Reklama
WIG82 172,36+0,28%
WIG202 424,70+0,27%
EUR / PLN4,32+0,07%
USD / PLN3,98-0,26%
CHF / PLN4,51-0,10%
GBP / PLN5,04+0,03%
EUR / USD1,08+0,34%
DAX17 735,07+0,32%
FT-SE7 682,50+0,69%
CAC 407 934,17+0,09%
DJI39 087,38+0,23%
S&P 5005 137,08+0,80%
ROPA BRENT83,40+1,71%
ROPA WTI79,01+0,91%
ZŁOTO2 082,68+1,88%
SREBRO23,13+1,76%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MPAY S.A.: „mPay” S.A. zawarła umowę inwestycyjną (2021-12-13 08:29)

ESPI | 09:29 13 grudzień 2021

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr58/2021
Data sporządzenia: 2021-12-13
Skrócona nazwa emitenta
MPAY S.A.
Temat
„mPay” S.A. zawarła umowę inwestycyjną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172708 („Spółka”, „mPay”) niniejszym informuje, że Spółka w dniu 11 grudnia 2021 r. zawarła umowę inwestycyjną ze spółką Dziki Trener Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Jana Zamoyskiego 40/19, 30-519 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieści w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000722082, („Dziki Trener sp. z o.o.”, „Inwestor”) („Umowa”) stanowiącą, że:

1. W ramach programu motywacyjnego Spółka zobowiązuje się doprowadzić do odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym uchwalona zostanie emisja warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji (o kolejnym numerze serii zgodnie z statutem Spółki) o kwotę nie mniejszą niż 225.000,00 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki („Uchwała”).
2. Warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji Spółki, wyemitowane na podstawie Uchwały zostaną emitowane nieodpłatnie, w formie zdematerializowanej jako papiery wartościowe imienne („Warranty Subskrypcyjne”).
3. Jeden Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej akcji Spółki, w zamian za wkład pieniężny odpowiadający wartości nominalnej jednej akcji Spółki, tj. 0,15 zł (słownie: zero złotych 15/100). Nie będzie możliwe obejmowanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne.
4. Uchwała będzie przyznawać Inwestorowi prawo do 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych.
5. Po podjęciu Uchwały Spółka przyjmie regulamin programu motywacyjnego, który określać będzie szczegółowe zasady i warunki realizacji Warrantów Subskrypcyjnych, których celem jest zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości Spółki poprzez długookresowe związanie Inwestora oraz innych osób uprawnionych ze Spółką i jej celami („Regulamin”).
6. Uprawnienie z Warrantów Subskrypcyjnych będzie mogło zostać wykonane przez Inwestora po spełnieniu kryteriów określonych w Regulaminie.(„Cele”). Cele zostały określone jako wynik pracy Inwestora polegającej na promowaniu usług świadczonych przez Spółkę.
7. Inwestor uzyskuje prawo do realizacji Warrantów Subskrypcyjnych, jeżeli dojdzie do spełnienia kryteriów i warunków określonych w Uchwale lub Regulaminie. W zależności od procentowego osiągnięcia Celu Inwestor ma prawo do realizacji określonej liczby Warrantów Subskrypcyjnych np. w przypadku osiągnięcia 100% celu w roku 2022 r. Inwestor ma prawo do realizacji 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych. Brak spełnienia tych kryteriów i warunków skutkować będzie wygaśnięciem uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych.
8. Zarząd zobowiązuje się dokonać weryfikacji spełnienia Celu przez Inwestora w formie uchwały w terminie 21 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.
9. Prawa Inwestora wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być wykonane w terminie 10 (dziesięciu) miesięcy od dnia dostarczenia Inwestorowi podjętej przez Zarząd uchwały o weryfikacji spełnienia Celu przez Inwestora, przy czym nie może ono nastąpić później niż do dnia 8 grudnia 2024 r.
10. Prawo do objęcia akcji Spółki, inkorporowane w Warrantach Subskrypcyjnych powstaje z dniem zapisania Warrantów Subskrypcyjnych na rachunku papierów wartościowych Inwestora.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej prawdopodobnie istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz gospodarczej Spółki, a także potencjalnie wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MPAY S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-013Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jasna1 lok. 421
(ulica)(numer)
+48 34 390 55 57
(telefon)(fax)
kontakt@mpay.com.plwww.mpay.pl
(e-mail)(www)
5213258216015506707
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-13Andrzej BasiakPrezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej