Reklama
WIG82 353,58-0,79%
WIG202 428,43-1,20%
EUR / PLN4,31+0,04%
USD / PLN3,99+0,46%
CHF / PLN4,53+0,19%
GBP / PLN5,04+0,03%
EUR / USD1,08-0,41%
DAX17 589,58+0,19%
FT-SE7 646,12-0,48%
CAC 407 949,42+0,01%
DJI38 972,41-0,25%
S&P 5005 078,18+0,17%
ROPA BRENT81,89-0,61%
ROPA WTI78,10+0,31%
ZŁOTO2 025,66-0,24%
SREBRO22,29-0,85%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

PHN S.A.: raport finansowy (2023-04-26 07:31)

ESPI | 09:31 26 kwiecień 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2022
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2022 obejmujący okres od2022-01-01do2022-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2023-04-26
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHN S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-124Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II12
(ulica)(numer)
+48 22 850 91 00+48 22 850 91 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252504978142900541
(NIP)(REGON)
259400L3KBYEVNHEJF550000383595
(LEI) (KRS)
Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
20222 02120222 021
Kwoty wyrażone są w mln PLN i mln EUR
Rok zakończony odpowiednio 31 grudnia 2022 i 31 grudnia 2021
Przychody operacyjne39,7039,408,508,60
Zysk (strata) z działalności operacyjnej13,3063,002,8013,80
Zysk (strata) brutto13,3063,002,8013,80
Zysk (strata) netto4,6072,701,0015,90
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-10,90-6,10-2,30-1,30
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-29,10-254,00-6,20-55,50
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej26,807,305,701,60
Przepływy pieniężne netto razem-13,20-252,80-2,80-55,20
Stan odpowiednio na 31 grudnia 2022 i 31 grudnia 2021
Aktywa2 842,102 780,50606,00604,50
Zobowiązania długoterminowe426,90558,7091,00121,50
Zobowiązania krótkoterminowe242,8035,5051,807,70
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej2 172,402 186,30463,20475,30
Kapitał zakładowy51,2051,2010,9011,10
Liczba akcji (szt.)51 217 313,0051 217 313,0051 217 313,0051 217 313,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR)0,091,410,020,31
Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR)42,4342,699,059,28
Powyższe dane finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku i rok zakończony 31 grudnia 2021 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski na 31 grudnia 2022 roku: 4,6899 PLN/EUR oraz 31 grudnia 2021 roku: 4,5994 PLN/EUR;
- pozycje jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku: 4,6883 PLN/EUR oraz okresu sprawozdawczego od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku: 4,5775 PLN/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2022 PHNSA Raport roczny.xhtml
2022 PHNSA Raport roczny.xhtml.XAdES
2022 Sprawozdanie Zarzadu z Dzialalnosci Spolki Polski Holding Nieruchomosci S.A.xhtml
2022 Sprawozdanie Zarzadu z Dzialalnosci Spolki Polski Holding Nieruchomosci S.A.xhtml.xades
2022 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.xhtml
2022 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.xhtml.xades
22 PHN JSF Sprawozdanie z badania.xhtml
22 PHN JSF Sprawozdanie z badania.T.xhtml.xades
2022 PHN Informacja Zarzadu dot wyboru firmy audytorskiej.xhtml
2022 PHN Informacja Zarzadu dot wyboru firmy audytorskiej.xhtml.xades
2022 PHN Oswiadczenie Rady Nadzorczej o wyborze firmy audytorskiej.xhtml
2022 PHN Ocena Rady Nadzorczej sprawozdan finansowych.xhtml

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej