Reklama

Brak danych

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

M FOOD S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku (2023-06-12 22:31)

ESPI | 00:31 13 czerwiec 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2023
Data sporządzenia:2023-06-12
Skrócona nazwa emitenta
M FOOD S.A.
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r. na godz. 15:00, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Karolewskiej 1:
Niniejsze wprowadzenie zmian do porządku obrad związane jest ze złożeniem w ustawowym terminie przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki – spółki APJ Trust Sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Łodzi, żądania uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku na g. 15.00, poprzez dodanie następujących nowych punktów:
1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
2) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii H oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W związku z otrzymanym żądaniem, Zarząd Spółki przekazuje zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2023 roku

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2022 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2022, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2022, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2022 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2022 rok.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A w roku obrotowym 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. w roku obrotowym 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii H oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
15. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza do żądanych zmian w porządku obrad wraz z załącznikami do tych projektów stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Zarząd przekazuje również w załączeniu do niniejszego raportu proponowane zmiany statutu wynikające ze zgłoszonych projektów uchwał oraz zaktualizowany formularz do głosowania.

Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ M FOOD 30062023_wprowadzenie zmian w porzadku obrad.pdf
Projekty_uchwał_uzupełnienie_porządku_obrad_ZWZ_M_FOOD_30.06.2023.pdf
Proponowane zmiany Statutu Spółki.pdf
Formularz wykonywania prawa głosu ZWZ M FOOD 30062023_wprowadzenie zmian .pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

M FOOD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
M FOOD S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-560Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Karolewska1
(ulica)(numer)
(42) 630 20 76(42) 637 60 47
(telefon)(fax)
biuro@m-food.plwww.m-food.pl
(e-mail)(www)
7272757318100844077
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-06-12Jerzy GądekPrezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej