Reklama
WIG81 264,27-1,11%
WIG202 398,38-1,09%
EUR / PLN4,32+0,03%
USD / PLN3,99+0,10%
CHF / PLN4,50-0,06%
GBP / PLN5,05-0,03%
EUR / USD1,08-0,08%
DAX17 716,17-0,11%
FT-SE7 640,30-0,55%
CAC 407 956,41+0,28%
DJI38 989,83-0,25%
S&P 5005 130,95-0,12%
ROPA BRENT82,38-0,50%
ROPA WTI78,24-0,66%
ZŁOTO2 114,37+0,00%
SREBRO23,80-0,42%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MAXCOM S.A.: raport finansowy (2023-11-29 17:13)

ESPI | 18:13 29 listopad 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2023
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2023-11-29
"MAXCOM" SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAXCOM S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
43-100Tychy
(kod pocztowy)(miejscowość)
Towarowa23A
(ulica)(numer)
(+48) 323 277 089(+48) 323 277 860
(telefon)(fax)
office@maxcom.plwww.maxcom.pl
(e-mail)(www)
6462537364277703221
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 30.09.202330.09.202230.09.202330.09.2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów102 946113 32122 49124 173
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 636-1 2991 013-277
Zysk przed opodatkowaniem2 012-3 028440- 646
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej1 649-2 729360-582
Średnioważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.)*2 7002 7002 7002 700
Zysk (strata) akcjonariuszy Jedn. Dominującej na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,73-1,010,16-0,22
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH30.09.202330.09.202230.09.202330.09.2022
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-965-747-211-159
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-56-5 945-12-1 268
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 8596 445-6251 375
Przepływy pieniężne netto, razem-3 880-247-848-53
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ30.09.202330.09.202230.09.202330.09.2022
Aktywa trwałe10 87911 4242 3472 436
Aktywa obrotowe78 95781 56917 03317 392
Zobowiązania długoterminowe495912107194
Zobowiązania krótkoterminowe29 84334 1206 4387 275
Kapitał własny ogółem59 49857 96112 83512 359
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej60 31358 65513 01112 507
Kapitał zakładowy1351352929

Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na walutę EURO w następujący sposób:

1. Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca,

- kurs średni w okresie 01.01.2022– 30.09.2022 r. wynosił 1 EUR – 4,6880 PLN

- kurs średni w okresie 01.01.2023- 30.09.2023 r. wynosił 1 EUR - 4,5773 PLN

2. Pozycje bilansowe zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy,

- kurs na 30.09.2023 r. wynosił 1 EUR – 4,6356 PLN

- kurs na 31.12.2022 r. wynosił 1 EUR – 4,6899 PLN

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
A1 ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY MAXCOM ZA 9 M-CY 2023 ROKU-sig (1)-sig.pdfSkonsolidowany raport kwartalny Maxcom za 9 m-cy 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-11-29Arkadiusz WiluszPrezes Zarządu
2023-11-29Andrzej WiluszWiceprezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej