem876 194206 211186 90145 237
Zysk netto715 789169 311152 68537 142
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)6,101,441,300,32
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych01.01.2022-30.09.202201.01.2021-30.09.202101.01.2022-30.09.202201.01.2021-30.09.2021
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej856 349163 105182 66835 780
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(23 214)250 209(4 952)54 888
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(179 254)(214 532)(38 237)(47 062)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów653 881198 782139 48043 607
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej:30.09.202231.12.202130.09.202231.12.2021
Aktywa razem4 176 5113 147 743857 635684 381
Zobowiązania razem2 714 1482 232 183557 343485 320
Kapitał podstawowy5 8695 8691 2051 276
Kapitał własny1 462 363915 560300 292199 061
Liczba akcji (w szt.)117 383 635117 383 635117 383 635117 383 635
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)12,467,802,561,70

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR w następujący sposób:
* pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego:
− za okres bieżący: 4,6880;
− za okres porównawczy: 4,5585;
* pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na koniec okresu sprawozdawczego:
− za okres bieżący: 4,8698;
− za okres porównawczy: 4,5994.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport za III kwartał 2022 roku (PL).pdfRaport za III kwartał 2022 roku
Raport za III kwartał 2022 roku (ENG) FINAL.pdfRaport za III kwartał 2022 roku - tłumaczenie na język angielski

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-11-08Paweł SzejkoCzłonek Zarządu
2022-11-08Jakub KubackiCzłonek Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej