Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MPAY S.A.: Otrzymanie żądania w trybie art. 401 § 1 w zw. z § 4 KSH oraz uzupełnienie porządku obrad (2023-06-08 00:02)

Komunikaty ESPI | 02:02 08 czerwiec 2023
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr40/2023
Data sporządzenia:2023-06-07
Skrócona nazwa emitenta
MPAY S.A.
Temat
Otrzymanie żądania w trybie art. 401 § 1 w zw. z § 4 KSH oraz uzupełnienie porządku obrad
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2023 r. otrzymał od akcjonariusza Grupa „Lew” S.A. z siedzibą w Częstochowie („Grupa „Lew””), reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r., zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym nr 9/2023 („ZWZA”) oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA.
Żądanie zostało złożone na podstawie art. 401 § 1 w zw. z § 4 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść wyżej wymienionego żądania wraz z załącznikiem w postaci zaproponowanych przez Grupa „Lew” projektów uchwał.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad ZWZA zgodnie z żądaniem zgłoszonym przez Grupa „Lew”.
Nowy, zmieniony porządek obrad ZWZA przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia w Spółce nowego Programu Managerskiego
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2022.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii S z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie rejestracji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii S w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii S do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku New Connect.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał uwzględniające zmieniony porządek obrad wraz z opiniami Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C i akcji serii S.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Załączniki
PlikOpis
20230607 Żądanie Grupa LEW umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA_mPay.pdf
20230607_Uchwały_ZZWA_mPay_SA.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MPAY S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-013Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jasna1 lok. 421
(ulica)(numer)
+48 34 390 55 57
(telefon)(fax)
kontakt@mpay.com.plwww.mpay.pl
(e-mail)(www)
5213258216015506707
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-06-08Andrzej BasiakPrezes Zarządu
2023-06-08Karol ZielinskiCzłonek Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej