Reklama
WIG83 007,32-0,13%
WIG202 457,83-0,25%
EUR / PLN4,31-0,08%
USD / PLN3,97-0,08%
CHF / PLN4,51-0,07%
GBP / PLN5,04-0,06%
EUR / USD1,09+0,02%
DAX17 556,49+0,76%
FT-SE7 685,78+0,02%
CAC 407 948,40+0,23%
DJI38 913,81-0,40%
S&P 5005 065,61-0,08%
ROPA BRENT83,20+1,79%
ROPA WTI78,42+1,06%
ZŁOTO2 030,28-0,05%
SREBRO22,49-0,18%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

PHN S.A.: raport finansowy (2022-09-14 07:32)

ESPI | 09:32 14 wrzesień 2022

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2022
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2022 obejmujące okresod 2022-01-01 do 2022-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2022-09-14
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHN S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-124Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II12
(ulica)(numer)
+48 22 850 91 00+48 22 850 91 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252504978142900541
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
półrocze / 2022półrocze /2021półrocze / 2022półrocze /2021
w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
Wybrane skonsolidowane dane finansoweOkres 6 miesięcyOkres 6 miesięcyOkres 6 miesięcyOkres 6 miesięcy
zakończonyzakończonyzakończonyzakończony
30 czerwca 202230 czerwca 202130 czerwca 202230 czerwca 2021
Przychody operacyjne293,6 263,2 63,2 57,9
Zysk (strata) z działalności operacyjnej97,751,8 21,0 11,4
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej67,5 43,8 14,5 9,6
Zysk (strata) netto47,8 33,2 10,3 7,3
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7,7 49,7 1,710,9
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(58,7) (237,8)(12,6) (52,3)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej9,2 (4,3)2,0 (0,9)
Przepływy pieniężne netto razem(41,8)(192,4)(9,0) (42,3)
Stan na Stan na Stan na Stan na
30 czerwca 202231 grudnia 202130 czerwca 202231 grudnia 2021
Aktywa4 437,64 317,7948,1938,8
Zobowiązania długoterminowe1 425,51 442,0304,6313,5
Zobowiązania krótkoterminowe582,4483,5124,4105,1
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej2 413,42 374,0515,6516,2
Kapitał zakładowy51,251,210,911,1
Liczba akcji (szt.)51 217 31351 217 31351 217 31351 217 313
Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR)0,971,540,210,33
Wartość księgowa kapitału własnego na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR)47,1346,3510,0710,08
Wybrane jednostkowe dane finansoweOkres 6 miesięcyOkres 6 miesięcyOkres 6 miesięcyOkres 6 miesięcy
zakończonyzakończonyzakończonyzakończony
30 czerwca 202230 czerwca 202130 czerwca 202230 czerwca 2021
Przychody operacyjne19,6 19,7 4,2 4,3
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(2,5)(7,2)(0,5)(1,6)
Zysk (strata) brutto(2,5) (7,2)(0,5) (1,6)
Zysk (strata) netto(2,4) (5,8)(0,5) (1,3)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(8,8) (2,3)(1,9) (0,5)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(46,7) (129,1)(10,1) (28,4)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej41,7 (7,4)9,0 (1,6)
Przepływy pieniężne netto razem(13,8) (138,8)(3,0) (30,5)
Stan na Stan na Stan na Stan na
30 czerwca 202230 czerwca 202130 czerwca 202230 czerwca 2021
Aktywa2 837,72 780,5606,3604,5
Zobowiązania długoterminowe411,6558,787,9121,5
Zobowiązania krótkoterminowe260,735,555,77,7
Kapitał własny2 165,42 186,3462,6475,3
Kapitał zakładowy51,251,210,911,1
Liczba akcji (szt.)51 217 31351 217 31351 217 31351 217 313
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN / EUR)(0,05)1,41(0,01)0,31
Wartość księgowa kapitału własnego na jedną akcję (PLN / EUR)42,2842,699,039,28

Powyższe dane finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku i okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2022 roku: 4,6806 PLN/EUR oraz 31 grudnia 2021 roku: 4,5994 PLN/EUR;

- pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku: 4,6427 PLN/EUR oraz okresu sprawozdawczego od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku: 4,5472 PLN/EUR

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
PHN - Skonsolidowany raport półroczny 1H 2022.pdf
PHN - Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu PHN 1H 2022.pdf
PHN - Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu Grupy PHN 1H 2022.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-14Marcin MazurekPrezes Zarządu
2022-09-14Szczepan BarszczewskiWiceprezes - Członek Zarządu ds. Inwestycji
2022-09-14Tomasz SztonykCzłonek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi
2022-09-14Piotr PrzednowekCzłonek Zarządu ds. Rozwoju
2022-09-14Adam LesińskiCzłonek Zarządu ds. Finansowych

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej