Reklama

Brak danych

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

PHN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał (2021-06-02 17:18)

ESPI | 19:18 02 czerwiec 2021

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia:2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978, z kapitałem zakładowym w wysokości 51.100.574,00 zł w całości opłaconym (,,Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5 , art. 402¹ oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada, o godzinie 10.00.

Szczegółowy porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2020 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2020 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2020 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2020 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2020 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki jako organu Spółki za 2020 r.
10. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.;
c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2020 r.;
d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2020 r.;
e) podziału zysku za rok 2020, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz przeznaczeniu kapitału zapasowego;
f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2020 r.;
g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2020 r.
12. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za lata 2019 – 2020.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Załączniki
PlikOpis
PHN - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN - 29.06.2021.pdfPHN - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
PHN - Projekty uchwał ZWZ PHN - 29.06.2021.pdfPHN - Projekty uchwał ZWZ
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHN S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II12
(ulica)(numer)
+48 22 850 91 00+48 22 850 91 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252504978142900541
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-02Marcin Mazurek Prezes Zarządu
2021-06-02Tomasz Sztonyk Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej