Reklama

Brak danych

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

SBE: Emisja warrantów subskrypcyjnych Softblue Spółka Akcyjna (2023-08-01 19:13)

EBI | 21:13 01 sierpień 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin

Spis załączników:

Zarząd Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 31 lipca 2023 r. Spółka wyemitowała 5.400.000 (pięć milionów czterysta tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D („warranty subskrypcyjne”), które zostały objęte przez 15 osób fizycznych – pracowników, partnerów i współpracowników Spółki, członków Zarządu Spółki i Prokurenta. Warranty subskrypcyjne nie zostały wydane członkom Rady Nadzorczej. Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy). Cena emisyjna akcji serii D została ustalona przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej i wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). Uprawniony z warrantów subskrypcyjnych będzie mógł objąć akcje zwykłe na okaziciela serii D w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku. Warranty subskrypcyjne są niezbywalne.

Zarząd Spółki jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych oraz zamiany ich na akcje serii D na podstawie uchwał walnego zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2018 r.:
- uchwała nr 16 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz
- uchwała nr 17 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

Zarząd wykorzystał istniejące możliwości emisyjne warrantów i skierował je do osób kluczowych dla rozwoju firmy. Zarząd opierał swoją decyzję na istniejących wynikach badań, które jednoznacznie wskazują że osoby posiadające akcje są bardziej skłonne dłużej pozostać w firmie ponieważ mają długoterminowy interes w jej powodzeniu. Osoby takie czują się bardziej związane z celami i misją firmy. Takie postępowanie prowadzi do wykorzystania ich kreatywności i pomysłów w celu rozwoju innowacyjnych rozwiązań z których będzie korzystać cała organizacja. Reasumując celem emisji było długoterminowe powiązanie kluczowych osób z firmą oraz powiązanie sukcesu pracowników i współpracowników z sukcesem firmy. Takie postępowanie jest zgodne ze strategią rozwoju firmy prowadzącą do jej przeskalowania i ekspansji międzynarodowej. Współwłaścicielstwo tych osób zwiększy ich motywację i efektywność. Dalekosiężnie takie postępowanie przyczyni się do zwiększenia wartości firmy co przyniesie korzyści wszystkim akcjonariuszom.

Protokół z przedmiotowego walnego zgromadzenia został przez Spółkę opublikowany raportem EBI nr 8/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-08-01 19:13:13Michał KierulPrezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej