Reklama
WIG83 007,32-0,13%
WIG202 457,83-0,25%
EUR / PLN4,31-0,04%
USD / PLN3,97+0,00%
CHF / PLN4,52-0,05%
GBP / PLN5,03-0,08%
EUR / USD1,08-0,05%
DAX17 556,49+0,76%
FT-SE7 683,02-0,02%
CAC 407 948,40+0,23%
DJI38 972,41-0,25%
S&P 5005 078,18+0,17%
ROPA BRENT82,36-0,04%
ROPA WTI78,56+0,90%
ZŁOTO2 032,59+0,11%
SREBRO22,50+0,09%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

PHN S.A.: raport finansowy (2023-05-25 07:32)

ESPI | 09:32 25 maj 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2023
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2023-05-25
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHN S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-124Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II12
(ulica)(numer)
+48 22 850 91 00+48 22 850 91 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252504978142900541
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Okres 3 miesięcy Okres 3 miesięcy Okres 3 miesięcy Okres 3 miesięcy
zakończonyzakończonyzakończonyzakończony
31 marca 202331 marca 202231 marca 202331 marca 2022
Przychody operacyjne137,3109,029,223,5
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8,155,41,711,9
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej(7,4)41,7(1,6)9,0
Zysk (strata) netto(8,5)21,3(1,8)4,6
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(8,9)(6,8)(1,9)(1,5)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(110,1)(19,9)(23,4)(4,3)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej92,2(5,8)19,6(1,2)
Przepływy pieniężne netto razem(26,8)(32,5)(5,7)(7,0)
Stan na Stan na Stan na Stan na
31 marca 202331 grudnia 202231 marca 202331 grudnia 2022
Aktywa4 643,34 584,8993,1977,6
Zobowiązania długoterminowe1 248,31 284,9267,0274,0
Zobowiązania krótkoterminowe976,0875,2208,7186,6
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej2 395,52 407,3512,4513,3
Kapitał zakładowy51,251,211,010,9
Liczba akcji (szt.)51 217 31351 217 31351 217 31351 217 313
Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR)(0,14)0,60(0,03)0,13
Wartość księgowa kapitału własnego na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR)46,7947,0010,0110,02
Wybrane jednostkowe dane finansowe
Okres 3 miesięcy Okres 3 miesięcy Okres 3 miesięcy Okres 3 miesięcy
zakończonyzakończonyzakończonyzakończony
31 marca 202331 marca 202231 marca 202331 marca 2022
Przychody operacyjne9,69,82,02,1
Zysk (strata) z działalności operacyjnej11,7(12,0)2,5(2,6)
Zysk (strata) brutto11,7(12,0)2,5(2,6)
Zysk (strata) netto9,2(9,8)2,0(2,1)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(6,4)(4,0)(1,4)(0,9)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(4,1)(27,9)(0,9)(6,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej10,318,22,23,9
Przepływy pieniężne netto razem(0,2)(13,7)0,0(2,9)
Stan na Stan na Stan na Stan na
31 marca 202331 grudnia 202231 marca 202331 grudnia 2022
Aktywa2 877,62 842,1615,5606,0
Zobowiązania długoterminowe436,8426,993,491,0
Zobowiązania krótkoterminowe259,2242,855,451,8
Kapitał własny2 181,62 172,4466,6463,2
Kapitał zakładowy51,251,211,010,9
Liczba akcji (szt.)51 217 31351 217 31351 217 31351 217 313
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN / EUR)0,180,090,040,02
Wartość księgowa kapitału własnego na jedną akcję (PLN / EUR)42,5942,439,119,05

Powyższe dane finansowe za okres 3 miesięcy 31 marca 2023 roku i okres 3 miesięcy 31 marca 2022 roku oraz na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2023 roku: 4,6755 PLN/EUR, oraz na dzień 31 grudnia 2022 roku: 4,6899 PLN/EUR;

- pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku: 4,7005 PLN/EUR oraz według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku: 4,6472 PLN/EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
PHN - Skonsolidowany Raport Kwartalny - 1Q 2023.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-05-25Marcin MazurekPrezes Zarządu
2023-05-25Szczepan BarszczewskiWiceprezes – Członek Zarządu ds. Inwestycji
2023-05-25Tomasz SztonykCzłonek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi
2023-05-25Piotr PrzednowekCzłonek Zarządu
ds. Rozwoju
2023-05-25Adam Lesiński Członek Zarządu ds. Finansowych

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej