Reklama
WIG83 007,32-0,13%
WIG202 457,83-0,25%
EUR / PLN4,31-0,09%
USD / PLN3,97-0,09%
CHF / PLN4,51-0,07%
GBP / PLN5,04-0,07%
EUR / USD1,09+0,02%
DAX17 556,49+0,76%
FT-SE7 683,02-0,02%
CAC 407 948,40+0,23%
DJI38 889,82-0,46%
S&P 5005 068,87-0,01%
ROPA BRENT83,08+1,64%
ROPA WTI78,29+0,89%
ZŁOTO2 030,77-0,02%
SREBRO22,51-0,09%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

XTB: raport finansowy (2022-08-19 00:02)

ESPI | 02:02 19 sierpień 2022

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2022
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartoœciowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ wytwórcz¹, budowlan¹, handlow¹ lub us³ugow¹
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2022 obejmujące okresod 2022-01-01 do 2022-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2022-08-19
XTB SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTBFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta67
(ulica)(numer)
+48 22 201 95 50+48 22 520 22 81
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@xtb.comwww.xtb.com
(e-mail)(www)
5272443955015803782
(NIP)(REGON)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2022półrocze / 2021półrocze / 2022półrocze / 2021
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów:01.01-30.06.202201.01-30.06.202101.01-30.06.202201.01-30.06.2021
Przychody z działalności operacyjnej836 214241 999180 11453 219
Zysk z działalności operacyjnej568 42878 713122 43517 310
Zysk przed opodatkowaniem585 64778 023126 14417 158
Zysk netto479 57065 006103 29514 296
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)4,090,550,880,12
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych:01.01-30.06.202201.01-30.06.202101.01-30.06.202201.01-30.06.2021
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej585 54740 371126 1228 878
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(21 438)248 846(4 618)54 725
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(178 577)(213 093)(38 464)(46 862)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów385 53276 12483 04016 741
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej:30.06.202231.12.202130.06.202231.12.2021
Aktywa razem3 678 1673 147 743785 832684 381
Zobowiązania razem2 456 6932 232 183524 867485 320
Kapitał podstawowy5 8695 8691 2541 276
Kapitał własny1 221 474915 560260 965199 061
Liczba akcji (w szt.)117 383 635117 383 635117 383 635117 383 635
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)10,417,802,221,70
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów:01.01-30.06.202201.01-30.06.202101.01-30.06.202201.01-30.06.2021
Przychody z działalności operacyjnej779 835212 710167 97046 778
Zysk z działalności operacyjnej556 81374 972119 93316 488
Zysk przed opodatkowaniem577 73374 605124 43916 407
Zysk netto472 24261 961101 71713 626
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)4,020,530,870,12
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych:01.01-30.06.202201.01-30.06.202101.01-30.06.202201.01-30.06.2021
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej516 55255 662111 26112 241
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(25 442)245 187(5 480)53 920
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(178 009)(212 557)(38 342)(46 745)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów313 10188 29267 43919 417
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej30.06.202231.12.202130.06.202231.12.2021
Aktywa razem3 456 5952 971 558738 494646 075
Zobowiązania razem2 247 7732 059 139480 232447 697
Kapitał podstawowy5 8695 8691 2541 276
Kapitał własny1 208 822912 419258 262198 378
Liczba akcji (w szt.)117 383 635117 383 635117 383 635117 383 635
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)10,307,772,201,69

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR w następujący sposób:
* pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego:
− za okres bieżący: 4,6427;
− za okres porównawczy: 4,5472;

* pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na koniec okresu sprawozdawczego:
− za okres bieżący: 4,6806;
− za okres porównawczy: 4,5994.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Raport za I półrocze 2022 roku (PL).pdfRaport za I półrocze 2022 roku - wersja w j, polskim
Raport - półroczne skonsolidowane PL 30.06.2022.pdfRaport audytora z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Raport - półroczne jednostkowe PL 30.06.2022.pdfRaport audytora z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
Raport za I półrocze 2022 roku (ENG).pdfRaport za I półrocze 2022 roku (tłumaczenie na j. angielski)
Raport - półroczne skonsolidowane ENG 30.06.2022.pdfRaport audytora z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (tłumaczenie na j. angielski)
Raport - Półroczne jednostkowe ENG 30.06.2022.pdfRaport audytora z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego (tłumaczenie na j. angielski)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-08-19Paweł SzejkoCzłonek Zarządu
2022-08-19Jakub KubackiCzłonek Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej