Reklama
WIG83 007,32-0,13%
WIG202 457,83-0,25%
EUR / PLN4,31-0,05%
USD / PLN3,97-0,07%
CHF / PLN4,51-0,04%
GBP / PLN5,04-0,05%
EUR / USD1,09+0,05%
DAX17 556,49+0,76%
FT-SE7 685,78+0,02%
CAC 407 948,40+0,23%
DJI38 897,05-0,44%
S&P 5005 064,43-0,10%
ROPA BRENT82,29+0,67%
ROPA WTI78,45+1,10%
ZŁOTO2 033,07+0,09%
SREBRO22,53+0,00%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

PHN S.A.: raport finansowy (2022-04-27 17:22)

ESPI | 19:22 27 kwiecień 2022

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2021 obejmujący okresod2021-01-01do2021-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2022-04-27
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHN S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-124Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II12
(ulica)(numer)
+48 22 850 91 00+48 22 850 91 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252504978142900541
(NIP)(REGON)
259400L3KBYEVNHEJF550000383595
(LEI) (KRS)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
2021202020212020
Kwoty wyrażone są w mln PLN i mln EUR
Rok zakończony odpowiednio 31 grudnia 2021 i 31 grudnia 2020 (dane przekształcone)
Przychody operacyjne480,50733,70105,00164,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej168,60173,3036,8038,70
Zysk (strata) brutto135,50109,0029,6024,40
Zysk (strata) netto73,7070,1016,1015,70
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej26,50252,205,8056,40
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-361,70-162,90-79,00-36,40
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5,50218,90-1,2048,90
Przepływy pieniężne netto razem-340,70308,20-74,4068,90
Stan odpowiednio na 31 grudnia 2021 i 31 grudnia 2020 (dane przekształcone)
Aktywa4 317,704 179,00938,80905,60
Zobowiązania długoterminowe1 442,001 489,90313,50322,90
Zobowiązania krótkoterminowe483,50361,00105,1078,20
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej2 374,002 299,80516,20498,40
Kapitał zakładowy51,2051,0011,1011,10
Liczba akcji (szt.)51 217 313,0051 051 249,0051 217 313,0051 051 249,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR)1,541,410,330,31
Wartość księgowa kapitału własnego na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR)46,3545,0510,089,76
Powyższe dane finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku i rok zakończony 31 grudnia 2020 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski na 31 grudnia 2021 roku: 4,5994 PLN/EUR oraz 31 grudnia 2020 roku: 4,6148 PLN/EUR;
- pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku: 4,5775 PLN/EUR oraz okresu sprawozdawczego od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku: 4,4742 PLN/EUR


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
259400Y6LEPCYTOP9P91-2021-12-31-pl.zip
259400Y6LEPCYTOP9P91-2021-12-31-pl.zip.xades
2021 PHN Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy Kapitalowej.xhtml
2021 PHN Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy Kapitalowej.xhtml.xades
2021 PHN Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.xhtml
2021 PHN Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.xhtml.xades
21 PHN SSF SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA.xhtml
21 PHN SSF SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA.T.xhtml.xades
2021 PHN Informacja Zarzadu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej.xhtml
2021 PHN Oswiadczenie RN PHN o wyborze firmy audytorskiej i Komitecie Audytu.xhtml
2021 PHN Ocena Rady Nadzorczej sprawozdan finansowych dokonana przez RN.xhtml

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej