Reklama
WIG0,00+0,00%
WIG202 376,92-0,89%
EUR / PLN4,32+0,02%
USD / PLN3,98+0,08%
CHF / PLN4,50+0,01%
GBP / PLN5,05-0,04%
EUR / USD1,08-0,08%
DAX17 716,17-0,11%
FT-SE7 612,52-0,36%
CAC 407 956,41+0,28%
DJI38 989,83-0,25%
S&P 5005 130,95-0,12%
ROPA BRENT82,48-0,37%
ROPA WTI78,33-0,55%
ZŁOTO2 116,31+0,10%
SREBRO23,90+0,00%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

SIMFABRIC S.A.: raport finansowy (2023-11-29 17:10)

ESPI | 18:10 29 listopad 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2023
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-07-01 do 2023-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2023-11-29
SIMFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SIMFABRIC S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-867Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II27
(ulica)(numer)
+48 519 486 720
(telefon)(fax)
contact@simfabric.comwww.simfabric.com
(e-mail)(www)
951242292136590199600000
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług8 0425 2811 7291 138
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 3162 1521 369464
EBITDA*6 9643 2141 510692
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem6 5843 9161 427844
Zysk (strata) netto6 1113 4841 325750
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 989(4 220)648(909)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(7 348)(9 087)(1 593)(1 957)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej129 09231 958
Przepływy pieniężne netto – razem(4 347)(4 215)(942)(908)
Aktywa / Pasywa razem31 09127 8636 7575 941
Aktywa trwałe17 03811 0853 7032 364
Aktywa obrotowe14 05416 7783 0543 577
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej13 14713 0962 8572 792
Kapitał mniejszości14 49411 7493 1502 505
Zobowiązania razem3 5713 018776643
Zobowiązania długoterminowe1 8011 108391236
Zobowiązania krótkoterminowe1 7701 910385407
czba akcji na 30.09.2023 r.6 250 0006 250 0006 250 0006 250 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) za III kwartał0,980,560,210,12
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) na 30.09.2023 r.4,424,990,961,08

Powyższe dane finansowe za okres pierwszych 9 miesięcy 2023 i 2022 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na dzień 30 września 2023 r. – 4,6015 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2022 r. – 4,6899 PLN/EURO,

- pozycje skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września 2023 r. – 4,6130 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 30 września 2022 r. – 4,6427 PLN/EUR.

*EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SimFabric_30.09.2023_Q3_2023.pdfSimFabric Sprawozdanie Kwartalne Q3 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-11-29Julia Natalia LeszczyńskaPrezes ZarząduJulia Natalia Leszczyńska

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej