Reklama
WIG83 007,32-0,13%
WIG202 457,83-0,25%
EUR / PLN4,31-0,10%
USD / PLN3,97-0,09%
CHF / PLN4,51-0,07%
GBP / PLN5,04-0,07%
EUR / USD1,09+0,03%
DAX17 556,49+0,76%
FT-SE7 683,02-0,02%
CAC 407 948,40+0,23%
DJI38 900,85-0,43%
S&P 5005 068,86-0,01%
ROPA BRENT82,98+1,52%
ROPA WTI78,18+0,75%
ZŁOTO2 030,90-0,02%
SREBRO22,49-0,18%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

PHN S.A.: raport finansowy (2022-05-26 07:21)

ESPI | 09:21 26 maj 2022

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2022-05-26
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHN S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-124Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II12
(ulica)(numer)
+48 22 850 91 00+48 22 850 91 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252504978142900541
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Okres zakończonyOkres zakończonyOkres zakończonyOkres zakończony
31 marca 202231 marca 202131 marca 202231 marca 2021
dane przekształconedane przekształcone
Przychody operacyjne109,0165,223,536,1
Zysk (strata) z działalności operacyjnej55,448,011,910,5
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej41,735,79,07,8
Zysk (strata) netto21,328,04,66,1
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(6,8)12,1(1,5)2,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(19,9)(167,1)(4,3)(36,5)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(5,8)12,4(1,2)2,7
Przepływy pieniężne netto razem(32,5)(142,6)(7,0)(31,2)
Stan na Stan na Stan na Stan na
31 marca 202231 grudnia 202131 marca 202231 grudnia 2021
Aktywa4 395,34 317,7944,7938,8
Zobowiązania długoterminowe1 591,61 442,0342,1313,5
Zobowiązania krótkoterminowe386,5483,583,1105,1
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej2 400,02 374,0515,9516,2
Kapitał zakładowy51,251,211,011,1
Liczba akcji (szt.)51 217 31351 217 31351 217 31351 217 313
Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR)0,441,540,090,33
Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR)46,8646,3510,0710,08
Wybrane jednostkowe dane finansowe
Okres zakończonyOkres zakończonyOkres zakończonyOkres zakończony
31 marca 202231 marca 202131 marca 202231 marca 2021
dane przekształconedane przekształcone
Przychody operacyjne9,89,82,12,1
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(12,0)(2,6)(2,6)(0,6)
Zysk (strata) brutto(12,0)(2,6)(2,6)(0,6)
Zysk (strata) netto(9,8)(2,0)(2,1)(0,4)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(4,0)(1,1)(0,9)(0,2)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(27,9)(85,2)(6,0)(18,6)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej18,2(0,1)3,90,0
Przepływy pieniężne netto razem(13,7)(86,4)(2,9)(18,9)
Stan na Stan na Stan na Stan na
31 marca 202231 grudnia 202131 marca 202231 grudnia 2021
Aktywa2 796,32 780,5601,0604,5
Zobowiązania długoterminowe600,3558,7129,0121,5
Zobowiązania krótkoterminowe19,535,54,27,7
Kapitał własny2 176,52 186,3467,8475,3
Kapitał zakładowy51,251,211,011,1
Liczba akcji (szt.)51 217 31351 217 31351 217 31351 217 313
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN / EUR)(0,19)1,41(0,04)0,31
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN / EUR)42,542,699,19,28

Powyższe dane finansowe za okres 3 miesięcy 31 marca 2022 roku i okres 3 miesięcy 31 marca 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2022 roku: 4,6525 PLN/EUR, oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku: 4,5994 PLN/EUR;

- pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku: 4,6472 PLN/EUR oraz według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku: 4,5721 PLN/EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
PHN_skonsolidowany raport kwartalny_1Q2022.pdfPHN - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-26Marcin MazurekPrezes Zarządu
2022-05-26Tomasz SztonykCzłonek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi
2022-05-26Piotr PrzednowekCzłonek Zarządu ds. Rozwoju

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej