Reklama
WIG83 007,32-0,13%
WIG202 457,83-0,25%
EUR / PLN4,31-0,09%
USD / PLN3,97-0,07%
CHF / PLN4,51-0,05%
GBP / PLN5,04-0,05%
EUR / USD1,09+0,00%
DAX17 549,00+0,72%
FT-SE7 685,78+0,02%
CAC 407 948,40+0,23%
DJI38 895,03-0,45%
S&P 5005 062,88-0,13%
ROPA BRENT81,95+0,26%
ROPA WTI78,08+0,62%
ZŁOTO2 032,15+0,05%
SREBRO22,50-0,13%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

PHN S.A.: raport finansowy (2021-11-25 07:20)

ESPI | 08:20 25 listopad 2021

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-07-01 do 2021-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2021-11-25
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHN S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-124Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II12
(ulica)(numer)
+48 22 850 91 00+48 22 850 91 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252504978142900541
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
danedane
przekształconeprzekształcone
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody operacyjne 370,7 381,6 81,3 86,3
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 103,6 60,6 22,7 13,7
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej 71,9 15,0 15,8 3,4
Zysk (strata) netto 43,7 0,1 9,6 0,0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 44,1 138,6 9,7 31,3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (303,1) (107,2) (66,5) (24,2)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (37,1) (96,9) (8,1) (21,9)
Przepływy pieniężne netto razem (296,1) (65,5) (65,0) (14,8)
Stan na Stan na Stan na Stan na
30 września 202131 grudnia 202030 września 202131 grudnia 2020
dane dane
przekształconeprzekształcone
Aktywa 4 204,7 4 179,0 907,6 905,6
Zobowiązania długoterminowe 1 380,1 1 483,8 297,9 321,5
Zobowiązania krótkoterminowe 464,3 367,1 100,2 79,5
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 339,8 2 299,8 505,0 498,4
Kapitał zakładowy 51,2 51,0 11,1 11,1
Liczba akcji (szt.)51 192 295 51 051 24951 192 295 51 051 249
Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR)0,911,390,200,30
XVI. Wartość księgowa kapitału własnego na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR)45,7045,049,87 9,76
Wybrane jednostkowe dane finansowe
I. Przychody operacyjne 29,6 29,5 6,5 6,7
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (5,2) (37,5) (1,1) (8,5)
III. Zysk (strata) brutto 39,3 (32,5) 8,6 (7,3)
IV. Zysk (strata) netto 40,9 (32,7) 9,0 (7,4)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (0,5) (3,7) (0,1) (0,8)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (224,1) (46,2) (49,2) (10,4)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (16,3) 20,7 (3,6) 4,7
VIII. Przepływy pieniężne netto razem (240,9) (29,2) (52,8) (6,6)
Stan na Stan na Stan na Stan na
30 września 202131 grudnia 202030 września 202131 grudnia 2020
dane dane
przekształconeprzekształcone
IX. Aktywa 2 723,5 2 731,7 587,9 591,9
X. Zobowiązania długoterminowe 550,3 571,4 118,8 123,8
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 19,0 30,8 4,1 6,7
XII. Kapitał własny 2 154,2 2 129,5 465,0 461,5
XIII. Kapitał zakładowy 51,2 51,0 11,1 11,1
XIV. Liczba akcji (szt.)51 192 295 51 051 24951 192 295 51 051 249
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN / EUR)0,80 0,16 0,17 0,03
XVI. Wartość księgowa kapitału własnego na jedną akcję (PLN / EUR)42,07 41,71 9,08 9,04

Powyższe dane finansowe za okres 9 miesięcy 30 września 2021 roku i okres 9 miesięcy 30 września 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2021 roku: 4,6329 PLN/EUR, oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku: 4,6148 PLN/EUR;

- pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku: 4,5585 PLN/EUR oraz według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku: 4,4241 PLN/EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
PHN - Skonsolidowany raport kwartalny -3Q 2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-25Marcin MazurekPrezes Zarządu
2021-11-25Tomasz GórnickiWiceprezes – Członek Zarządu ds. Inwestycji
2021-11-25Tomasz SztonykCzłonek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi
2021-11-25Piotr PrzednowekCzłonek Zarządu ds. Rozwoju

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej