Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Rimini Street ogłasza wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2023 r.

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosił dzisiaj wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał zakończony 30 września 2023 r.– W trzecim kwartale 2023 r. nasze kompleksowe rozwiązanie outsourcingowe w zakresie ERP, Rimini ONETM, oraz nasze rozwiązania z zakresu produktów SAP w dalszym ciągu cieszyły się rosnącym zapotrzebowaniem na całym świecie, na co wpływ miały po części aktualne warunki makroekonomiczne, w których – naszym zdaniem – rozbudowane, kompleksowe portfolio usług naszej firmy jest coraz bardziej cenione przez potencjalnych i obecnych klientów, a po części dalszy rozwój działań zmierzających do wprowadzania naszej oferty na rynek – powiedział Seth A. Ravin, współzałożyciel, przewodniczący, dyrektor generalny i prezes zarządu Rimini Street.

Wybrane najważniejsze wyniki finansowe za III kwartał 2023 r.

 • W III kwartale 2023 r. wartość przychodów osiągnęła poziom 107,5 mln USD, co stanowi wzrost o 5,4% w stosunku do kwoty 101,9 mln USD uzyskanej w analogicznym okresie w roku poprzednim.
 • Wartość przychodów w USA osiągnęła poziom 55,7 mln USD, co stanowi wzrost o 4,3% w stosunku do kwoty 53,4 mln USD uzyskanej w analogicznym okresie w roku poprzednim.
 • Wartość międzynarodowych przychodów osiągnęła poziom 51,7 mln USD, co stanowi wzrost o 6,6% w stosunku do kwoty 48,5 mln USD uzyskanej w analogicznym okresie w roku poprzednim.
 • Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym wyniosły w III kwartale 2023 r. 416,3 mln USD, co stanowi wzrost o 4,1% w stosunku do kwoty 399,8 mln USD uzyskanej w analogicznym okresie w roku poprzednim.
 • W ciągu dwunastomiesięcznego okresu, który zakończył się z dniem 30 września 2023 r., wskaźnik utrzymania przychodów wyniósł 94%, co odpowiada wynikowi uzyskanemu na dzień 30 września 2022 r.
 • Przychody z tytułu opłat abonamentowych wyniosły 104,1 mln USD, co stanowi 96,9% przychodów ogółem za III kwartał 2023 r. w porównaniu z wartością przychodów z tytułu opłat abonamentowych 99,9 mln USD, które stanowiły 98,1% przychodów ogółem w tym samym okresie roku ubiegłego.
 • Należności z faktur w III kwartale 2023 r. wyniosły 60,5 mln USD, co stanowi wzrost o 21,7% w stosunku do kwoty 49,7 mln USD uzyskanej w analogicznym okresie w roku poprzednim.
 • Marża brutto za III kwartał 2023 r. wyniosła 62,7%, w porównaniu z 61,5% w tym samym okresie roku ubiegłego.
 • Dochód z działalności operacyjnej wyniósł w III kwartale 2023 r. 11,2 mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie w roku poprzednim uzyskano kwotę 2,0 mln USD.
 • Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w III kwartale 2023 r. 16,5 mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie w roku poprzednim uzyskano kwotę 10,7 mln USD
 • Zysk netto za III kwartał 2023 r. ukształtował się na poziomie 6,8 mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie w roku poprzednim odnotowano stratę netto w kwocie 0,4 mln USD.
 • Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w III kwartale 2023 r. 12,1 mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie w roku poprzednim uzyskano kwotę 8,3 mln USD.
 • Skorygowany wskaźnik EBITDA za III kwartał 2023 r. osiągnął poziom 18,2 mln USD w porównaniu z 10,0 mln USD w analogicznym okresie w roku poprzednim.
 • Podstawowy i rozwodniony zysk netto za akcję przypadający na posiadaczy akcji zwykłych spółki stanowił w III kwartale 2023 r. zysk netto za akcję w wysokości 0,08 USD w porównaniu z podstawową i rozwodnioną stratą netto na akcję wynoszącą 0,00 USD w analogicznym okresie w roku poprzednim.
 • Wartość inwestycji pieniężnych i krótkoterminowych wyniosła 128,1 mln USD na dzień 30 września 2023 r. w stosunku do kwoty 129,7 mln USD na dzień 30 września 2022 r.

Porównania zawartych w niniejszej informacji prasowej wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnymi wskaźnikami finansowymi z zastosowaniem standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych zawartych w dalszej części dokumentu. Objaśnienie tych wskaźników oraz powodów, dla których firma uważa je za istotne, a także metod, jakie zastosowano przy ich obliczeniach, można znaleźć w akapicie pt. „Wskaźniki finansowe nieprzewidziane w GAAP i niektóre inne kluczowe mierniki”.

Reklama

Wybrane najważniejsze wyniki operacyjne za III kwartał 2023 r.

Prognozy biznesowe na 2023 r.

Firma w dalszym ciągu wstrzymuje się z prognozą do czasu uzyskania większej jasności co do skutków procesów sądowych toczących się w sądach federalnych USA w przedmiocie sporu z Oracle.

Informacje o transmisji internetowej i telekonferencji

W dniu 1 listopada 2023 r. o godz. 17:00 czasu wschodniego (godz. 14:00 czasu pacyficznego) spółka Rimini Street zorganizuje wirtualne posiedzenie i telekonferencję, aby omówić wyniki za III kwartał 2023 r. oraz skomentować wybrane wyniki uzyskane do tej pory w IV kwartale 2023 r. Relację na żywo będzie można śledzić na stronie spółki poświęconej relacjom z inwestorami za pośrednictwem linku do wydarzeń z zakresu relacji inwestorskich Rimini Street oraz bezpośrednio za pomocą linku do transmisji internetowej. Udział w telekonferencji będzie możliwy po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem linku umożliwiającego rejestrację uczestników zdalnych. Retransmisja będzie dostępna przez rok po wydarzeniu.

Reklama

Przedstawienie wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP

W niniejszej informacji prasowej zawarto wskaźniki finansowe obliczone bez zastosowania standardów GAAP. Wskaźniki te nie opierają się na zbiorze powszechnych standardów lub zasad rachunkowości. Stanowią one uzupełnienie i nie należy ich interpretować jako wyznacznika wyników z działalności spółki zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących na terenie Stanów Zjednoczonych, powszechnie uznanych standardów rachunkowości (ang. generally accepted accounting principles, GAAP). Wskaźniki te należy zatem traktować jako dodatkowe informacje, które nie zastępują ani nie są nadrzędne w stosunku do wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami GAAP. Porównania wskaźników z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych zawartych w niniejszej informacji prasowej. W części pt. „Wskaźniki finansowe nieprzewidziane w GAAP i niektóre inne kluczowe mierniki” opisano i objaśniono wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP w odniesieniu do działalności spółki.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russell 2000® jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5300 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę rozwiązań z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Instagram, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Reklama

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „prognoza”, „planuje”, „możliwe”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi, w tym decyzją sądu w sprawie nierozstrzygniętych odwołań lub wszelkich nowych roszczeń; dodatkowe koszty ponoszone w związku z zastosowaniem zakazów sądowych dotyczących określonych praktyk biznesowych spółki oraz ich wpływu na przychody i koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą nasi klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają nasi klienci i potencjalni klienci, a także naszą zdolność do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; naszą zdolność do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności, zarządzania kosztami uzyskania przychodów oraz precyzyjnego przewidywania wysokości dochodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez nas rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność naszego cyklu sprzedaży, ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania, w tym naszą zdolność do ich precyzyjnego prognozowania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; naszą zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; naszą zdolność do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych interpretacji podatkowych, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 1 listopada 2023 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2023 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

RIMINI STREET, INC.

Niepoddany kontroli skrócony skonsolidowany bilans

(w tysiącach, z wyłączeniem kwot podanych w przeliczeniu na 1 akcję)

AKTYWA

 

30 września
2023 r.

 

31 grudnia
2022 r.

Aktywa obrotowe:

 

 

 

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

 

$

108 233

 

 

$

109 008

 

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania

 

 

427

 

 

 

426

 

Należności od innych podmiotów pomniejszone o odpisy w kwotach odpowiednio 860 i 723 USD

 

 

61 191

 

 

 

116 093

 

Odroczone koszty umów, bieżące

 

 

17 641

 

 

 

17 218

 

Inwestycje krótkoterminowe

 

 

19 914

 

 

 

20 115

 

Wydatki opłacone z góry i inne

 

 

24 678

 

 

 

18 846

 

Aktywa obrotowe razem

 

 

232 084

 

 

 

281 706

 

Aktywa trwałe:

 

 

 

 

Rzeczowe aktywa trwałe, pomniejszone o skumulowaną amortyzację w kwocie odpowiednio 17 320 i 15 441 USD

 

 

8 488

 

 

 

6 113

 

Aktywa z tytułu praw użytkowania w ramach leasingu operacyjnego

 

 

6 339

 

 

 

7 142

 

Odroczone koszty kontraktów, długoterminowe

 

 

22 412

 

 

 

23 508

 

Depozyty i inne

 

 

6 643

 

 

 

7 057

 

Odroczony podatek dochodowy, netto

 

 

59 009

 

 

 

65 515

 

Aktywa razem

 

$

334 975

 

 

$

391 041

 

ZOBOWIĄZANIA, PODLEGAJĄCE WYKUPOWI AKCJE UPRZYWILEJOWANE I DEFICYT KAPITAŁU WŁASNEGO

Zobowiązania bieżące:

 

 

 

 

Zobowiązania o krótkim terminie zapadalności z tytułu kredytów długoterminowych

 

$

5 912

 

 

$

4 789

 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

 

 

6 139

 

 

 

8 040

 

Narosłe wynagrodzenia, świadczenia i prowizje

 

 

35 782

 

 

 

37 459

 

Inne narosłe zobowiązania

 

 

22 718

 

 

 

32 676

 

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego, krótkoterminowe

 

 

4 175

 

 

 

4 223

 

Odroczone przychody, bieżące

 

 

214 073

 

 

 

265 840

 

Zobowiązania bieżące razem

 

 

288 799

 

 

 

353 027

 

Zobowiązania długoterminowe:

 

 

 

 

Zadłużenie długoterminowe, pomniejszone o zobowiązania o krótkim terminie zapadalności

 

 

65 671

 

 

 

70 003

 

Odroczone przychody, długoterminowe

 

 

24 326

 

 

 

34 081

 

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego, długoterminowe

 

 

7 511

 

 

 

9 094

 

Inne zobowiązania długoterminowe

 

 

1 718

 

 

 

2 006

 

Zobowiązania razem

 

 

388 025

 

 

 

468 211

 

Deficyt kapitału własnego:

 

 

 

 

Akcje uprzywilejowane, o wartości nominalnej 0,0001 USD. Zatwierdzono 99 820 akcji (wyłączając 180 akcji uprzywilejowanych serii A); nie oznaczono żadnej innej serii

 

 

 

 

 

 

Akcje zwykłe, o wartości nominalnej 0,0001 USD. Zatwierdzono 1 000 000 akcji; wyemitowano i nie wykupiono odpowiednio 89 323 i 88 517 akcji

 

 

9

 

 

 

9

 

Dodatkowy wpłacony kapitał

 

 

164 522

 

 

 

156 401

 

Skumulowane inne całkowite straty

 

 

(4 904

)

 

 

(4 195

)

Skumulowany deficyt

 

 

(211 561

)

 

 

(228 269

)

Akcje własne, w cenie nabycia

 

 

(1 116

)

 

 

(1 116

)

Deficyt kapitału własnego razem

 

 

(53 050

)

 

 

(77 170

)

Zobowiązania i deficyt kapitału własnego razem

 

$

334 975

 

 

$

391 041

 

RIMINI STREET, INC.

Niepoddane kontroli skrócone skonsolidowane sprawozdanie z działalności

(w tysiącach, z wyłączeniem kwot podanych w przeliczeniu na 1 akcję)

 

 

Za okres 3 miesięcy zakończony w dniu

 

Za okres 9 miesięcy zakończony w dniu

 

 

30 września

 

30 września

 

 

2023 r.

 

2022 r.

 

2023 r.

 

2022 r.

Przychody

 

$

107 453

 

 

$

101 931

 

 

$

319 386

 

 

$

301 041

 

Koszty uzyskania przychodu

 

 

40 110

 

 

 

39 271

 

 

 

118 802

 

 

 

113 822

 

Zysk brutto

 

 

67 343

 

 

 

62 660

 

 

 

200 584

 

 

 

187 219

 

Koszty działalności operacyjnej:

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty sprzedaży i marketingu

 

 

35 593

 

 

 

35 934

 

 

 

107 356

 

 

 

103 840

 

Koszty ogólne i administracyjne

 

 

18 384

 

 

 

18 454

 

 

 

55 475

 

 

 

57 267

 

Koszty reorganizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

59

 

 

 

 

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu:

 

 

 

 

 

 

 

 

Honoraria i pozostałe koszty procesów sądowych

 

 

2 127

 

 

 

6 145

 

 

 

5 475

 

 

 

12 837

 

Koszty ubezpieczeń i koszty podlegające odzyskaniu (netto)

 

 

 

 

 

92

 

 

 

 

 

 

(389

)

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)

 

 

2 127

 

 

 

6 237

 

 

 

5 475

 

 

 

12 448

 

Koszty operacyjne ogółem

 

 

56 104

 

 

 

60 625

 

 

 

168 365

 

 

 

173 555

 

Dochód z działalności operacyjnej

 

 

11 239

 

 

 

2 035

 

 

 

32 219

 

 

 

13 664

 

Dochód (koszty) spoza działalności operacyjnej:

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty odsetek

 

 

(1 413

)

 

 

(1 167

)

 

 

(4 139

)

 

 

(2 974

)

Pozostałe dochody (koszty) (netto)

 

 

990

 

 

 

(1 329

)

 

 

1 799

 

 

 

(2 696

)

Dochód przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym

 

 

10 816

 

 

 

(461

)

 

 

29 879

 

 

 

7 994

 

Koszty podatku dochodowego

 

 

(4 015

)

 

 

56

 

 

 

(13 171

)

 

 

(5 202

)

Dochód (strata) netto

 

$

6 801

 

 

$

(405

)

 

$

16 708

 

 

$

2 792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zysk (strata) netto przypadający(-a) na posiadaczy akcji zwykłych

 

$

6 801

 

 

$

(405

)

 

$

16 708

 

 

$

2 792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zysk (strata) netto za akcję przypadający(-a) na posiadaczy akcji zwykłych:

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowy(-a)

 

$

0,08

 

 

$

 

 

$

0,19

 

 

$

0,03

 

Rozwodniony(-a)

 

$

0,08

 

 

$

 

 

$

0,19

 

 

$

0,03

 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych pozostających w obrocie:

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowa

 

 

89 228

 

 

 

87 965

 

 

 

88 942

 

 

 

87 441

 

Rozwodniona

 

 

89 357

 

 

 

87 965

 

 

 

89 322

 

 

 

89 054

 

RIMINI STREET, INC.

Porównania wskaźników obliczonych z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP

(w tysiącach)

 

 

Za okres 3 miesięcy zakończony w dniu

 

Za okres 9 miesięcy zakończony w dniu

 

 

30 września

 

30 września

 

 

2023 r.

 

2022 r.

 

2023 r.

 

2022 r.

Porównanie dochodu z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dochód z działalności operacyjnej

 

$

11 239

 

 

$

2 035

 

 

$

32 219

 

 

$

13 664

 

Korekty bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)

 

 

2 127

 

 

 

6 237

 

 

 

5 475

 

 

 

12 448

 

Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki

 

 

3 131

 

 

 

2 443

 

 

 

9 056

 

 

 

8 653

 

Koszty reorganizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

59

 

 

 

 

Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP

 

$

16 497

 

 

$

10 715

 

 

$

46 809

 

 

$

34 765

 

Porównanie dochodu netto bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dochód (strata) netto

 

$

6 801

 

 

$

(405

)

 

$

16 708

 

 

$

2 792

 

Korekty bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)

 

 

2 127

 

 

 

6 237

 

 

 

5 475

 

 

 

12 448

 

Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki

 

 

3 131

 

 

 

2 443

 

 

 

9 056

 

 

 

8 653

 

Koszty reorganizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

59

 

 

 

 

Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP

 

$

12 059

 

 

$

8 275

 

 

$

31 298

 

 

$

23 893

 

Porównanie skorygowanego wskaźnika EBITDA bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dochód (strata) netto

 

$

6 801

 

 

$

(405

)

 

$

16 708

 

 

$

2 792

 

Korekty bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty odsetek

 

 

1 413

 

 

 

1 167

 

 

 

4 139

 

 

 

2 974

 

Koszty podatku dochodowego

 

 

4 015

 

 

 

(56

)

 

 

13 171

 

 

 

5 202

 

Koszty amortyzacji

 

 

752

 

 

 

649

 

 

 

2 001

 

 

 

1 871

 

EBITDA

 

 

12 981

 

 

 

1 355

 

 

 

36 019

 

 

 

12 839

 

Korekty bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)

 

 

2 127

 

 

 

6 237

 

 

 

5 475

 

 

 

12 448

 

Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki

 

 

3 131

 

 

 

2 443

 

 

 

9 056

 

 

 

8 653

 

Koszty reorganizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

59

 

 

 

 

Skorygowany zysk EBITDA

 

$

18 239

 

 

$

10 035

 

 

$

50 609

 

 

$

33 940

 

Należności z faktur:

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychody

 

$

107 453

 

 

$

101 931

 

 

$

319 386

 

 

$

301 041

 

Odroczony przychód krótko- i długoterminowy, na koniec okresu

 

 

238 399

 

 

 

248 187

 

 

 

238 399

 

 

 

248 187

 

Odroczony przychód krótko- i długoterminowy, na początek okresu

 

 

285 324

 

 

 

300 387

 

 

 

299 921

 

 

 

300 268

 

Zmiany w przychodach odroczonych

 

 

(46 925

)

 

 

(52 200

)

 

 

(61 522

)

 

 

(52 081

)

Należności z faktur

 

$

60 528

 

 

$

49 731

 

 

$

257 864

 

 

$

248 960

 


Contacts

Kontakt dla inwestorów
Dean Pohl
Rimini Street, Inc.
+1 925 523-7636
dpohl@riministreet.com

Kontakt dla mediów
Janet Ravin
Rimini Street, Inc.
+1 702 285-3532
pr@riministreet.com


Read full story here

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Business Wire

Business Wire

Business Wire Official Profile


Reklama

Czytaj dalej